Pressmeddelande -

Försäkringskassan vill förenkla reglerna för bostadstillägg till pensionärer

Försäkringskassan föreslår regeringen att ansökan om bostadstillägg till pensionärer förenklas genom att bevilja bidraget tillsvidare, istället för som idag ett år i taget. Försäkringskassan vill även att förordningen ändras för att få möjlighet att ta emot uppgifter om hyresförändringar per telefon samt införa automatisk inhämtning av till exempel inkomstuppgifter.

Med dessa förslag skulle ansökningsförfarandet förenklas betydligt för de cirka 540000 personer som har bostadstillägg. Det innebär också väsentligt mindre administration för Försäkringskassan. En bedömning är att administrations­kostnaderna med föreslagna förenklingarna och en ökad automatisering minskar med 50-60 miljoner kronor per/år.

- Dessa förslag skulle underlätta betydligt för pensionärerna, vilket jag tycker är mycket angeläget. Idag är det långa och krångliga blanketter att fylla i varje år, säger Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör. I vår dialog med pensionärsorganisationerna har de också framhållit att detta är en angelägen fråga.

För att förhindra felaktiga utbetalningar vill Försäkringskassan införa automatisk inhämtning av olika inkomstuppgifter, anmälningsplikt för förändringar av förmögenheten och också införa regelbundna efterkontroller.
- Vi vet att de flesta som har bostadstillägg ofta inte har några större förändringar i sin ekonomiska situation och med efterkontroller och förtryckta inkomstuppgifter på ansökan så bedömer vi risken för felaktiga utbetalningar som liten, säger Birgitta Målsäter.

Försäkringskassan har idag överlämnat förslagen till regeringen. Förslaget till ändring i förordningen, för att kunna ta emot hyresuppgift via telefon, föreslår man att börja gälla omgående. De föreslagna ändringarna i BTP-lagen (2001:761) föreslår Försäkringskassan att de ska träda ikraft den 1 januari 2010. Samtidigt bör en särskild övergångsbestämmelse införas, så att ansökningsuppgifter kan kvalitetssäkras för alla beslut som ska gälla tillsvidare.

Fakta:

År 2007 fattades ca 540000 beslut om Bostadstillägg till pensionärer, under 2007 inkom 42000 nya ansökningar, där den sökande inte tidigare haft bostadstillägg.

För kommentar

Birgitta Målsäter
010-116 26 48

För information

Stig-Åke Pettersson
010-116 96 42

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80

Ämnen

  • Ekonomi, finans