Pressmeddelande -

Regionens arkitekt- och designutbildningar i gemensam examensutställning på Form/Design Center

VÅRUTSTÄLLNING 2018
24 maj – 3 juni

I sedvanlig ordning gör regionens arkitekt- och designutbildningar gemensam sak och samlas på Form/Design Center för att presentera årets examensprojekt på kandidat- och masternivå.

I årets utställning märks flera teman som sträcker sig över disciplinerna. Samhällsengagemang och intresse för upplysning och förbättring är tydligt. Vikten av att hushålla med resurser och verka för ett hållbart samhälle syns både i produkter där överflödet skalats av och tillägg för en ny funktion snarare än nytillverkning stått i fokus. Hur många prylar behöver vi egentligen och vilka material ska vi välja? Nya appar förenklar kollektivt resande och inköp från lokala producenter, ett nytt typsnitt underlättar läsning i vibrerande miljöer – som tex i kollektivtrafiken. Informationskampanjer, ofta med ungdomar som målgrupp, tar upp ämnen som jämställdhet, politik och sex. Andra projekt borgar för inkludering bl. a. genom att uppmuntra till ordförståelse och genom att inspirera till intresse för nyheter.

Frågor om psykisk ohälsa diskuteras på olika sätt – hur påverkar psykiatrins arkitektur och rum patienterna och hur är det med våra offentliga rum? Vilka alternativ finns för att bygga säkerhet och trygghet både praktiskt/fysiskt såväl som för våra känslomässiga upplevelser av arkitekturen. Vad gör ett stadsrum till en plats där det känns bra att vistas och hur kan medborgardialoger hjälpa till att skapa dessa platser? Samtalen om vårt välbefinnande studeras också: förslag ges på hur böcker och särskilt då bilderböcker kan fungera som en ingång till att prata med barn om ångest, både hos dem själva och hos deras närstående, och en undersökning visar på hur kommunikation påverkar upplevelsen stora förändringar på arbetsplatsen.

Andra projekt ger oss starka visuella berättelser om personer vi trodde oss känna, personer som finns och personer som har försvunnit. Vidare bilder som utmanar våra förutfattade meningar och bidrar med en nyansering av begrepp samt bilder som uppmanar till aktiv handling. Välkomna att ta del av framtidens idéer redan nu!

Medverkande skolor och utbildningar:
Arkitektskolan, Lunds universitet
Industridesignskolan, Lunds universitet
Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet
Grafisk design, Malmö universitet
Produktdesign, Malmö universitet
Visuell kommunikation, Malmö universitet


ARKITEKTSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET

IGÅR VAR EN HEMSK DAG – KROPPAR OCH IDÉER PÅ DEN PSYKIATRISKA AVDELNINGEN
Maria Aneljung

annamaria.aneljung@hotmail.com

Arkitekter har inflytande över de psykiatriska rummens utformande och arkitekturen har i sin tur inflytande över patienter. Att vara psykiatrisk patient kan innebära ett förlorat mandat att berätta om sin personliga upplevelse, och att riskera att inte längre tas på allvar. I detta arbete finns flera parallella berättelser om psykiatrins rum, från personer i roll av att vara patient, som orienteras, desorienteras, kontrolleras, omhändertas och relaterar till den psykiatriska arkitekturens historia.

DET UNHEIMLICHE OCH HEMMET
Niels Pettersson Sandmark

niels.petterssonsandmark@gmail.com

Att utforska något så subjektivt som rädsla skulle lätt kunna ses som ett hopplöst projekt. Likväl är detta något som flera framstående filosofer och psykologer genom historien har varit benägna att göra. I mitt examensarbete har jag valt att fokusera på hur Sigmund Freuds teoretisering av det Unheimliche – det kusliga eller mer direkt det ”ohemlika” –förhåller sig till och rentav kan frammanas av upplevelser av arkitektur i allmänhet och bostaden, hemmet, i synnerhet.


INDUSTRIDESIGNSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET

REDI
Alexander Arcari

alexander.arcari@gmail.com

0738-355900
En ny el-cykel? Nej, inte riktigt. Istället för att bidra till en redan mättad marknad av el-cyklar så har Alexander Arcari i projekt REDI riktat sitt fokus till att konvertera din redan existerande cykel till en cykel med eldrift. REDI skiljer sig anmärkningsvärt från resten av marknaden när det gäller helhetsupplevelse. Sammansättning av utspridda komponenter, busenkel montering och allt i ett format som passar både på cykeln och i hemmet.

PENTO
Amanda Do och Kent Shi

amandado.design@gmail.com
kentsdesign@qq.com
Pento är en 15-strängad cittra utformad för att introducera och bevara det kinesiska kulturarvet. Syftet är att utmana tanken av att ta ett instrument från det förflutna som anses vara gammaldags och “kulturellt laddat”, genom att göra justeringar för att det ska passa in i det moderna samhället. Tillsammans med en ambition att bryta kulturella barriärer, är den gammalmodiga produktionsprocessen av traditionella instrument också omkonstruerad för högre effektivitet och hållbarhet.

FLORA LAMP
Kajsa Grahn

kjsgrhn@gmail.com
Vilken funktion fyller en lampa under de timmar den är släkt? Flora är en lampa designad för att ta plats i rummet även när den inte är tänd. Formen är inspirerad av en blomma där glödlampan representerar knoppen och skärmarna dess blad. Skärmarna är vridbara, vilket ger användaren frihet att både justera ljusets riktning och karaktär, samt förändra lampans form. Projektet är ett samarbete med det svenska designvarumärket Klong.

