Vårutställning 2014

Pressmeddelande -

Vårutställning 2014

Examensprojekt från regionens design- och arkitektskolor
23 – 25 maj på Form/Design Center på Mitt MÖLLAN


Nya idéer!
Våren är här och det är dags att visa upp årets examensprojekt från regionens design- och arkitektutbildningar. Form/Design Center bygger om och har fått låna plats på Mitt MÖLLAN som i fyra dagar fylls med intresseväckande och tänkvärda projekt; Hur många lekplatser behövs i en stad? Finns det plats för analog teknik i vår alltmer digitala värld? Hur källsorterar man på festivaler och kan man hitta ett nytt förhållningssätt gällande presentationen av flickor och pojkar i barnböcker? Mycket mer finns att se och lära under utställningsdagarna, under lördagen ges dessutom visningar och föreläsningar av studenterna. Program finns på www.formdesigncenter.com

Angående vårutställningen säger Christel Brost, programansvarig på Grafisk design, Malmö högskola; "Vi har gjort gemensam sak av vårens examensutställning i över tio år nu. Ett lyckat koncept att samla alla designutbildningar i regionen på samma plats. Både för att visa vad vi gör men också för att fira våra duktiga exjobbare med en hejdundrande fest. Att i år ställa ut på annan plats, i ett annat sammanhang, ger hela konceptet nytt blod och energi. Det är alltid nyttigt att ryckas ur invanda mönster. Rummen sätter förutsättningarna och det är givande att få större utrymme. Samtidigt, denna nyfunna frihet kommer med säkerhet att följas av den känsla som infinner sig på spännande resor. Borta bra men hemma bäst".

Kontakt Form/Design Center: Maria Vieweg, 040 – 664 51 50, maria@formdesigncenter.com

Medverkande utbildningar
Arkitektskolan, Lunds universitet
Industridesignskolan, Lunds universitet
Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
Grafisk design, Malmö högskola
Produktdesign, Malmö högskola
Visuell kommunikation, Malmö högskola

_ _ _

ARKITEKTSKOLAN, Lunds universitet
Femårigt mastersprogram där studenten tränas i arkitektens samtliga verktyg samt rumslig gestaltning med ett teoretiskt perspektiv. Långa projekt varvas med korta, snabba workshops. De sista två åren ger tillfälle till fördjupningsstudier.

Mumbai Versus, Sofia Lundeholm sofia@lundeholm.se
Trehundra år av utfyllnader i havet har förvandlat sju mangrovekantade öar till den sammanhängande halvö som idag utgör Mumbai. Under alla dessa år har man förgäves försökt skärma staden mot naturens krafter. I en bortglömd bukt skapar jag sju nya öar som låter stad och natur verka tillsammans och undersöker hur man samtidigt kan skapa rum för de överlappningar som definierar dagens Mumbai. Genom att återknyta staden med sin historia skapas ett alternativ för hur Mumbai kan möta sin framtid.

Stranger Than Fiction, Gustav Skarin Gustav@gskarin.com
En resa in i den okända, bisarra, arkitekturen i den gamla hippe-kolonin Auroville på den indiska östkusten. Projektet delades in i tre faser: forskning, form och planering, alla i riktning att hitta essensen av ett alternativt byggande. Ett myller av olika sidospår blev ett sammanhängande projekt med en bok, flera skulpturer och ett arkitekturkoncept som slutresultat.

Andreea Marcu, The vault andreearm@hotmail.com
Inspired by Deleuze’s body without organs and desiring machine concepts, the vault is a narrative through the world of unseen mechanisms that add another level to the complexity of the city, an exploration into the world of raw desire, the excessiveness of the human nature and a direct reflection of today’s society.
The project combines philosophical theories with urban and anthropological studies in order to create a space in the city where all the senses are stimulated and the connection between the human body and environment is made. The result defies the rules of the urban place as we know it. It is no longer just part of the urban body but an equal actor in the dynamics of life, a cluster of machines, a combination between forces and wills and forms that mirrors that which interest us. This is the place where the idealized ethical, social and political identities are projected on a shared surface –the city.

Edda Ívarsdóttir, Anchoring the Harbor: densifying, protecting and reconnecting the old city harbor in Reykjavik edda.ivarsdottir@arkitektur.lth.se
The projects aim is to find a sustainable solution for Reykjavík Iceland to fight sprawl and to defend the city centre from sea level rise while reconnecting the area with the rest of the city. The focus area is the old city harbor next to the historic center. The aim was to solve these issues with creativity and optimism How can we use structures aimed for protection to become the bridge and connector instead of separator? How can we connect city parts? And how can we densify and bring new life to the harbor without removing the fishing industry?

