Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Minskad administration - ökad operativ effekt

Idag lämnar Försvarsmakten in sitt budgetunderlag för 2007 till regeringen. I underlaget förutsätts att en rad åtgärder genomförs i enlighet med försvarsförvaltningsutredningen som regeringen lät göra i höstas. Åtgärderna är ålagda hela försvarssektorn och syftar till att besparingar inom administrationen överförs till operativ verksamhet. Försvarsmaktens förmåga att ställa förband och resurser till förfogande för internationell och nationell krishantering föreslås öka både kvantitativt och kvalitativt under perioden fram till 2009. Försvarsmakten planerar för ett fortsatt engagemang på Balkan och i Afghanistan. Från 2008 ska Försvarsmakten ha kapacitet att kunna medverka i upp till två stora och tre mindre krishanteringsinsatser samtidigt. Förband ur marinen och flygvapnet bör ges en ökad roll vid internationella insatser. Regeringens ökade krav på förmåga att medverka i internationella insatser och på snabbinsatsförmåga leder till förändrade krav på personalförsörjningen och dess villkor, bland annat avseende rekrytering. Försvarsmaktens inriktning inom personalförsörjningsområdet kommer att redovisas för regeringen senare. Formerna för tjänstgöring i Försvarsmakten efter genomförd grundutbildning (värnplikt) kommer att utvecklas ytterligare genom bland annat nya avtal för beredskapssoldater. Åtgärder vidtas för att på sikt inta en kvantitativt reducerad flygplansflotta bestående av 100 JAS Gripen version C och D med hög anpassning för internationell verksamhet. Antalet plan är därmed väl anpassat till Förvarsmaktens operativa behov. Försvarsmakten föreslår att en ny operativ förmåga tillförs genom anskaffning av flygplan för strategiska transporter. Den är en viktig förutsättning för att kunna möta de ökade kraven på bland annat volymer och avstånd men också för att kunna genomföra till exempel evakuering av personal eller humanitära hjälpinsatser. Arbetet med att ta fram en balanserad plan för forskning och utveckling pågår tillsammans med försvarsmyndigheterna och i samverkan med försvarsdepartementet. Konsekvenserna av arbetet bedöms innebära att hela kompetensområden avvecklas för att kunna bibehålla tillräcklig nivå inom andra prioriterade områden. Budgetunderlaget finns att läsa i sin helhet via www.mil.se/press För mer information, kontaktat Försvarsmaktens informationsavdelning: 08-788 88 88.

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med våra allierade.