Gå direkt till innehåll
Forte lyfter behovet av forskning för socialt hållbar utveckling

Pressmeddelande -

Forte lyfter behovet av forskning för socialt hållbar utveckling

Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få ökad prioritet i forskningspolitiken. De utmaningar som vi står inför vad gäller hälsa, arbetsliv och välfärd riskerar annars att bromsa omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är huvudbudskapet i Fortes bidrag till regeringens kommande forskningsproposition.

De globala målen i Agenda 2030 pekar ut riktningen för att ställa om och säkra förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå målen krävs både ekonomiska och miljömässiga investeringar. Men genomförandet av Agenda 2030 är också beroende av sociala aspekter. Och det är bråttom – målen ska uppfyllas inom tio år.

Fortes underlag till regeringens forskningspolitik tar fasta på behovet av omedelbara investeringar i forskning och innovation som banar väg för ett socialt hållbart samhälle.

– De ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling är varandras förutsättningar och stöd. Det är därför olyckligt att den sociala dimensionen sällan får ta plats i hållbarhetsdebatten. Fortes områden, hälsa, arbetsliv och välfärd, kopplar tydligast till den sociala dimensionen av hållbarhet, och här finns akuta utmaningar som kräver politisk prioritering och kraftsamling, säger Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte.

Sverige, liksom resten av världen, brottas med flera stora samhällsutmaningar. Ojämlikheten och inkomstklyftorna ökar och antalet resurssvaga bostadsområden har blivit fler. Välfärdstjänstesektorn är utsatt för stora påfrestningar. Bland ungdomar har den rapporterade psykiska ohälsan ökat kraftigt. Den snabba digitaliseringen, globaliseringen och urbaniseringen för med sig genomgripande förändringar i arbetslivet, vilket kan få negativa konsekvenser för vissa grupper.

– För att möta samhällsutmaningarna och möjliggöra en socialt hållbar utveckling måste evidensbaserad kunskap vara vägledande. Det krävs ny och mer fördjupad kunskap om hur samhället fungerar, men även innovativa idéer kring nya lösningar och hur forskningen implementeras, säger Inger Jonsson, som lett arbetet med Fortes bidrag till regeringens forskningspolitik.

Fortes förslag på satsningar

I underlaget till regeringens forskningsproposition presenterar Forte flera förslag på forskningssatsningar inom särskilt viktiga områden. Tillsammans utgör de ett kraftfullt instrument för en kunskapsutveckling som ger förutsättningar för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Forte förslår tre nya nationella forskningsprogram inom följande områden:

  • Psykisk hälsa
  • Minskad ojämlikhet
  • Implementeringsforskning

Forte föreslår även att pågående satsningar inom följande områden fortsätter och/eller förstärks:

  • Tillämpad välfärdsforskning
  • Arbetslivsforskning
  • Hållbara hälso- och välfärdssystem
  • Hälsosamt åldrande

Ta del av hela underlaget ”Forskning för socialt hållbar utveckling” på Forte.se »

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kontakter

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Presskontakt Presskontakt 073-6524004

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
838 73 STOCKHOLM
Sweden