Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens den 16 oktober med anledning av Torsten Huséngymnasiets nedläggning

Sommaren 2013 kommer Torsten Huséngymnasiet i Linköping att läggas ner. Elevantalet blir för litet för att kunna bedriva gymnasieundervisning med den kvalitet som elever, föräldrar och myndigheter förväntar sig, och som Folkuniversitetet vill stå för.

Nedläggningen berör i första hand de 13 elever som nu går i årskurs 2. Torsten Huséngymnasiet arbetar tillsammans med Linköpings kommun för att under läsåret hitta bra lösningar för dessa elever inför hösten 2013. Huvudman för gymnasiet är Folkuniversitetet region öst som är en icke vinstdrivande stiftelse bildat av Stockholms universitet.

– Torsten Huséngymnasiet startade 1994, som ett av Linköpings och Sveriges första fristående gymnasier. Att behöva lägga ner skolan är ett tungt beslut att fatta. Vårt fokus ligger nu på att genomföra ett bra avslut för våra elever och ge dem bra förutsättningar för sina fortsatta studier, säger Cecilia Palm, rektor för Folkuniversitetet region öst.

Torsten Huséngymnasiet har beviljats tillstånd av Skolinspektionen att starta två nya program hösten 2013. Trots detta görs bedömningen att det inte kommer att vara möjligt att få ett tillräckligt stort elevunderlag för att nå upp till de krav som ställs.

– När ansökan om nya program lämnades in till Skolinspektionen i januari 2012 utgick vi från att vi hösten 2012 skulle ta in nya elever på de befintliga programmen. Tyvärr var det så få sökande att vi beslöt att avstå från intag, förklarar Cecilia Palm.

Det finns flera skäl till att skolan inte går att driva med för litet elevunderlag. En bra undervisning förutsätter en väl sammanhållen grupp av kompetenta, utbildade och behöriga lärare. Även om rekrytering till de nya programmen skulle lyckas väl får skolan svårt att ge lärarna tjänster i tillräcklig omfattning under de första åren. Skolan kommer inte heller att kunna erbjuda de valmöjligheter elever har rätt till i åk 3, med mindre än att man har mycket små elevgrupper. Det medför att eleverna inte kan få den stimulans de behöver och som skolan har skyldighet att ge dem.

Torsten Huséngymnasiet har också elever på introduktionsprogrammet, individuellt alternativ och preparand. Preparandeleverna läser som längst ett läsår, och för elever på individuellt alternativ fattar kommunen årligen beslut om den fortsatta utbildningen. Eftersom kommunen följer utvecklingen för dessa elever kommer de på ett naturligt sätt att få rådgivning inför kommande läsår.

Presskonferens hålls på Torsten Huséngymnasiet, St Larsgatan 44-46, Linköping, tisdagen den 16 oktober kl 10.30-11. Medverkande vid presskonferensen är Cecilia Palm, rektor för Folkuniversitetet, region öst, Tony Oldenburg, avdelningschef Östergötland, Jimmy Rydé, rektor Torsten Huséngymnasiet.

Frågor besvaras av Cecilia Palm, rektor för Folkuniversitetet region öst, tel 08-789 41 16 eller cecilia.palm@folkuniversitetet.se.

Frågor om presskonferensen besvaras av Tony Oldenburg, avdelningschef Folkuniversitetet Östergötland, tel 011-474 12 04 eller tony.oldenburg@folkuniversitetet.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • gymnasieutbildning

Regioner

  • Linköping

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.