ACTIVE PRIMARY SCHOOL FURNITURE
Michael Wetzel

hello@michael-wetzel.com
“Lärande i rörelse” är en trendande pedagogisk modell som uppmuntrar eleven att variera sin hållning. Detta leder till ökad blodcirkulation till hjärnan, högre vakenhet och inlärningsförmåga samt förbättrad ergonomi. Aktivstolen tillåter dynamiskt sittande och kan också monteras som ett stående skrivbord. Bordets hjul möjliggör ett snabbt byte av rumsligheten i klassrummet efter behov. I motsats till konventionella aktivmöbler så används ingen kostsam mekanik.

LIFEBOX
Millicent Kristy Wong

millicentwong0214@gmail.com

På grund av bristande bostadsutrymmen i många tätbefolkade städer, måste de underprivilegierade ofta vända sig till uppdelade lägenheter. LifeBox syftar till att öka uppmärksamheten hos ungdomar med dålig och försämrad psykisk hälsa och välbefinnande som påverkas av deras levnadsvillkor eftersom de är mer utsatta för negativa influenser. LifeBox förser nio olika aktiviteter och övningar som följer dessa ungdomars fotspår.

THE DIPLOMAT
Niclas Ekwall

niclas.ekwall@gmail.com

The Diplomat är ett dryckeskärl som är skapat för en ny och förhöjd upplevelse av naturvin. Då naturvinsvärlden utmanar konventioner som vi ser dem idag syftar detta till att använda kulinarisk diplomati för att visa dess autentiska identitet. Detta görs genom att framhäva det nakna och råa på ett vänligt men annorlunda och överraskande sätt. The diplomat vill väcka nyfikenhet hos den som tvivlar, kan den det? (Tallrik gjord av Anna R Kinman).

A MINIMALIST’S KITCHEN
Nora Nilsson

nora.94.nilsson@gmail.com
Detta är en uppsättning köksverktyg utvecklade för en minimalists kök. Målet var att kunna laga en måltid med så få verktyg som möjligt. Lägg till en kniv och du har allt du behöver för att tillaga en maträtt. Med inspiration från Yakisugi, en gammal japansk teknik, är ytan bränd och sedan behandlad med linolja, detta skapar en tålig och långvarig finish.

HÉLICE – MACHETE FÖR SKÖRD AV SOCKERRÖR
Olov Eriksson

eriksson_o@yahoo.se
Detta industriella verktyg är den första någonsin böjda, centralt balanserade macheten. Den använder vinklar, dynamiska greppegenskaper och materialteknik för att skapa en bättre ergonomisk arbetsmiljö för fältarbete i sockerindustrin, specialiserad för att effektivt skörda sockerrör. Utbytbara blad monterade på individuellt anpassade högkvalitativa handtag lägger grunden för ett varaktigt förhållande mellan arbetare och verktyg. Produktionen planeras till förmån för lokala småskaliga ekonomier.

DEW- EN ALTERNATIV MIGRÄNBEHANDLING
Sanni Karlsson

sannikarls@gmail.com

DEW är en medicinsk apparat mot migrän. Produkten använder sig av patenterad medicinsk kylteknik från företaget BrainCool AB. Den innovativa behandlingen avger en dunst av kylande vätska i näsan, vilket lindrar smärtan. Inom detta område, finns ett behov av att förminska stigman och stärka användarens livskvalité. Denna tolkning, av en pågående projekt som ägs av företaget, skapar mötet mellan medicinsk teknologi och en helhetlig design, samt en bekväm och lättolkad användarupplevelse.


ARKITEKTUR, VISUALISERING OCH KOMMUNIKATION, MALMÖ UNIVERSITET

HUR KOMMUNIKATIONEN PÅVERKAR EN ARBETSPLATS.
EN FALLSTUDIE PÅ MALMÖ UNIVERSITETS BYGGNAD NIAGARA
Alexander Flodmark

alexander.flodmark@gmail.com

0709-706296
Denna studie undersöker den interna kommunikationens påverkan på en akademisk arbetsplats arbetsmiljö. Vad en välmående arbetsplats är och vad de olika kontorstyper har för påverkan på ledningens och medarbetarnas arbetsprestation och välmående. Hur kommunikation kan se ut i en organisation under projekttiden. Underlaget har sin utgångspunkt på enkätundersökningar, intervjuer och offentliga dokument.

UNBOXING CULTURAL PLANNING
Eira Bonell och Josefina Kydönholma

eira.bonell@gmail.com

josefina-kydonholma@hotmail.com
När man pratar om tillvägagångssätt inom stadsplanering och platsskapande; Vad finns det för verktyg och hur används dem? Som medborgare märker vi snabbt när staden inte har oss i åtanke. När du exempelvis tar cykeln till jobbet vill du inte cykla på en tungt trafikerad väg. Vi behöver gator, platser och stråk som är ämnade för oss, där vi tillåts interagera med varandra och att bara vara människor. Syftet med denna uppsats är att lokalisera och sortera verktygen inom cultural planning.

