Pressmeddelande -

Eliasson ”förtydligar sig” i Natofrågan: Regeringen säger inte nej till stärkt samarbete med Nato

Utrikesminister Jan Eliasson meddelar på onsdagen riksdagen i ett frågesvar till Carl B Hamilton (fp) att Nato vid sitt möte i Sofia 27-28 april klart markerade att Nato vill stärka samarbetet med Sverige. Och Sverige säger inte nej därtill. Detta besked strider mot UD:s tidigare information i saken som lämnades i en interpellationsdebatt med Carl B Hamilton i april. Då bagatelliserades och avspisades liknande uppgifter som stått att läsa i Financial Times (den 3 april). Sålunda skriver Eliasson i sitt svar (den 10 maj): ”Vi har förstått att det finns ett tydligt intresse inom Nato för att stärka samarbetet med i synnerhet truppbidragande länder [som Sverige].” (Hela svaret återges nedan.) Eliasson skriver vidare att det också från svensk sida finns intresse för en ”diskussion om partnerskapet”, och detta av tre skäl: ”Sveriges behov av insyn och inflytande vad gäller de Natoledda krishanteringsinsatserna och andra verksamheter som vi bidrar till, dels utvecklandet av Försvarsmaktens förmåga …”. Tredje skälet är att Sverige genom sitt medlemskap i Natos partnerskapsråd (EAPR) drar nytta av detta ”som ett euroatlantiskt och alleuropeiskt forum för diskussion om säkerhetspolitiska frågor.” - Det är två viktiga och glädjande steg i rätt riktning både att Nato vid Sofiamötet tydligt markerat att man vill fördjupa samarbetet med vårt land, och att regeringen inte säger nej därtill, kommenterar Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp). - Idag är regering, riksdag och försvarsmakten med i Natosamarbetet. Där bara folket och den svenska självbilden som är utanför. Det gäller även samarbetet med Israel, där Sverige t ex har en försvarsattaché (från flygvapnet) placerad för att lära av israelerna. - Förhoppningsvis leder en mer avspänd attityd till Nato att Sverige så småningom inte bara tar på sig kostnader och risker i Natosamarbetet, utan även ökar intäkterna och säkerheten i detsamma. Det gäller delade kostnader för flygledning, u-båtsvapen, mm, och - naturligtvis - säkerhetsgarantier. Sådana kan dessvärre snart bli mera aktuella att fundera över när president Putin och Ryssland nu aviserat upprustning och modernisering av den ryska krigsmakten, säger Carl B Hamilton (fp). *************’ Här följer regeringens svar i sin helhet: ”Svar på fråga 2005/06:1520 av Carl B Hamilton (fp) Natos Sofiamöte och "avancerat partnerskap" för Sverige Carl B Hamilton har frågat mig om det vid Natomötet och EU-Nato-mötet i Sofia framkom ny eller klargörande information i de frågor som han och jag behandlade i interpellationsdebatten den 25 april, och i så fall vilken, och vad jag avser göra med anledning härav. Det möte som Carl B Hamilton benämner EU-Natomötet var en infor-mell middag i Sofia den 27 april med deltagande av EU:s och Natos utrikesministrar. Eftersom det var ett möte mellan EU och Nato dis-kuterades av naturliga skäl inte Natos partnerskap. Denna fråga hör hemma inom Nato och det Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR). Partnerskapsöversynen diskuterades däremot vid det Natomöte som ägde rum i Sofia den 27 samt den 28 april. En hel del diskussioner återstår inom Nato innan några konkreta förslag kan föreläggas partner-länderna. Men vi har förstått att det finns ett tydligt intresse inom Nato för att stärka samarbetet med i synnerhet truppbidragande länder. Sveriges öppna och nära samarbete med Nato inom ramen för EAPR och Partnerskap för fred (PFF) bygger på den militära alliansfrihetens grund. De svenska intressena i en diskussion om partnerskapet är dels Sveriges behov av insyn och inflytande vad gäller de Nato-ledda krishanterings-insatser och andra verksamheter som vi bidrar till, dels utvecklandet av Försvarsmaktens förmåga till internationella fredsfrämjande insatser inom ramen för PFF. Regeringen fäster även stort värde vid EAPR som ett euroatlantiskt och alleuropeiskt forum för diskussion om säkerhets-politiska frågor som berör hela denna krets.”

Ämnen

  • Politik