Pressmeddelande -

Läget inför vårfloden vid Fortums vattenkraftverk

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt. Fortum bedriver vattenkraft i bland annat Gullspångsälven, Klarälven, Dalälven, Indalsälven, Ljusnan och Ljungan liksom ett flertal biflöden till dessa. Som stor vattenkraftproducent följer vi dag för dag de prognoser för snösmältning och vårflod som görs både av Fortum och bland annat SMHI och vattenregleringsföretagen för att på bästa sätt kunna hantera vårfloden. Eftersom prognoserna ändras dagligen beroende på temperatur och nederbörd kan läget ändras snabbt. Som vattenkraftföretag måste vi därför löpande kunna hantera både gällande vattendomar, hänsyn till de kringboende och samtidigt kunna möta samhällets efterfrågan på ren, förnybar el. Åtskilligt av det som kan göras för att förbereda sig för vårfloden har redan gjorts. Ökad produktion och sänkta nivåer i magasin ökar möjligheten att ta emot vattnet från snösmältningen (vilket gör att vattnet kan sparas för att användas kontrollerat istället för att behöva spillas) liksom kontakter med bland annat kommuner och räddningstjänster i berörda områden. I vissa dammar har en omfattande tappning redan ägt rum för att bereda plats för det vatten som kommer att rinna till i samband med snösmältningen - i andra vattendrag avvaktar vi löpande vad prognoserna säger. Nedan redovisas det aktuella läget och vilka åtgärder som vidtagits per vattendrag där Fortum har vattenkraftverk och dammar. För ytterligare frågor eller mer information Claes Kjörk, produktionsplanerare vid Fortums vattenkraft, tfn 019-60 30 642 Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, 070-344 53 32 Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster – idag och i framtiden. Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. Ytterligare information: www.fortum.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45