Gå direkt till innehåll
Shutterstock Bild-ID: 1297116610
Shutterstock Bild-ID: 1297116610

Pressmeddelande -

Dystrare syn på konjunkturen bland småföretagarna i Uppsala län

För andra året i rad backade förväntningarna på konjunkturen hos länets småföretagare. Inför nästa år tror man att avmattningen fortsätter. Däremot upplever sju av tio företagare i Uppsala län goda möjligheter att växa framöver, vilket är störst andel i landet. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn (1) i Uppsala län backade i år till ett nettotal på 33 jämfört med 48 ifjol. Det är något lägre än riksgenomsnittet på 37. Inför nästa år är förväntningarna mycket pessimistiska och företagen tror att nettotalet ska sjunka -39. Konjunkturindikatorn skulle därmed nå de lägsta nivåerna sedan finanskrisåren. Tolv procent av företagen i länet har ökat personalstyrkan men inför de kommande tolv månaderna tror endast sex procent att de kommer anställa fler medan 13 procent räknar med att minska antalet anställda.

Att Uppsala läns småföretagare stålsätter sig för tuffare tider är ingen underdrift, vilket även resultaten i årets Småföretagsbarometer så tydligt visar. Detta är inget unikt för länet, utan snarare något som går att utmärka i hela landet. Nu är det viktigare än någonsin att länets småföretagare får de bästa möjliga förutsättningar för att verka, överleva och på sikt även växa. Här kommer ansvariga politiker och tjänstemän att spela en central roll, då det är viktigt att företagarperspektivet tas i beaktning kring varje beslut som fattas. På så vis kan vi fortsätta att stödja länets jobb- och välfärdskapare, som i slutändan står för 4 av 5 jobb, samt för den största delen av skatteintäkterna i Uppsala län, säger Thomas Byström, regionchef, Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Tillväxttakten i företagens orderutveckling har halverats under de senaste två åren. Trots det har 36 procent av företagen tackat nej till order, samma nivå som rikssnittets. Främsta orsaken är att man redan har tillräckligt att göra, det uppger 56 procent av företagarna medan 16 procent svarar brist på arbetskraft.

- Många företag och branscher befinner sig i en svår situation med stora utmaningar i och med coronapandemin och det är viktigt att företag som är drabbade agerar utifrån sina specifika behov och använder den rådgivning och stöd som finns tillgänglig. Inom Uppsala kommun har till exempel initiativet ”Företagsakuten” startats där mindre företag erbjuds kostnadsfri ekonomisk rådgivning och vägledning genom bland annat företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Bortom dagens stora utmaningar ser vi också goda möjligheter och initiativ att ställa om sina verksamheter och anpassa sig utifrån rådande situation och i ett längre perspektiv, säger Daniel Persson, Företagschef Swedbank Uppsala/Uppland.

Fortsatt lönsamhetstillväxt och goda möjligheter att växa framöver
Lönsamheten har växt under det senaste året och 35 procent av företagen upplever att den ökat medan 16 procent upplever att den försämrats. Inför nästa år förväntar sig dock endast 17 procent en ökning och 30 procent att lönsamheten minskar. Förväntningarna på utvecklingen framöver speglar en stor osäkerhet om vilka effekter den pågående coronakrisen kommer att ha för länets småföretag på sikt. Det rådande läget har skapat stora och rörelsen i lönsamheten är tecken på hur småföretagen påverkas av detta.

Sju av tio företag i länet anser att de har goda utsikter att växa på sikt, vilket är betydligt fler än rikssnittets 59 procent. Svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens är fortsatt det största tillväxthindret för länets småföretag, vilket 29 procent av företagare svarade. Motsvarade siffra för riksgenomsnittet är 26 procent. Samtidigt anger 15 procent att orsaken är att de inte vill växa.


Pressfrågor: Regionchef Thomas Byström 070-647 17 60


Ladda ner Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

Fakta 

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.


1 I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator. 

Ämnen

Kategorier


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Alexandra Elias

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021
Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige