Pressmeddelande -

Klimatplanering som inte räknar med tåg eller ekologi

Ett seminarium på Handelshögskolan i Göteborg29,1 handlande om hur Sverige skulle klara nollutsläpp av klimatgaser till 2045.Sverige fick en klimatlag förra året. Enligt den skall regeringen komma med en klimatredovisning varje år och vart fjärde år en klimatpolitisk handlingsplan. Naturvårdsverket håller på med underlagsmaterial för att kunna fatta ett beslut om en plan i mars. Daniel Engström-Stenson därifrån berättade om arbetet.

Målet är att nå netto noll utsläpp på klimatgaser från den icke handlade sektorn. Den handlande sektorn är det som är föremål för EU:s utsläppshandel inom handel och industri som började 2005. Sen 2012 ingår också flyg. Den sektorn står för 45 procent av utsläppen. Mycket kan sägas om tilldelandet av utsläppsrätter till låga priser och handeln med dem. Själva utsläppsminskningen från det som inte omfattas av utsläppshandel skall bli 85 procent. Resten skall man nå med klimatkompenserande åtgärder.

Skälet till att man inte anser sig kunna komma ned till noll är att jordbrukssektorn står för 11 miljoner ton i växthusgasutsläpp, och att man har svårt att minska dem. Där har jag min första invändning. Det gäller bara om vi fortsätter dagens jordbruk med konstgödsel. Framställningen av den kräver mycket energi. Insekter och markliv drabbas av det. Gödslingen med konstgödsel minskar mullhalten minskar och därmed går mycket koldioxid upp i luften. Om vi däremot har ett ekologiskt jordbruk ökar mullhalten och i den binds mer kol.

Bland de stora utsläppen var metan från djuren. Det är frågan om hur man gör. Stora flytgödselbehållare avger mycket metan. Men en gräsbetande ko binder mer koldioxid än hon släpper ut. Genom sitt tramp och sin dynga främjar växternas tillväxt somger ökad mullhalt vilken binder mer koldioxid än som kommer från hennes rapande och fisande, under förutsättning att hon inte betar nedanför gräsets tillväxtpunkt.

Mitt andra ifrågasättande kommer ifrån målet att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030. Där har man manga åtgärder för att minska vägtrafikens utsläpp. Men järnvägen nämns inte. Trots att den är eldriven och flera gånger energieffektivare. Utan det handlar om fossilfria vägfordon. Det minner mig om att samma behandling gavs utsläppsminskning från trafiken gavs på Transportforum i Linköping för många år sedan som ordnas av VTI, Statens väg och transportforskningsinsitut.

Lise Nordin, nu klimatsamordnare i Västra Götalandsregionen, såg ett stort hopp i ökad järnvägstrafik. Det förutsätter dock att det finns kapacitet. I år nådde vi en punkt där det inte fanns plats för fler tåg, och investeringarna är alltför små. Vi har ett Trafikverk som är järnvägsfientligt och som använder sig av en trafikanalysmodell som missgynnar järnväg men gynnar väg och flyg. Därför har deras prognoser misslyckats gång på gång. Därför leder det fel att lita på deras sakkunskap.

Skall man komma ner i klimatutsläpp får man inte låsa sig i de strukturer vi har idag.

Hans Sternlycke

Ämnen

  • Transport