Pressmeddelande -

Corona en chans för järnvägen

Corona-pandemin har inneburit drastiskt minskade transporter. Också för järnvägen, som tidigare varit nära kapacitetstaket. Hade den utvecklingen fortsatt hade vi om några år sett ett trafiksammanbrott. Nu blir det ett par års respit med färre tåg, så att det uppstår tidsluckor, som ger möjlighet att återupprusta järnvägen utan att störas av trafik. Den ekonomiska nedgången kan vara många år. Coronan ger en möjlighet till nystart för järnvägen.

Den chansen skall vi ta. Flyget kommer kanske aldrig igång riktigt igen utan måste ersättas av snabba tåg. Lastbilstrafiken riskerar bränslebrist av att oljeproducenter inte klarat prisfallet som corona-pandemin gett. I synnerhet får vi se en kraftig nedgång av utvinningen av skiffergas och olja i USA, där man ständigt måst borra efter nya källor, vilket finansierats av ett spekulativt pyramidspel, i tro på framtida vinster, men där produktionskostnaderna nu är för höga.

I vårt nuvarande järnvägsnät är det mycket vi kan göra för att få upp dess kapacitet med sådant som inte kostar mycket och som inte kräver bygglov.

Standarden hos bana och tåg tillåter att höja godstågens hastigheter. Upprivna mötesspår kan återuppbyggas och för korta mötesspår förlängas. Med fler repeterbaliser och mellansignaler kan blocksträckorna minskas, där bara ett tåg får finnas samtidigt. Spårväxlarna kan byggas om för högre hastigheter. Med annan signalering och med ändrad spårgeometri och kurvrätning kan hastigheterna höjas.

Uppställningsspår och stickspår till terminaler bör återuppbyggas. Alla järnvägar bör ha skarvfria spår för hastighetens och underhållets skull.

Många av upprustningarna är så lönsamma att de kan betala lån genom lägre underhållskostnader och ökade banavgifter som möjligheten till ökad trafik de ger.

Tills järnvägens återupprustats bör mindre angelägna investeringar skjutas upp. Som införande av ERTMS, signalssystemet med signaler i loket i stället för vårt ATC med signaler efter banan, som fungerar väl och uppfyller EU:s krav.

Samhället borde visa samma handlingskraft för att klara klimathotet som man nu visat för att bemöta coronans verkningar. Vårbudgeten har belastats med 350 miljarder kronor. Järnvägen får några promille av BNP för underhåll och investering. Coronasmittan har nått sin topp, men klimateffekterna blir bara värre, om vi inget gör. Till slut gäller det mänsklighetens överlevnad.

Transporter står för en tredjedel av våra koldioxidutsläpp. Genom att bygga om Sverige för järnväg kunde det mesta av dem undvikas. Självkörande fordon och elvägar är kostsamma återvändsgränder. Vägtrafik kan inte konkurrera med tåget vare sig i hastighet, ekonomi, yteffektivitet eller energisnålhet.

Börja med återupprustningen nu! Skjut det inte på det tills det möjlighetsfönster coronan öppnat har stängts. Då får vi en trafikstark järnväg när ekonomin vänder. Under tiden bör vi planera för det höghastighetsnät som ytterligare ökar konkurrenskraft och kapacitet, och sedan bygga det snabbt industriellt.

Ämnen

  • Transport