Pressmeddelande -

Stort stöd för Schmidts förslag om jämställda bankstyrelser!

Europaparlamentets Ekonomiutskott röstade i går kväll om kommissionens förslag om ett förbättrat och mer enhetligt kapitaltäckningssystem för banker samt nya regler som ska stärka bankernas riskhantering och bolagsstyrning. Olle Schmidt, som är ledamot i ekonomiutskottet fick stort stöd för sitt förslag att stärka andelen kvinnor i bankernas styrelser.

– Europaparlamentet ställde sig bakom mitt förslag om att tillsynsmyndigheterna ska kräva att bankerna och deras nomineringskommittéer tar konkreta steg mot en mer jämställd representation i styrelserna, till exempel i form av en lista med kvalificerade kvinnliga kandidater och ett nomineringsförfarande där man presenterar en kandidat av varje kön. Att ha stöd från Europaparlamentet är en viktig signal inför dagens med Ekofin, finansministrarna i EU, säger Olle Schmidt.

Olle Schmidt fick också stöd för sitt förslag att länder kan införa högre kapitalbuffertar för banker som är viktiga för hela det finansiella systemet. "Systemviktiga" banker skulle vara skyldiga att inneha en buffert extra kapital på 3%, vilket kan höjas till 10% om det ansågs nödvändigt av tillsynsmyndigheterna.

– Storbankerna måste ha en stor motståndskraft mot framtida finanskriser och för lågt ställda krav på buffertar kan skapa oro och riskera den finansiella stabiliteten vid en ny finanskris. Europaparlamentets tydliga besked ger Anders Borg råg i ryggen inför finansministrarnas möte. De nivåkrav som ställs på kapital på en bank bör vara miniminivåer som ett lands tillsynsmyndigheter har möjlighet att höja om de anser att det är nationellt motiverat, säger Olle Schmidt i en kommentar.

Olle Schmidt röstade också för att införa ett bonustak - en bonus får inte vara högre än den fasta ersättningen. Relationen mellan bonus och fast lön ska aldrig överstiga 100 procent.

– Bankernas ägare är ansvariga för att sätta rimliga bonusregler för bankernas ledare, men finanskrisen visade att bankdirektörerna tog för stora risker. Europaparlamentet efterlyser nu sunt förnuft. Det måste finnas en rimlig balans mellan den fasta och rörliga ersättningen för bankdirektörer för att undvika för högt risktagande med bankens pengar.

För mer information, kontakta:
Olle Schmidt (FP), Folkpartiets gruppledare i Europaparlamentet: +46 705 34 10 64
Madeleine Sundqvist, pressansvarig +46 70 854 90 63
Rickard Ydrenäs, politisk sakkunnig: + 32 476 767 542

Madeleine Sundqvist
Pressansvarig Folkpartiets Europaparlamentariker
Stora Nygatan 2A, 103 16 Stockholm
Tel 08-410 242 63, mobil +46 70 854 90 63
madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

www.folkpartiet.se/europaparlamentet

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • olle schmidt
  • ekonomiutskott
  • kvinnor