Pressmeddelande -

Ohälsotalet i april 31,6

Ohälsotalet fortsätter att sjunka, i april är det 31,6.

Sjukfallen blir allt färre och kortare. Fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjukersättning. Det gör att minskningen av ohälsotalet fortsätter.  Minskningen omfattar alla län och båda könen.

Under april var det 119 356 personer som fick en utbetalning på grund av sjukskrivning. Av dem var 73 527 kvinnor och 45 829 män.

Ohälsotalet är större för kvinnor (37,5) än för män (25,8). Kvinnor är i högre utsträckning än män deltidssjukskrivna och sjukskrivna på grund av psykiska diagnoser.

Totalt hade 475 858 personer sjuk- eller aktivitetsersättning i maj 2010. Antalet personer med sjukersättning minskar, däremot så ökar antalet personer med aktivitetsersättning.

Ohälsotalet är lägst i Stockholms län (26,8) och högst i Jämtlands län (38,2), men spridningen mellan länen minskar också stadigt. Det är främst den del som avser sjuk- och aktivitetsersättning som ger de stora skillnaderna. När det gäller andelen i ohälsotalet som gäller sjukpenning är skillnaderna mellan länen mycket små.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Regionala uppgifter om ohälsotalet finns här.

Läs mer i bifogad tabellbilaga.

För information
Bertil Thorslund
010-116 98 10

Mathias Johansson
010-116 90 58

Andreas Månsson Vogel
010-116 91 75

Presskontakt
010-116 98 88

Webbplats
www.forsakringskassan.se

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • ohälsotalet
  • sjukskrivna
  • frånvarodagar
  • sjukförsäkring