NYA PLATSER – EN STUDIE VID SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS OCH DEN NYA PLATSEN DET ETABLERAR PÅ SÖDERVÄRN
Emma Bohman

emmabohman@icloud.com

I samband med att städer idag växer allt mer, skapas det nya platser som påverkar den utformningen av redan etablerade platser i städer, och inte minst i Malmö Stad. Studien undersöker platser, i både rumslig och tidslig bemärkelse, med hjälp av tre avgränsningar som gjorts i centrala Malmö som undersöker deras förutsättningar och påverkan. De tre avgränsningarna jag valt är sjukhusområdet, akutmottagningen och väntrummet vid SUS i centrala Malmö.

BOENDEKVALITET I SMÅ MODULLÄGENHETER
Felicia Alm, Kerstin Phan och Linnéa Joseph

linneajoseph@gmail.com
Sveriges centralorter har ett underskott på små bostäder. Rimliga hyror efterfrågas, men produktionskostnaden innebär att de tenderar att bli höga. Ett förslag för att lösa detta är olika typer av modulsystem. Dessutom innebär en ny föreskrift att bostäder om högst 35 m² kan byggas med mindre boarea. Men det finns gränser för hur små bostäder kan vara för att uppfylla grundläggande kriterier om en hälsosam livsmiljö. På vilket sätt kan modullägenheter hålla hög kvalitet trots sänkta krav?

PLATSERS IDENTITETER
Filippa Arnås och Oskar Mikaelsson

oskar.mikaelsson.avk@gmail.com
En kandidatuppsats som tar upp platsers identiteter i den byggda miljön. Med fokus påoffentliga platser i stadsmiljöundersöks hur platsers fysiska utformning relaterar till upplevelsen hos de som vistas där. Uppsatsen syftar till att lyfta ämnet och göra det tillgängligt för flera att förståoch ta sig an. Med en ökad förståelse av platsers identiteter kan vi gestalta den byggda miljön såatt det finns lika många identiteter som det finns människor i staden.

PLEASE DO NOT TOUCH
Filippa Revelius & Julia Thunberg

filippa.revelius@gmail.com
julia.anna.thunberg@gmail.com

PLEASE DO NOT TOUCH är en arena för diskussion och information gällande stadens framtida arkitektur. Vårt mål är att föra människor samman och skapa en bättre stad. Projektet handlar om en arkitektonisk utställning. Hur kan en sådan utställning utformas för att nå ett större deltagande i planeringen av stadsomvandlingsprocessen? Kan en arkitektonisk utställning utformas som ett verktyg för dialog i den framtida staden?

GRÖNSKA BETYDER VÄLMÅENDE? EN STUDIE AV BOSTADSGÅRDENS EGENSKAPER
Jenny Nilsson

nilssonjenny4@hotmail.com
Grönt är skönt, det vet vi alla, det rimmar så då måste det väl stämma, eller? Mängder av studier visar att grönska påverkar oss människor både psykiskt och fysiskt. I den förtätning som idag pågår överallt i stadsrummet bör vi människor värdesätta grönskan omkring oss. Innergården är den rumsligheten som möter det privata hemmet, detta rum delar vi människor tillsammans och här möts vi utan hierarki. Dessa rumsligheter ger goda kvalitéer i den byggda miljön.

MÄLARBRON
Terese Svennberg och Jonathan Eriksson

terese.svennberg@hotmail.com
Det finns rum i staden som inte kommit i kontakt med arkitektens penna, rum som enbart formats utifrån kontext och brukare. En del är stadens hetaste pulsådror medan andra är nedgångna, men det finns rum som kommit i kontakt med pennan. Rum som upplevs frånvarande, ordningsbrytande eller avskilda från anspråk. Många av dessa rum besitter en potential, en potential att påverka dess kontext utifrån behov, verksamhet och brukare, som då kan omformas till något kompletterande utifrån fantasi.

PROTOTYP - FRÅN FLYTANDE TILL FAST FORM
Josephine Karlsson och Eric Takman

fine_karlsson@hotmail.com
eric@takman.se
Stadsplanering genomsyras av temporär arkitektur i det offentliga rummet, men hur används det temporära som en testarena för att planera tillsammans med platsers användare? För att undvika expertens utopiska visioner kan successivt byggande på plats ge möjlighet för allmänheten att diskutera stadsplaneringen. I utvecklingen av det offentliga rummet kan prototyper fungera som ett sätt att aktivt inkludera platsers både aktuella och framtida användare.

A101: GUIDE TILL ARKITEKTUREN
Lamia Karić och Pontus Persson

lamiakaric@hotmail.com
pontrass@gmail.com
Under årens gång har vi mött personer som haft idéer värda att tas vidare till ett realiserande stadie men som inte vetat hur de ska närma sig de etablerade aktörerna. Den ovissheten är något vi anser behöver en lösning. Forskningens gick ut på att undersöka med vilka metoder och tillvägagångssätt mindre etablerade aktörer kan kommunicera ut sina projektidéer till bestämda målgrupper inom den nordiska arkitektoniska marknaden för att få det tänkta resultatet.

EXKLUDERANDE DESIGN?
Patricia Cascalheira

cascalheira.patricia@gmail.com

En studie om vad sittplatser tillåter och förhindrar på publika platser. Är dagens publika platser till för alla eller exkluderas vissa grupper i samhället? Vem inkluderas och vem exkluderas? Genom att exkludera, står då den tänkta användarens behov verkligen i fokus? I denna studie tas inte enbart den exkluderade användarmöjligheten upp utan även om den tänkta användarmöjligheten försvinner på grund av den exkluderande designen.

KVINNORS TRYGGHETSUPPLEVELSER I STADEN
Petra Engvall och Malin Törnvi Olandersson

petraengvall@gmail.com
malin_tornvi@hotmail.com
Undersökningar visar att många kvinnor i Malmö inte känner sig trygga att röra sig ute sent på kvällen. Hur kan vi arbeta med trygghetsskapande åtgärder i de offentliga rummen? I vår kandidatuppsats undersöker vi vilka föreställningar kring kvinnors upplevda trygghet som ligger till grund för ingrepp i den byggda miljön. Vi studerar specifikt Claesgatan och Nobeltunneln i Malmö och hur de insatser som gjorts där går att koppla till kvinnors trygghetsupplevelse.

KONST HÄNDER MITT FRAMFÖR NÄSAN – EN STUDIE OM KONST SOM METOD FÖR MEDBORGARDELTAGANDE I STADSUTVECKLING
Sandra Davidsson och Maria Lundvik

sandra.davidsson@hotmail.com

Staden är en plats för alla, därför borde alla tas i åtanke vid skapandet av staden. För att uppnå det utförs det hela tiden olika deltagarprojekt och dialoger, likt sökandet efter en utopi inom medborgardeltagande. Vi tror att det är omöjligt att hitta den perfekta metoden. Ändå tror vi det är viktigt att föra dialoger och skapa medborgardeltagande. Därför var målet med vår uppsats att undersöka medborgardeltagande, vilket vi har gjort med hjälp av Konst händer i Jordbro som vår fallstudie.

A PUBLIC LIVINGROOM
Ulf Simon Quoc Viet Söderlind

soederlind.simon@gmail.com
”Studera stadens användning, offentliga rum och arkitektur” Mattias Kärrholm, professor i arkitektur. Hur kan offentliga ytor bli mötesplatser utan konsumtion i fokus? Med ett nytt perspektiv att se stadens arkitektur, arbetar jag med att utveckla och testa mig fram till hur sociala samspel kan uttryckas inom den byggda miljön. Med teori från bl.a. Kärrholm skapade jag ett offentligt vardagsrum på en befintlig gata i Malmö, för att se hur rummet påverkade platsen och människorna som rör sig där.


GRAFISK DESIGN, MALMÖ UNIVERSITET

AMPLITUD MONO
Alexander Örn

alexanderorn1@gmail.com

Amplitud Mono är ett experimentellt typsnitt som skall underlätta läsning i vibrerande miljöer. Bokstävernas form är grundad i forskning om hur symboler uppfattas när de vibrerar. En metod för att öka tydligheten av bokstäverna när de skakar är att låta alla horisontella linjer bli diagonala. Diagonala linjer är lättare att se när de utsätts för vibration, och därför har typsnittet inga horisontella streck kvar ibland siffror och bokstäver.

RED SKY PUBLISHING
Arden Haldorson

arden.haldorson@gmail.com
Med mitt designprojekt ville jag undersöka hur man som grafisk designer kan föra ett bokförlag och dess böcker närmare varandra genom en distinkt grafisk profil, en profil som skulle kunna få dem att stå ut i mängden på den svenska deckarmarknaden. Designlösningen blev en visuell identitet med webbplats åt ett fiktivt förlag vid namn Red Sky Publishing och bokomslag till deras tre första utgivna böcker, en ny upplaga av Stieg Larssons Millenniumtrilogi.

PROGRAMMERING FÖR TJEJER
Astrid Åhlén

astrid.ahlen@gmail.com

Ada & Buggarna är ett spel om programmering riktat till tjejer. Det finns idag ett stort underskott av kvinnor inom teknikbranschen och många har inget intresse av att jobba med programmering. Trots det riktar sig väldigt få material om programmering till tjejer. Ada & the Bugs försöker överbygga gapet mellan programmering och tjejer genom att berätta om inspirerande kvinnor från programmeringshistoria och ge tjejer en chans att utforska programmering på ett lustfyllt sätt.

FRAMTIDA FOSSILER
Carlotta Törnqvist

c.tornqvist@gmail.com

Framtida fossiler är en utställning som bjuder in dig som besökare till lekfull reflektion kring hur vi idag använder materialet plast. Genom att låta besökaren interagera med utställningen så öppnar vi upp för diskussion och eftertanke kring vår möjlighet att påverka vår framtida miljö genom att börja lämna positiva klimatavtryck. Utställningens mening ligger i samtalet och reflektionen som uppstår mellan människor, både mellan vuxna men framförallt mellan vuxna och barn.

MENSLIGA RÄTTIGHETER
Cornelia Bech

cornelia.bech@hotmail.com
Med mitt designprojekt vill jag göra menstruerande unga vuxna till medvetna konsumenter av mensskydd. Genom den digitala kampanjen Mensliga rättigheter belyser jag därför vikten av att använda mensskydd som har vår hälsa och miljö i åtanke. Okunskap om de miljö- och hälsorelaterade konsekvenserna av att använda kommersiella engångsmensskydd leder till fortsatt konsumtion av dessa produkter, men med denna kampanj hoppas jag på lång sikt bidra till normaliseringen av hållbara mensskydd i Sverige.

PLATFORM
Emma Björklund

hello@emmabjorklund.com

I mitt designprojekt tog jag fram och designade appen Platform. Platform är en app som gör det lätt för dig att köpa biljetter till kollektivtrafik, så som buss och tunnelbana inom Europa. Platform ser ut och fungerar på precis samma sätt var i Europa du än befinner dig och förenklar resandet mellan olika platser i den nya staden. Designprojektet handlade för mig om att ta fram en enkel och lättanvänd produkt som simplifierar förflyttningen mellan olika platser i en främmande miljö.

VET DU?
Emma Kepka

emmakepka@live.se
Syftet med mitt designprojekt är att minska det gap som existerar mellan ord och betydelse, mer specifikt ord inom feminismen. Många känner till orden men inte betydelsen. Detta skapar i sin tur en osäkerhet kring orden och vad de representerar.Resultatet blev en kampanj vars syfte är att sprida grundläggande kunskap om orden. Min önskan med projektet är att skapa en större förståelse och i det långa loppet bidra till ett samhälle med större acceptans.

ETT HAV I VARDAGSRUMMET – EN BARNBOK OM DEPRESSION
Gabriel Häggebrink

hello@pulse-one.com
Mitt designprojekt utfördes i nära samarbete med barnboksillustratören Signe Gabriel. I löpande samtal med bland annat två psykologer skapade vi en barnbok om att ha en förälder med depression, både i syfte att utveckla dialogen kring psykisk ohälsa och att ge berörda barn verktyg för att hantera sin situation. Här fann jag mig som formgivare inför utmaningen att inte bara lyfta innehållet utan även att paketera ett svårt ämne på ett sätt som motiverar till köp och upprepad läsning.

TRASSLET – EN BILDERBOK OM ÅNGEST
Hedvig Larsson

hedvigLarsson@hotmail.se

Hilma älskar att simma. I simhallen finns Edvin, och tillsammans kan de svischa genom vattnet som en livsfarlig haj, eller glida sakta nära botten som en ubåt. Men i dag är det något som står i vägen. Det hjälper inte hur mycket mamma än tjatar. Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen i Sverige. Trasslet är en bilderbok om ångest riktad till barn för att ta upp ämnet i tidig ålder. Vad gör man när allt man brukar tycka är roligt har rörts ihop till ett stort och läskigt trassel?

ENERGIRIKA SMOOTHIES
Ida Blychert

idablychert@gmail.com

Att hitta hjälpmedel för att gå upp i vikt är nästintill omöjligt – detta trots att det finns en stor ätstörningsproblematik i dagens samhälle. Jag har med mitt designprojekt försökt ta fram en lösning på detta. Flytande föda kan nämligen ofta vara enklare att få i sig. Boken riktar sig till anhöriga till unga med ätstörningsproblematik då det kan vara information som är svår att ta till sig som drabbad. Förhoppningen med projektet är att hjälpa fler på vägen mot ett friskt liv.

NORMSEX
Joacim Olofsson

joacim.olofsson93@gmail.com
En kampanj som problematiserar sättet vi pratar om sex. När vi pratar om tabubelagda ämnen är det vanligt att vi gömmer oss bakom eufemismer & andra metaforer. I dagens relativt frispråkiga samhälle är sex fortfarande ett sådant ämne där till synes oskyldiga uttryck ofta används för att underlätta konversationer. Genom att visualisera dessa uttryck med illustrationer ämnar kampanjen synliggöra bakomliggande normer som lägger grunden för en problematisk och skadlig attityd till sex.

A-Z: KUST TILL KUST
Johan Elmehag

hello@johanelmehag.com
johanelmehag.com
Projektet syftar på att hitta innovativa sätt att presentera klimatförändringens geografiska påverkan. Idén föddes ur känslan att klimatförändringen är något abstrakt och svårt att ta till sig, både känslomässigt och informationsmässigt. Projektets kärna är ett typsnitt som baseras på framtida utsatta kustområden där bokstäverna formar sig efter hur världen skulle se ut om all världens is smälte. Typsnittet är presenterat i en ABC-bok där varje bokstav bär på information om ett specifikt område.

KAMPEN OM RIKSDAGEN
Karolina Jurcevic

karrosj95@gmail.com
Mitt designarbete består av en politisk kampanj som presenterar alla partier i Sveriges riksdag. Kampanjen innehåller en informativ broschyr, samt åtta tillhörande affischer med respektive parti. Syftet med arbetet har varit att öka intresset och kunskapen för svensk politik hos ungdomar. Då politisk humor är ett begrepp som inte används mycket inom den svenska politiken har jag valt att använda mig av just detta, för att nå ut till målgruppen på ett nytt, modernt och fräscht sätt.

LINDEX: EN REDESIGN
Lina Jacobsen

linajacobsen@hotmail.com

Lindex riktar sig till modemedvetna kvinnor och använder modeller som är mellan 20-30 år i sin reklam. Trots det uppfattar delar av målgruppen varumärket som ”tantigt”. För att vända den negativa bilden av Lindex skapade jag en redesign av företagets visuella identitet, med fokus på ett nytt kommunikationskoncept: Lindex – Shaped for you. Förändringarna presenteras i form av en kampanj och lookbook, med syfte att flörta med den yngre delen av målgruppen genom att belysa deras fördomar om företaget.

GIVE A WAY
Linnea Lindell

linnea.lindell94@gmail.com
Vi lever i ett “köp och släng” samhälle som konsumerar väl över de rimliga gränserna. Produkten Give- A-Way är ett inslagningstyg som har syftet att minska konsumtionen genom att ge inslagningsemballaget ett andrahandsvärde. Efter användningen som inslagningsmaterial kan tyget återanvändas till önskat syfte. Det här är en produkt som kommer att introducera ytligare ett sätt för den miljömedvetna människan att leva mer hållbart.

ETT ILLUSTRERAT GLASTAK
Louisa Melin

louisa.melin@gmail.com

Glastaket: ett begrepp för en osynlig barriär som hindrar minoritetsgrupper från att avancera i organisationer. Jag valde att uppmärksamma begreppet glastaket — och därmed bristen på tillit till kvinnlig kompetens för topptjänster — genom att skapa illustrationer baserade på en text om kvinnor och ledning. Projektet gick ut på att undersöka hur ett ibland provokativt ämne som feminism och könsdiskriminering kan förmedlas genom illustrationer i ett objektivt läromedel på gymnasienivå.

KULLAFLORISTEN
Madelene Ekenberg

madeleneekenberg@gmail.com
En formgivning av ett grafiskt manér, som applicerats i en lookbook och logotyp, åt en florist. Syftet var att skapa en design som stack ut och särskilde sig från hur aktörer i floristbranschen traditionellt väljer att formge sitt visuella språk. Kommunikationen för Kullafloristen är av extra betydelse, då denna florist inte utgår från någon traditionell butik utan använder sociala medier som skyltfönster.

ORDA
Michaela Hansson

0736-434656
Ordförståelse bland unga blir sämre ­– Orda är ett bidrag till att försöka stoppa denna utvecklingen. Orda är ett pedagogiskt verktyg i hemmet som ska lyfta upp problemet med den minskade ordförståelsen för att motivera framförallt föräldrar men också barn till att vilja lära sig nya ord tillsammans med sin förälder. Föräldern och barnet ska tillsammans organisera ihop rätt ord med rätt betydelse. Diskutera orden tillsammans med varandra i en trygg och mysig miljö.

REKO – SVERIGE
ATT TILLGÄNGLIGGÖRA DEN LOKALPRODUCERADE MATEN GENOM GRAFISK DESIGN
Rebecka Porse Schalin

rebecka@psgrafiskform.se
www.psgrafiskform.se

I mitt designprojekt har jag arbetat utifrån handelsmodellen REKO, där konsumenter handlar direkt ifrån lokala producenter, utan mellanhänder. Mitt projekt har syfte att skapa en gemensam plattform för REKO-ringar i Sverige, i form av ett brand ”REKO-Sverige”, där kommunikation och formspråk har syfte att nå ut till en bredare målgrupp, samt i form av en app, där konsumenter enkelt kan beställa varor direkt av producenter i närområdet.

ILLUSTRERA NYHETER
Sissel Braekhus

sisselbraekhus@gmail.com
Sveriges Television har som public service-företag en skyldighet att tillhandahålla politiskt oberoende innehåll för alla Sveriges medborgare. Bland de nyhetsformat som produceras idag finns det dock en målgrupp som faller mellan stolarna, ungdomar på 13-15 år. ”Illustrera nyheter” är ett designförslag på hur man kan utforma explainer videos som förmedlar nyheter mot målgruppen högstadieelever på ett sätt som informerar, men kanske främst inspirerar ungdomarna till nyhetsvärlden.

ANSVAR TILL SALU
Tomas Andersson

tomas.andersson@fireslime.com

0723019220
Temat för mitt projekt har varit Corporate social responsibility i marknadsföring vilket har blivit ett vanligt sätt för företag bygga kundlojalitet, exempelvis genom att ta ställning i sociala frågor. Ämnet är intressant på grund av dess etiska betänkligheter; är det rimligt att tjäna pengar på någons problem? I mitt projekt har jag tagit fram ett kampanjkoncept till Instagram stories för Klarna som går ut på att få unga vuxna att göra genomtänkta köp och på så sätt hjälpa dem att undvika att hamna i en skuldfälla.


PRODUKTDESIGN, MALMÖ UNIVERSITET

FRI STOMI
Amelia Burdett

amelia.burdett@gmail.com
Medicinska hjälpmedel designas ofta med fokus på funktion och användarnas emotionella behov glöms bort. I Sverige lever 45.000 personer med stomi och varannan känner att de måste dölja den. Dolda stigman medför rädsla att bli påkommen vilket orsakar stress. Fri stomis mål är ändra den negativa synen på stomipåsar och stärka användarnas självförtroende med estetiskt tilltalande stomicovers som är till för att synas. Stomin blir en del av användarens identitet istället för en sjukdomssymbol.

NATURE MATTERS
Emelie Molinder

contact@emeliemolinder.com

Visste du att organiska former kan influera vårt välbefinnande? I projektet ‘Nature Matters’ studeras hur visuell och taktil interaktion genom yta och dess struktur kan stimulera användarens känslor. Vilket utforskas i formgivning av olika strukturer som syftar till att främja positiva upplevelser genom förnimmelse av biologiska former och egenskaper. Vilket i teorin ska väcka både emotionella band och estetisk attraktion till objekt, samt välmående i urban miljö.

HOMEBASE FURNITURE
Nora Buerhop

nora.buerhop@gmail.com
0793-494095
Möbler är resurskrävande produkter som ofta inte når sin potentiella livslängd. Särskilt studenter med tillfälliga boenden konsumerar möbler i snabb takt. I samarbete med företaget Hemmlis utvecklade jag ”Homebase furniture”, ett modulärt möbelkoncept som är enkelt att underhålla och anpassat för uthyrning. Konceptet möjliggör byggandet av olika basmöbler och är ett förslag på hur möbler kan utformas för en längre livscykel samt erbjuder ett miljövänligt konsumtionsalternativ till studenter.

BAKTERIELL CELLULOSA – DET NATURLIGA MATERIALVALET
Simon Alse

alse.simon@gmail.com
Majoriteten av de produkter vi använder består av material som har en negativ inverkan på vår miljö. Kasserade produkter och icke nedbrytbara restprodukter från tillverkningen hamnar ofta i naturen där de kan ställa till stor skada. Jag har experimenterat med bakteriell cellulosa och utvecklat ett 100% nedbrytbart material baserat på förnybara resurser. Materialet är mitt förslag på hur ett etiskt och ekologiskt hållbart material skulle kunna se ut och användas inom produktdesign.

ATT FINNAS DÄR
Torkel Tirén

torkeltiren@gmail.com

Träning beskrivs ofta som avgörande i vår upplevelse av livskvalitet och välbefinnande. En stor grupp människor utövar sin träning på gymmet. Men för vem och för vad är gymmet designat och hur formar detta vår upplevelse? Projektet ”Att finnas där” handlar om hur design och normkreativa metoder kan användas som verktyg för vidgandet av rådande normer och föreställningar kring hälsa, maskulinitet och identitet.

VISUELL KOMMUNIKATION, MALMÖ UNIVERSITET

SKÅNSK GIRL POWER
Amanda Karlsson

amandakarlsson.1996@gmail.com
0705-160730
Skånsk Girl Power belyser det problemet med sexuella trakasserier. I mina porträtt ser du fyra olika offentliga platser med fyra olika tjejer. Alla tjejerna håller i en rökgranat och har en erfarenhet kring sexuella trakasserier som är kopplad till den platsen de är på. Röken är ett element som jag har valt att använda för att symbolisera reningen av platsen och av deras erfarenheter. Syftet med porträtten är att hålla diskussionen kring problemet vid liv.

БОРИС - ETT VISUALISERAT LIVSÖDE
Amelie Hallberg och Celeste Hodgdon

celeste@hodgdon.se
Vad händer när det inte längre finns någon kvar? Eller som inte kan hittas? Hur håller vi deras berättelser levande så att andra kan få veta vilka grymheter dessa människor fick uppleva och vad senare blev av dem? Detta är utmaningen som fängelsemuséet Gedenkstätte Lindenstraße i Potsdam, Tyskland brottas med. Och vår film är berättelsen om hur en man, som hölls fången där under andra världskriget, blev ett beundransvärt exempel på mänsklig kärlek och vänlighet trots all grymhet han utsattes för.

KALENDER 2019
Ebba Håkansson

enebba@live.se

Enligt Svenska lantbruksuniversitetet senaste rapport finns idag 4273 rödlistade arter i Sverige. Denna kalender, med Fältbiologerna som fiktiv avsändare, innehåller tolv illustrationer på tolv olika djurarter som är rödlistade enligt Svenska Lantuniversitetets artdatabank. Samtliga tolv arter är naturligt förekommande i svensk natur. Varje månad ger kort information om just det djuret och varför den är utrotningshotad.

SOFT BOY’S CLUB
Ebba Ågren

ebbaagren@live.se

Män förväntas vara tuffa, hårda och emotionellt avstängda, men denna ensidiga bild är något långt ifrån alla kan relatera och leva upp till. I mitt gestaltande kandidatprojekt har jag valt att med hjälp av fotografi undersöka och synliggöra sårbarhet hos män i min omgivning för att förhoppningsvis bidra till att den manliga sårbarheten blir mindre tabubelagd. Fotoserien avbildar sex unga män i Malmö och har som mål att visa upp en bredare och mer nyanserad bild av vad det innebär att vara man.

MARVELLOUS MALMÖ MAP
Emma Kristensson

emmaj.kristensson@gmail.com
0703672198
Marvellous Malmö Map ämnar att visa en lite mer annorlunda bild av vad Malmö som stad har att erbjuda. Dagens turistinformation fokuserar mycket på de västra centrala delarna av staden medan det finns så mycket mer att upptäcka i Malmö. I en guide har personliga beskrivningar av olika platser, aktiviteter, restauranger och caféer presenterats tillsammans med små charmiga illustrationer i hopp om att fler ska upptäcka mer av Malmö.

NOT ALL HEROES WEAR CAPES
Filip Brynell och Lovisa Matsdotter

f.brynell@gmail.com
0768-792175
lovisa@locovisuals.com
0704-976778
Denna kampanj är formgiven åt organisationen Kvinna till Kvinna. De har sedan 1993 arbetat för kvinnliga mänskliga rättigheter. Vi har skapat material till deras sociala medier och deras webbshop. Vår kampanj fokuserar på att hylla och lyfta fram framstående kvinnor igenom historien, som alla har varit engagerade i kvinnorättsrörelsen på olika sätt. Genom att lyfta fram dem vill vi påminna om vad en person kan åstadkomma för många andra.

GENY – EN TRANSMEDIAL PITCH
Jakob Riddarhaage

j.riddarhaage@gmail.com

Transmedialt berättande är att skapa världar som är för stora för att rymmas i ett och samma medium. Låta publikens intresse och engagemang sätta ihop delarna och bli belönade med en upplevelse. Projektet är utformat som en pitch av en transmedial Tv-serie, ämnat att definiera ett transmedialt narrativ, dess stil, ton och logiska utformning inom Swedish Noir-genren. Pitchen innehåller ett synopsis för en hel säsong, öppningsscenerna av första avsnittet och en ”transmedial karta”.

