Gå direkt till innehåll
Shutterstock Bild-ID: 1297116610
Shutterstock Bild-ID: 1297116610

Pressmeddelande -

Småföretagskonjunkturen backar i Västmanlands län

Konjunkturen bland småföretagarna i Västmanlands läns har gått kraftigt nedåt i år och länet ligger fortsatt sist bland samtliga län i Sverige. Tillväxten i sysselsättning, omsättning och lönsamhet har dock ökat under det senaste året. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn (1) i Västmanlands län har gått ner tre år i rad, årets nedgång blev mycket stor, från nettotalet 22 i fjol till 9 i år, vilket dessutom är klart under riksgenomsnittets 37. Förväntningarna inför de kommande 12 månaderna är att nettotalet ska fortsätta nedåt till -66. Konjunkturindikatorn skulle då hamna på en historiskt låg nivå. Motsvarande utveckling för rikssnittet är ett förväntat nettotal på -20.

Rådande pandemi har slagit kraftigt mot Västmanlands småföretagare, vilket präglar svaren i årets Småföretagsbarometer. De kommande tolv månaderna kommer att bli en prövning för många och därför är det viktigare än någonsin att såväl politiker som tjänstemän i kommuner och regioner fortsätter att göra allt i sin makt för att stödja Västmanlands jobb- och välfärdsskapare. Faktum kvarstår; 4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag och de står för den största delen av länets skatteintäkter. Utan dessa stannar Västmanland, säger Thomas Byström, regionchef, Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Såväl tillväxten inom sysselsättning, omsättning och lönsamhet har gått upp. Totalt har 14 procent av länets företagare ökat sin personalstyrka och 37 procent har ökat omsättningen. Däremot backade orderingången, 25 procent av företagen har haft en ökad orderingång, medan 27 procent uppger att den minskat. Förväntningarna för orderutvecklingen det kommande året påverkas av coronakrisen. Endast tolv procent av företagen tror att orderingången kommer att öka, medan 51 procent förväntar sig att den minskar. Samtidigt har en tredjedel (29 procent) av länets företagare tackat nej till order. Främsta orsaken är att de har mer att göra än de hinner med.

Förbättrad lönsamhet men framtiden osäker på grund av coronakrisen
Lönsamhetstillväxten har ökat lite i länet, och ligger nu strax över riksgenomsnittet. Inför de kommande tolv månaderna förväntar sig företagarna dock en kraftig nedgång. Förväntningarna på utvecklingen framöver speglar en stor osäkerhet om vilka effekter den pågående coronapandemin kommer att ha för svenska småföretag på sikt. Det rådande läget har skapat stora och rörelsen nedåt i lönsamheten är tecken på hur länets småföretag påverkas av detta. 

Trots hinder och utmaningar uppger nio av tio småföretagare i Västmanlands län att de vill växa.


Pressfrågor: Regionchef Thomas Byström
070-647 17 60

Ladda ner Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna


Fakta Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. 

1 I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Ämnen

Kategorier


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Alexandra Elias

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021
Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige