Pressmeddelande -

Fortum får godkänt för nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista

Torsdagen den 29 april fick Fortum positivt besked från miljödomstolen för den planerade utbyggnaden av kraftvärmeanläggningen i Brista norr om Stockholm. När den planerade avfallseldade anläggningen är på plats år 2013 kommer den producera 490 GWh värme och 150 GWh el per år, med hjälp av energi som annars skulle ha gått förlorad.

- Den här miljödomen är mycket positiv för oss då vår satsning i Brista är ett viktigt steg i vår strävan att bidra med ett uppvärmningsalternativ som är både resurssnålt och bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Wikström, miljöchef på Fortum Värme

Med den planerade pannan i Brista kommer Fortum öka samproduktionen av el och värme utan att användningen av icke förnybara bränslen ökar.

- Avfall ska i första hand återvinnas, men det finns gränser hur länge det är möjligt. När det inte längre går att återvinna fibern, eller uppgradera plasten för ännu en produktcykel. Då är det bästa att återföra den energi som finns i avfallet till samhället och då minska behovet av ändliga energiråvaror. Genom avfallsförbränningen i Brista använder vi energi som annars skulle ha gått förlorad, säger Ulf Wikström.

Under de närmaste tio åren planerar Fortum att investera i storleksordningen 15 miljarder SEK i ny uthållig kraftvärme i Stockholmsområdet. Fortums satsning kommer att minska utsläppen från fjärrvärmeproduktionen i Stockholm och öka elproduktionen, samtidigt som andelen förnybara bränslen ökar.

- Även om satsningen i Brista kommer att minska utsläppen lokalt i Stockholm, så är den viktigaste effekten den klimatnytta projektet ger globalt. När vi till år 2020 fördubblar produktionen av el framställd med mycket låga utsläpp i Stockholm, så kan den elen tränga undan den el som är producerad med miljömässigt sämre teknik på andra platser, Det kan innebära minskade utsläpp med så mycket som 1 000 000 ton CO2 per år, säger Ulf Wikström.

Efterfrågan på fjärrvärme i Stockholm är stor då merparten av Stockholms nybyggnation väljer fjärrvärme och allt fler fastighetsägare går över till fjärrvärme från andra uppvärmningsalternativ. Den nya produktionsenheten vid Brista ska kopplas till det befintliga fjärrvärmenätet, som försörjer kunder norr och väster om Stockholm.
Mängden hushållsavfall har ökat de senaste åren, vilket ställer högre krav på en effektiv avfallshantering. Det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista ska kunna ta hand om 240 000 ton avfall per år, både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Fortum har långvarig erfarenhet av energiutvinning ur avfall vid Högdalens kraftvärmeverk i södra Stockholm. Närheten till en avfallsbehandlingsanläggning samt att det redan finns ett kraftvärmeverk i Brista kan ge stora effektivitetsvinster, inte minst ur transportsynpunkt.

I september 2010 kommer AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad formellt besluta om nybyggnationen.

Läs mer om projektet på www.fortum.se/brista

Jens Bjöörn, Kommunikationschef tel: 0702-98 41 25

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidraget till att Stockholm har utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum
  • brista
  • ulf wikström
  • fjärrvärme
  • miljövänlig el
  • mijövänlig energi

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45