17:37
Karolina Engman

karolina.engman@gmail.com

17:37 är en kortfilm som undersöker hemtjänstens tidsramar och hur dessa begränsar det sociala samspelet, mellan vårdtagaren och vårdbiträdet. Detta genom att skildra karaktärerna som två kontraster, där bådas perspektiv och tid tas i åtanke. Förhoppningen med filmen är att belysa hur ett tidsfokuserat system påverkar vårdkvalitén, men även ge en inblick i hur den känslomässigt påverkar både vårdtagaren och vårdbiträdet.

VARDAGSÄVENTYR
Linnea Klasson

linneaklasson@hotmail.com

Projektet Vardagsäventyr är ett bidrag till en reklamkampanj. Syftet med projektet Vardagsäventyr är att väcka ett intresse och locka fler unga vuxna till att lyssna på ljudböcker. Fotografier på unga vuxna sätts samman med illustrationer med inspiration från flera olika böcker. Genom kombinationen av fotografi och illustration skildras en verklighet som möter en upplevelse och böckernas spännande äventyr.

(WO)MAN UP
Lise Charlotte Lehwald

lise.lehwald@gmail.com

(WO)MAN UP är ett litet häfte som ska informera och inspirera unga kvinnor till at förhandla sin lön. I Danmark tjänar kvinnor upp emot 14 % mindre än män, och statistiker visar att detta beror på att kvinnor inte förhandlar lön lika ofta som deras manliga kollegor. Vid att kombinera ‘hands-on’ tips med porträttbilder och personliga erfarenheter– presenterat i girl-power-rosa färger – försöker projektet att vara det extra liten ‘push’ som kanske behövs för att förhandla lön.

RUNE
Lovisa Zacrison

lovisazacrisonart@gmail.com

I år skulle mina morföräldrar, Russi och Rune, ha firat 60 år som gift par. Tyvärr, gick Rune bort i somras och till hans begravning skrev Russi en text om honom som person. I texten kände jag knappt igen min morfar. Vem var han egentligen tillsammans med Russi? Projektet grundades i tankarna kring morfar och kom att handla om relationer mellan generationer. Många äldre känner sig ensamma och bär på historier värda att berätta. Resultatet blev en kortfilm om Rune, men också om Russi.

ATT LANSERA BILDER MED BILDER
Rebecka Nelson

rebecka.nelson@hotmail.com
Reklamfotografier med syfte att marknadsföra det nystartade företaget ”Naturlaboratoriet”. Företaget säljer nytryck av gamla skolplanscher föreställandes växter, djur och insekter. Uppdraget bestod av att fotografera planscherna i hemmiljöer, rena produktbilder och porträtt på ägarna som kan användas på företagets hemsida och Instagram. Dessa fotografier som visas här är ett urval av de 38 fotografier som jag totalt levererade.

PLAN BEE
Rikke Karsten

rikke.karsten@me.com

Våra svenska bin är hotade och vi behöver engagera fler för deras överlevnad. Utan binas pollinering kommer både vilda växter och grödor i vårt jordbruk att minska.Plan Bee är projekt i fiktivt samarbete tillsammans med Naturskyddsförening där en kreativ och informativ broschyr innehållandes information om bin & blomfrön samt hur du som privatperson kan odla blommorna för att hjälpa bina i urbana områden. Syftet att få fler att på ett enkelt sätt engagera sig för binas överlevnad.

NORDIC WETSUITS
Sara Movafagh
saramovafagh@gmail.com
Med rätt tjocklek på en våtdräkt kan vem som helst egentligen surfa, nyckeln till framgång ligger i att inte låta kylan stå i vägen för nyfikenheten. NORDIC WETSUITS handlar om den hängivne surfaren som är på jakt efter den perfekta vågen och som inte låter sig hindras av kallare breddgrader. Filmen är skapad av en svensk surfentusiast.

ETT HAV I VARDAGSRUMMET - EN BARNBOK OM DEPRESSION
Signe Gabriel

hello@signegabriel.com
Når et barn oplever at have en deprimeret forælder, bliver forståelse afgørende for deres egen
trivsel. I dette projekt, som var et samarbejde med grafisk designer Gabriel Häggebrink og flere
profesionelle, heriblandt to psykologer, har jeg skrevet og illustreret en billedbog som fungerer som et værktøj til at åbne op for samtale omkring depression med børn gennem histore og metafor. Vi håber også, at bogen vil bidrage til en mere åben diskurs omkring psykiske problemstillinger.

ENSAM
Henrietta Köhler och Tobias Malmberg

henriettakohler@gmail.com
tobiaspmalmberg@gmail.com
Enligt Barnombudsmannensrapport Ensamkommande barn som försvinner försvann drygt 1700 ensamkommande barn i Sverige mellan år 2014–2017. Endast ett fåtal av barnen återfinns eller återvänder, vilket är alarmerande för de barn och unga som lever på gatan där droger, kriminalitet och exploatering är en del av vardagen. Med vår animerade kortfilm Ensam vill vi göra allmänheten mer medveten och öppna upp för samtal kring problematiken att ensamkommande barn försvinner.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Design

Kategorier

  • arkitektur
  • form/design center
  • grafisk design/illustration
  • industridesign

Regioner

  • Malmö

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Kontakter

Marina Jackler

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0765-86 85 35