Pressmeddelande -

Arbetsmiljön i arbetet den bästa i Fortums historia

Fortums nyckeltal för hållbar utveckling år 2009 har publicerats på bolagets webbplats: www.fortum.se/hallbarutveckling. De viktigaste insatserna i fjol var:

  • förbättrad arbetsmiljö
  • hållbar utveckling får en förstärkt roll i avtalen med varu- och tjänsteleverantörer
  • åtgärder för att motverka klimatförändringen.

Beträffande arbetsmiljö uppnådde Fortum i fjol det historiskt bästa resultatet med en olycksfrekvens* på 2,4 (2008: 4,3).

Fortums mål är att vara en föregångare inom hållbar utveckling och arbetsmiljön har redan i flera års tid varit ett fokusområde. Som ett resultat av vårt systematiska utvecklingsarbete har arbetsmiljön förbättrats avsevärt och detta kan vi vara stolta över. Arbetet fortsätter och målet för i år är att sänka olycksfrekvensen till under ett, säger Ulla Rehell, direktör för hållbar utveckling på Fortum.

Åtgärder för klimatet, hantering av leveranskedjan, och stöd till samhället är fokusområden.


Fortums mål är att vara ett av de energibolag som har de lägsta utsläppen i Europa. År 2009 uppgick koldioxidutsläppen från bolagets elproduktion till 155 g/kWh, medan medeltalet av de europeiska elproducenternas specifika utsläpp under de senaste åren har uppgått till cirka 400 g/kWh.

Förnybara energikällor stod för cirka 36 % av Fortums elproduktion och 17 procent av värmeproduktionen. Koldioxidfri el såldes till alla nordiska kunder och i Finland var all el till hushåll till 100 % producerad från vattenkraft. I Sverige fick alla kunder med avtalet Fortum Enkel el som märkts med miljömärket Bra Miljöval.

En uppförandekod som beskriver Fortums syn på hållbar utveckling för varu- och tjänsteleverantörer användes i stor skala i Norden och den togs också i bruk i Polen samt Baltikum. Av inköpen som sammanlagt uppgick till 2 442 miljoner euro, gjordes 90 % från europeiska leverantörer.

Fortum omarbetade sitt sponsorprogram år 2009 och betalade 1,8 miljoner euro i stöd till samhället. Samarbetsprojekten fokuserade på barn och unga samt ansvar miljön och samhället.
Under år 2009 sysselsatte Fortum i genomsnitt 13 278 personer och betalade ut 491 miljoner euro i löner och arvoden. Bolagets skatter uppgick till 466 miljoner euro och aktieägarna fick 888 miljoner euro i utdelning. Av utdelningen betalades över 70 % till finska aktieägare.

Alla Fortums nyckeltal för hållbar utveckling år 2009 finns på adressen www.fortum.se/hallbarutveckling

Mer information om sponsring i Sverige finns det på här

Mer information om privatkundernas miljöfördelar i Sverige finns det på här

Ytterligare information:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, tfn +358 10 45 29251, ulla.rehell@fortum.com

* Olycksfrekvensen anger antalet olyckor som har lett till minst en dags sjukfrånvaro beräknat per miljoner arbetstimmar.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • arbetsmiljö
  • fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45