_ _ _

INDUSTRIDESIGNSKOLAN, Lunds universitet
Treårigt kandidatprogram respektive femårigt mastersprogram med bred syn på industridesign. Konstnärlig, teknisk och teoretisk utbildning med fokus på projektarbeten där kunskaper från alla områden vävs samman.

Rebecca Wennberg och Sofia Olsson
Under de senaste 20 åren ha befolkningen i stora städer i Sverige ökat med 25%. Den stora befolkningsökningen har skapat en hård konkurrens på bostadsmarknaden. Bristen på bostäder gäller främst hyreslägenheter. Den hårda konkurrensen bidrar till fler andrahandskontrakt och kollektiva boenden, detta leder i sin tur till att människor är tvungna att flyttar allt oftare. Unga vuxna i åldern 20-30år tillhör de som flyttar allra mest. Olika boendeformer kräver olika möbel och förvaringslösningar. I delade lägenheter behöver man oftast förvara alla sina ägodelar i ett rum. Har man sin egen lägenhet finns det ofta mer plats. Idén bakom projektet var att kombinera behovet av förvaring, flytt och hur det kan anpassas till olika typer utav boendeformer.

_ _ _

LANDSKAPSARKITEKTUR, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
Femårigt mastersprogram som syftar till att ge ett brett kunnande om människa och miljö, samhälle, teknik och form vilket gör studenten rustad att bidra till samhällets utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att planera städer och landskap i förändring.

Lek på kartan – strategisk lokalisering av lekplatser med exempel i Landskrona, Stina Bodelius
stina.bodelius@slu.se
Kommunala lekplatser har stor betydelse för barns möjlighet till lek utomhus. Idag finns inga nationella bestämmelser för lekplatsutbudet utan det är upp till varje kommun att ta fram egna normer och mål. I detta arbete görs ett försök att ta reda på hur man kan avgöra behovet av lekplatser och få fram ett kvantitativt mått på hur många lekplatser som behövs i en stad. Dessutom görs ett försök att reda ut hur man kan bestämma om en lekplats har en bra placering eller inte.  Detta för att underlätta för en lokalisering av lekplatser som gynnar användandet och ser till barnens behov.

Resilient design i den utökade Välen-Frölundadalen, Anna Valman anna.valman@gmail.com

En stor grupp av professioner och vetenskaper engagerar sig i frågor som rör hållbarhet, resiliens och klimatförändring. Detta projekt motiveras av ett behov att undersöka resiliensteorier, utveckla metoder för resilienta designprocesser och att experimentera design genom begreppet resiliens på en plats. Testdesignen är ett exempel på tolkningar av åtta platser i Göteborgsområdet Välen-Frölunda. I testdesignen föreslås ett antal platsförändringar vilka visar fram hur och vilka processer som är verksamma just i Välen-Frölundadalen.  

Att förstå stadsdelsomvandling – en fallstudie av gaturummet i Vancouver Downtown Eastside, Lisa Markström
 lisamrkstrm@gmail.com

Detta arbete undersöker gentrifieringens effekter i stadsmiljön, samt hur dessa är kopplade till och påverkade av globala trender och lokala planeringsstrategier.  Studien fokuserar på gatan som offentligt rum där analysen bygger på en empirisk undersökning av gaturummet i  Vancouver Downtown Eastside. Studien diskuterar även betydelsen av landskapsarkitekten som förespråkare för en urban miljö där olika gruppers intressen och ett ömsesidigt lärande går före skapandet av konsumtionslandskap.

Aktivera Nyhamnen – Ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod, Haochun Xue Olsson hnol0001@stud.slu.se
Detta arbete introducerar Kongjian Yus designmetod för att bevara industriarv i samband med stadsomvandling. Med utgångspunkt från två fallstudierna och en teoretisk fördjupning har Kongjian Yus designmetod testats på det gamla industriområdet Nyhamnen i Malmö i ett eget designförslag. Arbetet visar att Yus metod kan användas som ett ramverk i designprocessen men behöver kompletteras med noggrannare studier av platsen för att bäst kunna omsättas i praktiken.


A Lot of Grassroots – möjligheter för övergiven mark i den krympande staden Detroit, Rebecka Rosén
rebeckarosen@gmail.com

Huvudproblematiken i arbetet är krympande städer, dvs. minskande befolkning. Det mest välkända exemplet Detroit används för att förstå fenomenet, hur en stad och dess invånare påverkas, genom att fokusera på en av effekterna: övergiven mark.
På Detroits övergivna mark har gräsrotsrörelsen börjat gro. I Detroit lärde jag känna denna rörelse som ger marken ny mening. Tio olika initiativ presenteras i arbetet, även en möjlig roll för landskapsarkitekten i denna process som startat underifrån.


– – –

GRAFISK DESIGN, Malmö högskola
Treårigt kandidatprogram i grafisk design där studenterna ges möjlighet att arbeta branschnära och tidigt hjälpa kunder med deras grafiska kommunikation. Studenterna tränas för en föränderlig arbetsmarknad som de själva skapar genom ett aktivt nätverksbyggande.

Med fokus på sött, Tina Håkansson tinahakansson@gmail.com
Till mitt examensarbete har jag skapat en interaktiv kokbok för bakverk och bröd. Jag har lagt fokus på fotografier och illustrationer. Appens syfte är att samla den information och de funktioner du kan tänkas behöva inför, medan och efter bakning. Jag har inspirerats av infographics och ville hitta ett annat sätt än det traditionella att presentera ett recept på. Jag ville lyfta fram ingredienser och i recepten slå ihop beskrivningar och ingrediensmängder i olika steg.

Monstrets mage, Marie Herzog contact@marieherzog.com
Jag har skapat en bilderbok där alla karaktärer är flickor. På bildplanet har jag jobbat utifrån premisserna att jag inte ville utgå från en stereotyp men heller inte jobba könsneutralt. Jag har därför jobbat med mindre markeringar som till exempel en tofs i håret. Däremot har jag inte använt mig alls av texten för att visa att karaktärerna är flickor. Jag har strävat efter att skapa en konstnärlig bilderbok som har ett tätt samarbete mellan bild och text.

Gångbar kultur, Louise Khadjeh-Nassiri louisebkns@hotmail.com
Vi lägger i den konstanta vardagsstressen mindre märke till de små detaljerna som formar våra liv. Arbetet fokuserar på brunnslock som metafor för detta, förbisedda av många medan objekt för fascination för andra. Med olika tekniker och angrepp har motiv på brunnslock i Malmö blivit uppmärksammade bl.a. på papper och direkt på gatan. Själva arbetsprocessen tillsammans med information och trivia om brunnslock har slutligen sammanställts i ett vikbart collage.

The silkscreen calendar, Anna Lindner annalindner90@gmail.com
Idag talas det ofta om hur framtiden ser ut för tryckta medier och hur design förväntas vara anpassad för en digital miljö där fysiska kommunikationsbärare som material, textur och format plötsligt försvinner. Mitt examensarbete har handlat om vad som finns att förlora i en sådan digital utveckling. Jag har undersökt hur en kan utnyttja screentryck i grafisk design, och skapat en kalender bestående av screentryckta posters i syfte att inspirera och upplysa om kvalitéerna med denna analoga teknik.

Fukt – Magasinet om queerkultur, Clara Landtmanson contact@claralandtmanson.com
Mitt projekt bestod i att skapa ett magasin som dokumenterar, inspirerar och upphöjer alla som på olika sätt söker att bryta rådande normer och samhällsstrukturer när det gäller könsidentitet, sexualitet, och livsstil. Magasinet som heter Fukt ska på ett inspirerande sätt introducera läsaren till vad queerteori är och hur queerkultur får sitt uttryck i samhället idag. Syftet är att Fukt ska hylla queerkulturen och bidra med ökad förståelse och acceptens mot alla som definierar sig som queer.

Vackrare vardagsvaror, Rodrigo Jiménez Reyes me@52design.se
Varför ser arbetsverktyg ut som de gör på jobbet? Varför finns det ett fokus på funktionaliteten på arbetsplatsen? I Vackrare Vardagsvaror var mitt mål att vända på dessa begrepp som är så djupt inrotade i vårt samhälle. Min lösning till problemet var att lägga lika stor vikt vid form som vid funktion på arbetsverktygen. Jag intervjuade 4 personer och präglade deras redskap med ett personligt visuellt element. Dessa är presenterade i form av en bok tillsammans med mönster, citat och texter.

Redesign av Delicatobollens singelförpackning, Emma Henryson 
henrysonemma@gmail.com
Generationer av svenskar har vuxit upp med produkter från Delicato och av de bakverk som tillverkas idag, är Delicatobollen den i särklass populäraste produkten. Därför bör den sticka ut ur det övriga sortimentet och det är nu dags för Delicatobollen att ta sig an flytten från fikahyllan till godishyllan. I mitt examensarbete har jag därför valt att re-designa Delicatobollens singelförpackning och dessutom har den fått ett nytt namn, Kokoskula.

Rape kit, Elin Kurtsdotter contact@elinkurtsdotter.com
Sexuellt våld är ett stort problem i samhället. Det är det brott som har lägst anmälningsfrekvens i Sverige, endast 23 % av alla sexualbrott anmäls. Jag har med mitt designarbete skapat en broschyr kombinerad med poster som är tänkt att användas i föreläsningssammanhang med ungdomar i åldern 13-19 år. Fokus flyttas från offer till gärningsperson, men behandlar samtidigt flera aspekter av en våldtäkt innebär för offret. Fakta illustreras med informationsgrafik.

Grafisk profil till Horror pops + riots, Michaela Larsson hej.blekk@gmail.com
I mitt designprojekt har jag gjort en grafisk profil till min webshop HORROR POP + RIOTS (horrorpopriots.com). Designprojektets syfte var att undersöka hur man förpackar produkter som köps via en webshop samt hur man kan profilera ett varumärke som har samhällelig eller politisk koppling, då webshoppens utbud har feministiskt tema. Resultatet blev en grafisk profil med lekfull typografi, vågade skärningar, klara färger och ett mönster med stark karaktär.  

– – –

PRODUKTDESIGN, Malmö högskola
Produktdesignprogrammet är en bred och grundläggande treårig designutbildning som fokuserar på utformning och utveckling av produkter. Stor vikt läggs vid kunskap om material ur olika perspektiv.

Sit and meet, Pauline Matika paulinematika@gmail.com
Utformning av en social sittyta i utomhusmiljö för hyresgäster på äldreboenden. Syftet är att skänka målgruppen en sittplats som bjuder in till konversation och gemenskap med de som sitter bredvid. En produkt inspirerad av lusthuset som bildar ett socialt rum förväntas främja det sociala umgänget användarna emellan och skapa samtalsämnen.

Kretsloppsresan - Källsortering för lekplatser, Louise Andersson louisea90@gmail.com

Utformning av källsorteringskärl i barnens miljö, för att uppmuntra till deras delaktighet i källsorteringsprocessen. Projektet avser att både uppfylla ett kortsiktigt syfte – att motivera målgruppen till att använda källsorteringskärlen samt ett långsiktigt syfte – ge förutsättningar för lärande och förståelse för källsortering. Lärandet ingår i en kretsloppssaga på kärlen där skräpets resa illustreras och utformas som ett möte mellan kunskap och praktiskt agerande i källsorteringsprocessen.

Kasta rätt, Patrick Iu me@patrickiu.com
Att källsortera i hemmet känns helt naturligt i dagens samhälle, men inte lika naturligt när vi är på olika evenemang som Malmö festivalen. Förra året samlades 84 ton sopor in under Malmö festivalen varav 82 ton var restavfall. Kasta rätt är ett projekt som handlar om papperskorgar med källsorteringsmöjlighet för tillfälliga evenemang. Projektet handlar om att ta fram nya papperskorgar som underlättar för besökare att intuitivt kunna källsortera avfallet på snabbaste och enklaste vis.

Jessica Nilsson Ward, Furnish ward.jessica@hotmail.com
Inredning för offentlig miljö är ofta platsbestämd. Arbetsro är dock något högst individuellt och varierar från situation till situation. För att möta individuella behov krävs därför en inredning som är flexibel och utgår ifrån användarens behov för stunden. I examensarbetet har gränser, beteenden och arbetsro undersökts med målet att berika Malmö stadsbibliotek med användarcentrerade arbetsplatser. Resultatet är en möbel som uppmuntrar besökarna att själva möblera biblioteket efter behov.

Mesophilic, Britt Jönsson britt.jonsson1@gmail.com
Mesophilic är ett projekt som initierades utifrån tankar kring döden, minnen och känslor vi lämnar efter oss till kommande generationer. Jag ställde frågan: hur kan sinnesstimulering bidra till skapandet av en familjeklenod som kan delas och gå i arv?  Resultatet är delandet av en levande bakteriekultur.

Martin Mårtensson, Hey Princess martin.d.martensson@gmail.com
Projektet grundar sig på egna iakttagelser av sängar som förde tankarna till H.C Andersens saga om prinsessan som sov på tjugo madrasser men ändå kunde känna den lilla ärtan. Frågan som ställs är hur mycket material som krävs för en god natts sömn, och hjälper det med mer material då vi lever som prinsessor? Resultatet av projektet är en säng som bygger på reducerad materialmängd och komponenter som är lätta att separera. 

Disa Wigblad, Recreate wigblad@gmail.com
Recreate är soffan som inte nöjer sig med tre R i hållbar design: reduce, reuse & recycle. Recreate handlar även om att ge kontroll till ägaren. Vill du ändra färg: skapa den. Går den sönder: laga den. Här finns inga yrkeshemligheter - du får ritningen på köpet. Genom transparens och aktivt användande strävar Recreate efter att förmedla att produkter inte behöver vara nya för att vara ombytliga och personliga.

Carl-Ludvig Svensson, Mangî carlludvig.svensson@gmail.com
”We taste the spices of Arabia yet never feel the scorching sun witch brings them forth”- Brittiska Ostindiska kompaniets årsrapport från 1701. 1700-talets engelsmän stod förbluffade inför det faktum att maten inte längre var kopplad till deras geografiskt närliggande natur. Idag är distansen mellan jord och bord enorm. Detta har bäddat för en debatt som kommit att handla om ursprung och ärlighet. I förhållande till de mest oärliga födoämnena vi har, färdigrätterna, har jag etablerat ett framtidsscenario som undersöker gestaltning och upplevelse.

Jesper Ståhl, Ekologiska skor stahl.91@hotmail.com>

Projektet handlar om att undersöka vilka strategier man kan använda sig av för att minimera miljöpåverkan av ett par skor. Konceptet jag har valt att arbeta vidare på ska underlätta separation av skons olika delar. På så sätt kan materialen separeras för återvinning, en del som slitits ut bytas istället för att hela skon kasseras och transportvolymen minimeras vilket leder till minskade utsläpp.

– – –
 

VISUELL KOMMUNIKATION, Malmö högskola
Treårigt kandidatprogram där studenterna tränas dels i analytisk förståelse av visuella uttrycksformer och dels i tekniska färdigheter för att kunna visualisera idéer, förmedla kunskap och värdera konsekvenser av olika visuella uttryck.

Fotojournalistik – Fotografi med egna uttryck, Adam Johansson-Mouafik a.johansson.mouafik@gmail.com
Medieproduktionen jag tänker ställa ut är tänkt att de kommer representera hur jag som fotograf uttrycker min personlighet i bild. Bilderna är från min vistelse i Japan och visar dessutom kulturer i Japan som intresserar mig mest. Problemområdet vad det gäller min undersökning berör frågor om det finns skillnader mellan dokumentärfotografi och fotojournalistik och sättet bilder från båda genrerna kan representeras.

Ett motiv, tre kameror, två medium, Lina Holmer Brymell Lina_lina91@hotmail.com
Projektet handlar om appen Instagram och dess filter. Kan man genom det analoga mediets estetik se några likheter med estetiken som Instagrams filter ger de digitala bilderna? Hur skiljer sig de olika medierna åt? I detta projekt har jag fotograferat med leksakskameran Holga, en Yashica 635 och med en mobiltelefon (genom Instagram för att få samma format på alla bilderna) för att studera likheter och skillnader. Men också för att jämföra arbetskraften medierna emellan. De valda bilderna har ett motiv som man kan se med jämna mellanrum på just Instagram.

Infographic Nrrebro, Josephine Johansson josephinejohansson@live.se
Infographic är en teknik som används för att visualisera information. Syftet är att förenkla och skapa förståelse för informationen. Den här bilden är en infographic över en del av området N∅rrebro i Köpenhamn och fungerar som en turistguide. Målet med turistguiden är att den ska vara funktionell och förståelig för målgruppen. 

Missing Out, Jacob Eliasson jacobeliasson@hotmail.com
I icke-verbal kommunikation, så som i sms, mail och chatt, finns det alltid en risk för missförstånd då faktorer som kroppsspråk och skiftningar i tonläge helt enkelt inte existerar i textbaserad kommunikation. Istället har vi uttryckssymboler som ska hjälpa till att förmedla de känslor vi vill förmedla. Projektet grundar sig i teorier om särdrag i ansiktsuttryck som sedan är konverterat till uttryckssymboler som visar mer komplexa känslor, för att just undvika missförstånd. Samma mening kan väldigt lätt få olika betydelser.

THE TAP (2014), Katja Sandström katja.sandstrom@gmail.com
Intro till en kort stop motion-animation där en droppande kran får tre trötta kollegor att komma lite närmare varandra. Filmen är gjord i samband med ett examensarbete som undersöker stop motion-tekniken som berättande och gestaltande uttrycksmedel. Dockorna är byggda av ståltråd, bomull, lera och latex.

Tyngst i Småland (2014), Anton Svensson Svanaryd@Gmail.com

Fyra inledande sidor ur en seriebiografi över målaren, grafikern och författaren Sven Ljungberg. Som frispråkig motståndare till 60-talets rivningshysteri, tidig miljökämpe med monumentalmålningen som främsta vapen och ordbruk som en borstbindare levde han enligt devisen ”Man måste säga vad man tycker, annars brinner man upp inifrån”. Producerad i relation till ett examensarbete som undersöker omvandlingen från verbalt till visuellt narrativ och skildrandet av tidsförlopp genom formmässiga val i tecknade serier.

Porträtt, L.VÅG info@filipalfvag.com
Serien Porträtt undersöker relationen mellan objektet och konstnären. När balansen spricker och bara fragment av ansiktet återstår. Är det ett porträtt? The Portrait series examines the relation between the subject and the artist. When the balance cracks and there's only fragments of the face left. Is it a portrait?

Artscape animated – en animerad presentation av en gatukonstfestival, Maria Henningsson maria.hsson@outlook.com
Jag har i mitt examensarbete gjort en kort animation som ska fungera som en reklamfilm för gatukonstfestivalen Artscape som ska hållas i Malmö nu i maj. Gatukonst förknippas ofta med illegala handlingar på offentlig plats, men denna festival vill istället visa på gatukonsten som ett slags utsmyckande av staden. Min animation följer i samma spår då jag har försökt att visualisera detta genom att låta en färgvind röra sig genom Malmö stad och sätta färg på det som passeras på vägen.

Virala bilder, Niklas Lundgren niclas@resultify.se
Varje dag möts vi av en hel uppsjö av bilder på nätet. Vi både delar med oss och tar även del av andras bilder, men vad är det egentligen som får oss att dela med oss av en bild via våra sociala plattformar? Och har dessa något gemensamt med varandra? Arbetet bakom dessa bilder har gått ut på att analysera tidigare virala bilder på ett semiotiskt plan och sedan ur denna analys skapa nya bilder, sprida dessa och se om även de blir virala.

Frigående kvinnor inomhus, Projekt: Vad känner du?, Anna Häggström pyret92@hotmail.com
Detta är en scen ur en stop-motion animerad kortfilm. Filmen är en metafor till äggindustrin och ska informera och upplysa om hur hönsen faktiskt blir behandlade. Syftet med min undersökning är att förstå hur en kombination av rörelsemönster och scenografi kan formuleras och presenteras. Detta på ett sätt som ger resultatet att publiken känner empati för en karaktär i en film, trots att denne är ett livlöst objekt. Hur blir dessa höns behandlade? Vilka är djurens rättigheter? Vad känner du?

Hur det visuella mediets tolkningar påverkas av en text, Martin Bengtsson
martinbengtsson@live.se
Projektets syfte är att förstå hur en viss grupp av människor tolkar en bild utan text och hur dessa tolkningar förändras med en text. Kan man exempelvis ha en text som är lite missvisande om vad själva bilden säger, och samtidigt bibehålla tillförlitligheten i det visuella uttrycket? Jag har valt att ta bilder inspirerade av konstnären Jan Stenmark. Han använder sig av kollagetekniken och har ofta ett tragikomiskt budskap i sina bilder. Precis som hans bilder så har mina bilder något långsökta beskrivande texter i relation till bildernas uttryck. Bilderna har använts i en fokusgrupp där de har analyserats både utan och med beskrivande texter.

Ämnen

  • Design

Taggar

  • arkitektur
  • grafisk design/illustration
  • industridesign

Regioner

  • Malmö

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Presskontakt

Marina Jackler

Marina Jackler

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0765-86 85 35

Relaterat material

Relaterade nyheter