Pressmeddelande -

”Arlandas framtid är i fara – Ett bakslag för resenärer och företag”

Arlanda kommer att tvingas halvera antalet flygningar till och från flygplatsen inom några år. Anledningen är regler som grundar sig i 20 år gamla beslut fattade av regeringen, som gör att flygplatsen i stort sett kommer att behöva stänga ner en av sina landningsbanor. Enligt en FOI-rapport kommer konsekvenserna att bli mycket kännbara för resenärer och företag i Mälardalsregionen. Sämre flygförbindelser till utlandet, färre direktlinjer och begränsningar i inrikesflyget är att vänta.

Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) och riksdagsledamoten Edward Riedl (M) deltog idag i ett seminarium arrangerat av Svenskt Flyg där frågan om Stockholm Arlanda Airports framtida överlevnad och betydelse för Mälardalsregionens tillgänglighet diskuterades.

Dagens miljötillstånd för Arlanda innehåller villkor satta av regeringen som innebär att antalet flygningar till och från flygplatsen inte kan öka i takt med efterfrågan på resor utan snarare leda till nästan 50 procent mindre trafik till och från Arlanda inom bara några år. Konsekvenserna blir inte bara allvarliga för Mälardalsregionen utan får även en stor påverkan på resten av landet där goda förbindelser är avgörande för tillväxten.

Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare uttryckte näringslivets oro: – Arlanda är utomordentligt viktig för näringslivet – inte bara i Stockholmsregionen. För en del företag är Arlanda en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera. Ett växande och dynamiskt företagande kräver helt enkelt en flygplats med god kapacitet och tillgänglighet.

För att förhindra en halvering av flygkapaciteten på Arlanda söker flygplatsens ägare, Swedavia, ett nytt miljötillstånd för att säkra tillgängligheten. Swedavia önskar att regeringen i en s.k. tillåtlighetsprövning upphäver befintliga villkor för att göra det möjligt för mark- och miljödomstolen att pröva Swedavias ansökan helt enligt miljöbalkens regelverk.

Om nuvarande regeringsvillkor ligger fast i den kommande tillståndsprövningen kan den begränsade tillgängligheten få mycket stora konsekvenser för Mälardalsregionen och Sverige i stort, framhöll Torborg Chetkovich, Swedavias VD.

– Torborg Chetkovich underströk att: – framtiden är oviss för Arlanda flygplats. De unika villkor vi nu verkar under är både samhällsekonomiskt okloka och ur ett miljöperspektiv kontraproduktiva. Det förslag som vi förespråkar innebär såväl miljömässiga som samhällsekonomiska vinster.

För mer information, kontakta:
Anna Wilson, Generalsekreterare Svenskt Flyg,
telefon: 0709- 263 177, e-post: anna.wilson@svensktflyg.se

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • edward riedl
 • anders ygeman
 • foi
 • torborg chetkovich
 • maria rankka
 • svenskt flyg
 • swedavia
 • mälardalen
 • arlanda

Regioner

 • Stockholm