Pressmeddelande -

Bästa fonderna 2018 nu utsedda!

Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader.

Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling. Nytt för i år är att årets vinnare, utöver utomordentlig riskjusterad avkastning, även har visat prov på ett framstående arbete inom hållbarhet.

 • Vi ser att årets vinnare i flera kategorier är de fonder som framgångsrikt har navigerat i ett börsklimat som står och väger. Många av vinnarna inom aktiekategorierna är de med lägre risknivå som har lyckats parera de stora nedgångarna under slutmånaderna 2018. Från årets topp av globalindex i augusti så raderade en dyster höst ut stor del av den överavkastning som många fonder arbetat upp. Det är något som avspeglas i årets vinnare 2018, säger Mikael Tjäder, vd på Fondmarknaden.se.

Vi ser tydligt att det är bankerna och de större fondhusen som över året lyckats bäst med sin förvaltning och placerar sig i topp inom flertalet kategorier. Mindre fondbolag har med några få undantag haft svårt att konkurrera. En ytterligare trend som kraftigt tagit fart är hållbara investeringar, där fler och fler fondbolag tar detta på allvar och arbetar brett med hållbarhet genomgående i sitt fondutbud. Dessutom ser vi ett fortsatt ökat intresse från våra kunder att spara hållbart och Fondmarknaden.se arbetar för att förbättra och utveckla analysverktygen för att underlätta filtrering av hållbara fonder.

 • Fondmarknaden.se anser att ett hållbart sparande är framtiden, både vad gäller att få en bra avkastning på sitt sparande men också för att det finns stora möjligheter att påverka vår värld med hur vi investerar. Vi har därför i år arbetat in ett hållbarhetskriterium som vägts in i beslutet när vinnarna tagits fram. Möjligheten att bättre kunna analysera fonders hållbarhet ger investerare mer transparens och förvaltare tydligare hållbarhetsmål att arbeta mot. Tempot inom hållbara investeringar har ökat och det är en tydlig trend som vi ser kommer fortsätta, tillägger Mikael Tjäder.

Årets Fonder 2018 på Fondmarknaden.se

Årets Räntefond – Spiltan Fonder - Högräntefond

Årets Hedgefond – Atlant Fonder - Atlant Stability Offensiv

Årets Sverigefond – PriorNilsson - Realinvest A

Årets Nordenfond – Handelsbanken Fonder AB - Norden Selektiv A1

Årets Europafond – Fidelity - European Dynamic Growth Fund A

Årets Nordamerikafond – Swedbank Robur - Amerika

Årets Japanfond – SPP Fonder - Aktiefond Japan

Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond – SEB - Emerging Marketsfond

Årets Globalfond – OPM - Global Quality Companies A

Årets Branschfond – Skandia - Time Global

Årets Nykomling – Nordic Cross Asset Management - SEB Prime Solutions - Nordic Cross Small Cap Edge R

Årets fond – OPM - Global Quality Companies A

Årets fondbolag – Swedbank Robur

På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori:

 • Avkastning under 2018
 • Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
 • Risknivå
 • Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
 • Tillgänglighet för den genomsnittlige fondspararen
 • Hållbarhetsbetyg i förhållande till kategori (Morningstars hållbarhetsrating)

Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag” och ”Årets fond”:

Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna. Dessutom har stor vikt lagts vid dess genomgående arbete kring hållbarhet i förvaltningen av hela fondutbudet.

Årets fonder 2018 har utsetts bland de ca 1 800 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De tio fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud. Data är hämtat från Morningstar och redovisas i SEK.

Motiveringar

Årets Räntefond: Spiltan Fonder - Högräntefond

I en kategori där avkastning har varit svåruppnåelig i de senaste årens räntemiljö, står denna fond ut genom att kontinuerligt ha levererat positiv avkastning till en mycket låg risk. Fonden har legat i toppskiktet under flera års tid och har under 2018 fortsatt att överprestera mot sitt jämförelseindex. Detta har skett genom god aktiv förvaltning inom företagsobligationer på de nordiska marknaderna. Inom denna kategori har vi i vår bedömning lagt stor vikt på förvaltarnas kontinuitet, då vi anser att ränteplaceringar gör sig som bäst när de kan erbjuda en trygg och stabil placering till portföljen.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 4,6 % | Standardavvikelse: 1,47 % | Sharpekvot: 3,39


