Gå direkt till innehåll
Foto: Ola Grönlund
Foto: Ola Grönlund

Nyhet -

Positiva nyheter för byggbranschen: översiktsplaner föreslås bli mer tillförlitliga

Den 5 december 2019 överlämnande regeringen proposition 2019/20:52 till riksdagen. Propositionens syfte är att få till en lagändring avseende en utvecklad översiktsplanering. Regeringen föreslår bland annat att kommunerna i början av varje mandatperiod ska se till att anta en så kallad planeringsstrategi där kommunen ska bedöma om den översiktsplan som finns inom kommunen fortfarande är aktuell. Regeringen uppmärksammar att det i många kommuner finns brister i aktualitetsprövningen i den omfattning som plan- och bygglagen (2010:900) redan idag kräver. Detta är enligt regeringen problematiskt på så vis att det blir otydligt huruvida en översiktsplan är aktuell eller inte. Det leder i sin tur till svårigheter för aktörer som vill ha information om deras byggprojekt är genomförbara.

Redan idag finns det krav på att en aktualitetsprövning görs minst en gång under mandatperioden. Det finns dock en tydlig skillnad från det krav som finns idag och det som regeringen nu föreslår vilket är att en rättsverkan kommer att knytas till kravet på aktualitetsprövning. Regeringen föreslår att en översiktsplan kommer att upphöra att vara aktuell om kommunfullmäktige inte beslutar om en planeringsstrategi inom 24 månader efter ett ordinarie val. Det kommer att innebära att kommuner nu får ett större incitament att pröva aktualiteten på översiktsplanerna samt att äldre och obsoleta översiktsplaner sållas ut. Vidare kommer kommunerna inte att kunna tillämpa det enklare standardförfarande vid kommunernas detaljplanearbete om översiktsplanerna inte är aktuella. Kommunerna kommer i sådana fall istället få luta sig mot det utökade planförfarandet, vilket innebär att en bredare allmänhet kommer att behöva involveras.

Möjligheten att överklaga en kommuns aktualitetsprövning är idag något oklar. Den oklarhet vill Regeringen nu bota genom att införa möjligheten att överklaga en kommuns planeringsstrategi genom laglighetsprövning i den ordning som gäller för 13 kap. kommunallagen (2017:725). Ett beslut som laglighetsprövas får däremot enligt 13 kap. 14 § kommunallagen verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl föreligger, vilket innebär att sådana aktörer som är intresserade av planeringsstrategin normalt sett kommer att kunna lita på att planeringsstrategin är giltig.

Vi på Foyen bedömer att förslaget är positivt såtillvida att aktörer vid planering av byggprojekt kommer att kunna känna större tillförsikt avseende översiktsplanens aktualitet. Däremot riskerar det nya kravet på en aktualitetsbedömning av översiktsplanerna att tära på kommunens resurser, vilket i sin tur kan leda till att handläggningstid för övriga ärenden såsom bygglov kan förlängas. Om förslaget på lagändringar godkänns av riksdagen planeras lagändringarna att träda i kraft den 1 april 2020.


Har Du frågor angående översiktsplaner eller detaljplaner?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se

Ämnen

Kontakter

Julia Edman

Julia Edman

Presskontakt Head of Brand & Communications

Välkommen till Foyen Advokatfirma!

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå med starkt branschfokus inom bygg- och fastighetsbranschen. Sedan starten 1987 har Foyen levererat juridiska lösningar och en absolut spetskompetens till det privata och offentliga samhällsbygget. Våra viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus och affärsförståelse. Foyen har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans är vi ca. 100 medarbetare.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen Advokatfirma
Regeringsgatan 38
SE-103 89 Stockholm
Sweden