Pressmeddelande -

Läget inför och under vårfloden vid Fortums vattenkraftverk

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt.

Fortum bedriver vattenkraft i bland annat Gullspångsälven, Klarälven, Dalälven, Indalsälven, Ljusnan och Ljungan liksom ett flertal biflöden till dessa. Som stor vattenkraftproducent följer vi dag för dag de prognoser för snösmältning och vårflod som görs både av Fortum och bland annat SMHI och vattenregleringsföretagen för att på bästa sätt kunna hantera vårfloden. Eftersom prognoserna ändras dagligen beroende på temperatur och nederbörd kan läget ändras snabbt. Som vattenkraftföretag måste vi därför löpande kunna hantera både gällande vattendomar, hänsyn till de kringboende och samtidigt kunna möta samhällets efterfrågan på ren, förnybar el.

Åtskilligt av det som kan görs för att förbereda sig för vårfloden görs på ett tidigt skede. Ökad produktion och sänkta nivåer i magasin ökar möjligheten att ta emot vattnet från snösmältningen (vilket gör att vattnet kan sparas för att användas kontrollerat istället för att behöva spillas). I vissa dammar sker en omfattande tappning för att bereda plats för det vatten som rinner till i samband med snösmältningen. Dessutom hålls löpande kontakter med bland annat kommuner och räddningstjänster i berörda områden.

Bifogat redovisas det aktuella läget och vilka åtgärder som vidtagits per vattendrag där Fortum har vattenkraftverk och dammar.

Bakgrund - reglering:
Regleringen av kraftverk och dammar sköts i många vattendrag av så kallade vattenregleringsföretag. I dessa älvar är det vattenregleringsföretagen som, från dag till dag, bestämmer hur älvarna ska regleras och de beordrar i sin tur vattenkraftföretagen hur mycket vatten som ska tappas och spillas från dammar och vattenkraftverk. Detta gäller bland annat för Dalälven (men inte alla dess biflöden), Faxälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Voxnan. Dessa vattendrag hanteras av Vattenregleringsföretagen i Östersund och för prognoser och beslut om tappning i dessa vattendrag hänvisar vi som kraftverksägare till vattenregleringsföretagen.
I andra vattendrag, som Klarälven och Dalälvens biflöden är det enskilda vattenkraftföretag (som Fortum) som sköter både drift av kraftverk och regleringen.

Fakta - vattennivåer och flöden:
Vattennivåer bestäms i vattendomar, vilka styr vad som är lägsta respektive högsta tillåtna nivå under normala förhållanden. Vid exempelvis vårflod kan nivån överstiga högsta tillåtna eftersom mer vatten rinner in till en sjö/vattenmagasin än vad som enligt vattendomen ska tappas ur den. För sådana situationer finns regler i vattendomen för hur och när mer vatten ska tappas (enligt så kallade avbördningstabeller/-kurvor).
Vattenflöden (tillrinning/avbördning/tappning/spill) mäts i m3/s. 1 m3/s är detsamma som en kubikmeter per sekund eller 1 000 liter i sekunden. Detta betyder att när tillrinningen till exempelvis Höljes är 500 m3/s fylls vattenmagasinet på med 500 000 liter varje sekund (alltså en halv miljon liter per sekund). En sådan tillrinning betyder att magasinet vid Höljesdammen fylls på med en volym motsvarande nästan 1 700 stycken 300-liters badkar med - varje sekund.

För ytterligare information eller mer information om vattenreglering, prognoser och flöden kontakta:
Claes Kjörk, produktionsplanerare vid Fortums vattenkraft, tfn 019-60 30 642
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, tfn 070-344 53 32

För ytterligare information eller mer information om vattenreglering, prognoser och flöden kontakta:
Claes Kjörk, produktionsplanerare vid Fortums vattenkraft, tfn 019-60 30 642
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, tfn 070-344 53 32

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster - idag och i framtiden. Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. Ytterligare information: www.fortum.se.


Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. Ytterligare information: www.fortum.se.

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45