Pressmeddelande -

EU-kommissionens andra strategiska energiöversyn ett välkommet steg mot en gemensam nordeuropeisk elmarknad


- EU-kommissionen har i dag publicerat sin andra strategiska energiöversyn, som framför allt fokuserar på en pålitlig energiförsörjning.

- Översynen kompletterar tidigare åtgärder med syfte att ytterligare förbättra funktionen hos den inre energimarknaden och minska klimatförändringarna.

- Den pekar också på EU:s ökade roll på det energipolitiska området, något som tidigare främst har legat i medlemsstaternas händer.

-

En väl fungerande inre energimarknad nödvändig för att uppnå höga miljömål och mål om säker energiförsörjning

Översynen betraktar en konkurrenskraftig inre energimarknad som en förutsättning för att uppnå målen för utsläppsminskningar, samtidigt som förnybar energi och energieffektivisering också bidrar väsentligt till en säkrare energiförsörjning. En välfungerande inre marknad och förbättrade sammanbindningsledningar mellan medlemsstaterna är därför det viktigaste målet i EU:s föreslagna handlingsplan för säkerhet och solidaritet på energiområdet.

Den grundläggande tanken bakom EU - den inre marknaden - bör implementeras också inom el- och gassektorerna. Detta bör avspeglas i de politiska besluten, eftersom harmoniserade åtgärder är betydligt mer effektiva än spridda nationella initiativ för att möta energi- och klimatutmaningarna.

Kommissionen har identifierat sammanlänkningen av de baltiska staterna med EU:s el- och gasnät som en av gemenskapens prioriteringar. Frågan kommer att drivas i en sammanlänkningsplan för Östersjöregionen som ska antas under 2009. Detta är en välkommen utveckling som utgör ett konkret steg mot en gemensam nordeuropeisk elmarknad omfattande samtliga länder runt Östersjön.

Vision för 2050: En elförsörjning fri från CO2 utsläpp inom EU

Översynen innefattar också de första delarna av unionens energivision för 2050. Dessa omfattar bland annat en elförsörjning inom EU som är CO2 fri år 2050 genom energieffektivisering, förnybara energikällor, kärnkraft och koldioxidlagring. Det syftar också till att bryta oljeberoendet inom transportsektorn genom att uppmuntra eller till och med föreskriva fordon som drivs av el, biobränsle och vätgas.

Till följd av den finansiella oron är tidpunkten för denna översyn mycket viktig. Den är också vägledande för den energipolitiska agendan för den nya kommission som ska väljas efter Europaparlamentsvalen i juni 2009.

Fortum Abp

Ytterligare information:

Nils Nygren, Vice President, Samhällskontakter, Fortum, tel 0703 445 151

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tel 0703 445 332

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45