Pressmeddelande -

Sjukpenningtalet i juni 2011

Sjukpenningtalet var i juni 6,4 dagar. Det har under senaste 12-månadersperioden totalt sett stigit med 0,1 dag. Det finns dock skillnader mellan könen då kvinnor har ett högre sjukpenningtal (8,0) jämfört med män (4,9). Det har ökat med 0,3 dagar för kvinnor och minskat med 0,1 dagar för män under den senaste 12-månadersperioden.

Nybeviljade sjuk-och aktivitetsersättning (SA) per 1000 försäkrade var i april 2,53 (individer). Det har under den senaste 12-månadersperioden minskat med 1,15 (individer). Kvinnorna har samma värde (2,53) som män (2,53). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat med 1,36 (individer) för kvinnor och med 0,95 (individer) för män.

I maj fick 135 418 personer en utbetalning från Försäkringskassan på grund av sjukskrivning, 85 569 kvinnor och 48 849 män. Av dessa fick 6 954 personer rehabiliteringspenning (4 466 kvinnor och 2 488 män).

Spridningen av sjukpenningtalet och nybeviljandet av SA per 1000 försäkrade mellan länen har minskat de senaste åren. Mer information och grafer finns i en bilaga till pressmeddelandet.

Fakta om måtten
Nya sjukpenningtalet (inkl. rehabiliteringspenning) mäter antalet ersatta nettodagar (dagar omräknat till hela dagar där exempelvis två dagar med halv omfattning ger en heldag) med alla former av sjukpenning och rehabiliteringspenning under en 12-månadersperiod per registrerad försäkrad 16-64 år. Individer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning exkluderas ur denna nämnare, då dessa individer inte är föremål för att kunna ha sjukpenning. Detta mått motsvarar således det gamla sjukpenningtalet som är ett mått inom ramen för den officiella statistiken sedan 1999, med den skillnaden att även rehabiliteringspenning nu ingår i det nya måttet.
Nybeviljade SA per 1000 försäkrad mäter antalet individer med nybeviljad sjuk- eller aktivitetsersättning under en 12-månadersperiod relaterat till genomsnittligt antal registrerade försäkrade 19-64 år under motsvarande period. Individer som redan är i beståndet SA exkluderas från nämnaren, då dessa individer inte är föremål för att kunna bli nybeviljade.

Månadsuppgifter juli 2011 - tabellbilaga

Regional spridning – sjukpenningtalet och nybeviljade sa per tusen försäkrade

Regionala uppgifter (öppnar nytt fönster)

Pressmeddelandet i pdf-format

För kommentar
Mathias Johansson, Analytiker, 010-116  90 58
Mats Åhlgren, Analytiker, 010-116  91 55

Presskontakt 010-116 98 88
Susan Ottosen, Pressekreterare, 010-116 92 20

Ämnen

  • Ekonomi, finans