Pressmeddelande -

Kommentar av Christian Lundberg, VD Fortum Sverige, med anledning av Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande: Positivt med åtgärder för ökad energieffektivisering - men höjda skatter hämmar klimatinvesteringar

Energieffektiviseringsutredningen har i dag avlämnat sitt slutbetänkande "Vägen till ett energieffektivare Sverige" till regeringen. Utredningens huvuduppgift har varit att införa EG-direktivet (2006/32/EG) om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster i Sverige. Direktivets målsättning är att EU-länderna ska spara minst 9 procent energi fram till år 2016.

Bra med satsningar på energieffektivisering

Fortum välkomnar åtgärder för ökad energieffektivisering i Sverige och resten av Europa. Utifrån vår långa erfarenhet av att hjälpa kunder att energieffektivisera vet vi att det finns en stor outnyttjad potential, inte minst inom bostadssektorn och för offentliga lokaler. Vi stöder därför fullt ut utredningens förslag till ökade informationssatsningar.

Ny teknik centralt i klimatarbetet

Det är bra att utredningen lyfter fram fjärrvärme och fjärrkyla som betydelsefulla tekniker för en effektiv och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det är också positivt att elbilar betraktas som en viktig framtida teknik för en effektivare transportsektor. Fortum bejakar och deltar självt aktivt i utvecklingen av nya tekniska lösningar som kan bidra till minskade utsläpp.

Höjda skatter hotar minskade utsläpp

Förslaget till finansiering genom höjda produktionsskatter går i rakt motsatt riktning mot utredningens syfte - att genom effektivare energianvändning minska miljö- och klimatpåverkan.

Ökade skatter på de koldioxidfria energislagen vattenkraft och kärnkraft, som tillsammans står för 90 procent av Sveriges elproduktion, hotar framtida investeringar för minskad klimatpåverkan.

Världen behöver fler investeringar i koldioxidfri produktion, inte färre. Höjda produktionsskatter på koldioxidfria energislag motverkar därför ett av de viktigaste syftena med ökad energieffektivisering - nämligen att få till stånd klimatförbättringar.

För mer information:

Nils Nygren, Vice President, Samhällskontakter, Fortum: 0703-445 151

Agneta Molinder, Presschef, Fortum, Sverige, mobil: 0703 445 332

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45