 Årets Hedgefond: Atlant Fonder - Atlant Stability Offensiv

Årets vinnare har utmärkt sig genom att leverera en stabil uppgång under såväl lugna som volatila tider på marknaderna. Med investeringar i främst nordiska företagsobligationer vilka kombinerats med derivatinstrument, har fonden lyckats prestera en mycket god riskjusterad avkastning. Den vinnande fonden är tillgänglig för privatsparare genom en låg insättningsgräns och daglig handel, vilket är ett krav i våra utnämningar.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 3,4 % | Standardavvikelse: 4,8 % | Sharpekvot: 0,64

Årets Sverigefond: PriorNilsson - Realinvest A

2018 har varit ett svängigt år för den svenska börsen såväl som för Sverigefonderna. Årets vinnare är en fond som har försiktighet som ett ledord, där förvaltarteamet under flera års tid till begränsad risk lyckats prestera utomordentliga resultat. Med en koncentrerad portfölj som även innehåller några inslag från de nordiska marknaderna, uppvisar denna fond hur aktiv förvaltning med en tydlig strategi spelar en avgörande roll. Vi noterar även hur fondbolagets Sverige-förvaltning som helhet står ut, då de utöver vinnarfonden dessutom förvaltar ytterligare en Sverigefond som har varit en av de starkaste kandidaterna för året. Vinnaren av årets Sverigefond tar nu hem priset för tredje året i rad.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 16,1 % |Standardavvikelse: 8,6 %| Sharpekvot: 1,87


 Årets Nordenfond: Handelsbanken Fonder AB - Norden Selektiv A1I denna kategori har vi valt att utse en vinnare som placerar brett över samtliga nordiska marknader. Vinnaren är en fond som har en tydlig aktiv profil med ett fåtal innehav i bolag med starka balansräkningar, stabil vinstutveckling och växande utdelningar. Med en relativt låg risk har fonden i år lyckats överprestera mot sitt jämförelseindex och fonden står tydligt står ut bland övriga Nordenfonder med sitt hållbarhetsarbete.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 4,3 % | Standardavvikelse: 11,11 % | Sharpekvot: 0,54

Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund A

Konkurrensen var hård för vinnaren av Årets Europafond, där valet stod mellan två jämbördiga fonder ända in på mållinjen. Den slutgiltiga vinnaren är en fond som trots en negativ utveckling på europamarknaden har kunnat uppvisa en avkastning som slår index, vilket även kombinerats med en stark hållbarhetsprofil. Fonden investerar främst i medelstora bolag inom mogna marknader och har under 2018, i likhet med andra år lyckats överprestera mot index och leverera en mycket god riskjusterad avkastning.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 6,3 % | Standardavvikelse: 11,03 % | Sharpekvot: 0,67

Årets Nordamerikafond: Swedbank Robur - Amerika

Nordamerika har i år varit den starkaste marknaden och där vi hittar flest fonder med fina avkastningssiffror. Till skillnad från de många nordamerikafonder med stort teknik- och tillväxtfokus, har årets vinnare en tydlig strategi där vinsttillväxt och en attraktiv värdering är nyckeln för de bolag som fonden investerar i. En strategi som i år visat sig vara framgångsrik. Fondbolaget och förvaltarteamet har utöver det lyckats väl med att integrera ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på ett sätt som står ut inom denna kategori.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 10,9 % | Standardavvikelse: 14,8 % | Sharpekvot: 1,02


 Årets Japanfond: SPP Fonder - Aktiefond Japan

I en kategori där aktiv förvaltning i år haft svårt att leverera har denna indexnära fond på ett bra sätt lyckats med sin uppgift att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden följer framgångsrikt fondbolagets standard för hållbara investeringar – något som genomsyrar hela produktsortimentet. Med hänsyn till detta anser vi att fonden är väl värd att lyftas fram som en av de bättre i klassen.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 6,2 % | Standardavvikelse: 11,5 % | Sharpekvot: 0,75

Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond: SEB - Emerging Marketsfond

Inom denna breda fondkategori återfinns i år flertalet aktörer som lyckats bra med sin förvaltning inom tillväxtmarknader, dock med en avgränsning mot ett specifikt land. I vår bedömning har vi istället valt en fond som lyckats kombinera investeringar i såväl olika länder som sektorer och sett till den övergripande förmågan att navigera inom samtliga tillväxtmarknader. Fonden har, trots ett utmanande klimat, lyckats överprestera mot sitt jämförelseindex och dragit nytta av de avkastningsmöjligheter som givits i denna, i sin helhet, turbulenta marknad.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 12,6 % | Standardavvikelse: 12,02 % | Sharpekvot: 1,05


Årets Globalfond: OPM - Global Quality Companies A

Fonden redovisar i år cirka 10 % bättre avkastning än kategorisnittet och har under årets slut även lyckats stå emot bra i den turbulens som varit gällande på världens marknader. Man har med en väl inarbetad förvaltningsmodell tillsammans med ett integrerat hållbarhetstänk på ett framgångsrikt sätt lyckats leverera goda resultat till en relativt låg risk. Fonden investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag och med en metod som kombinerar olika kvalitetsaspekter med fokuserad värdeförvaltning, vilket har varit ett framgångsrecept för i år.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 7,7 % | Standardavvikelse: 9,70 % | Sharpekvot: 1,00


 Årets Branschfond: Skandia - Time GlobalFonden, som en gång tidigare tagit emot denna utmärkelse, har återigen visat styrka i sitt investeringsteam och den specialistkompetens de besitter. Man har på ett framgångsrikt sätt byggt upp en portfölj bl.a. bestående av bolag som på många olika sätt gynnas av olika tekniktrender. I en bred kategori har fonden i år överträffat sina konkurrenter med en avkastning om upp emot 10 % över kategorisnittet och utmärker sig ännu en gång som en branschfond i absoluta toppen.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 20,1 % | Standardavvikelse: 14,92 % | Sharpekvot: 1,45


Årets Nykomling: Nordic Cross Asset Management - SEB Prime Solutions - Nordic Cross Small Cap Edge R

Med ett erfaret förvaltningsteam i ryggen inom ramen för en nystartad verksamhet vill vi uppmärksamma denna fond som kan ses som ett alternativ till traditionella svenska eller nordiska småbolagsfonder. Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en tydlig integrerad del i förvaltningen som levererat mycket goda resultat i år. Fonden lanserades i slutet på 2017 och är den tredje i bolagets fondsortiment. Vi ser med spänning fram emot att följa såväl fonden som teamet framåt.

Avkastning 2018: 6,3 %

Årets Fond: OPM - Global Quality Companies A

Vinnaren av Årets Fond var den klara vinnaren inom sin kategori, men har även utmärkt sig som den totalt sett bästa fonden 2018. Fonden redovisar i år en positiv avkastning och har under årets slut även lyckats stå emot bra i den turbulens som varit gällande på världens marknader. Man har med en väl inarbetad förvaltningsmodell på ett framgångsrikt sätt lyckats leverera goda resultat till en relativt låg risk. Fonden står även ut som en förebild i hur man kombinerar en bra riskjusterad avkastning med utomordentligt hållbarhetsarbete. Fonden är ett tydligt exempel på hur man inte behöver göra avkall på avkastning för att investera hållbart och det tycker vi är väl värt att lyfta fram.

Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 7,7 % | Standardavvikelse: 9,70 % | Sharpekvot: 1,00

Årets Fondbolag: Swedbank Robur

Fondbolaget, som redan tagit hem en utmärkelse som bästa fond i en av kategorierna, finns med i den absoluta toppen i flertalet andra fondkategorier. Förutom goda resultat sett till avkastningen har fondbolaget även tagit vara på möjligheterna att påverka vår värld med hur vi investerar. Detta dels genom ett väl integrerat hållbarhetsarbete men även med nya produkter med fokus på att göra en faktisk påverkan. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna gör sig denna storbank förtjänt av utmärkelsen Årets Fondbolag 2018.


För mer information kontakta:

Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18

Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05

Nils Thulin, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 03

Fondmarknaden.se - Sveriges största fondplattform

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna, fondpaket och aktivt förvaltade portföljer. Fondab äger och driver Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se, och erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel.

Årets fonder är ingen köprekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ämnen

 • Marknad, börs

Kategorier

 • fondab
 • fondmarknaden.se
 • spargrisen
 • fondsparande
 • årets bästa fonder
 • årets fonder 2018

Sveriges största fondplattform

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna och fondportföljer. Fondab erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se.

Kontakter

Mikael Tjäder

Presskontakt VD Fondab/Fondmarknaden.se VD 08-545 186 18

Relaterade event