Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Friskolornas riksförbund: ”Vi välkomnar bättre möjligheter att jämföra skolors kvalitet”

Jan Björklund har idag föreslagit direktiv till den parlamentariska utredningen om friskolor. Friskolornas riksförbund tycker det är självklart att kvalitetsbrister ska åtgärdas oavsett vilka ekonomiska överväganden som görs. Särskilt intressant är att man ska se över hur information om kvaliteten i landets skolor kan bli mer tillgänglig.

Utbildningsminister Jan Björklund meddelade i dag sitt förslag till direktiv för den parlamentariskt sammansatta kommitté som ska utreda vissa regler och villkor för fristående skolor.

– Vi är positiva både till utredningen och till det uppdrag den nu fått. Särskilt intressant är det att man ska se över hur information om kvaliteten i landets skolor kan bli mer tillgänglig för föräldrar som ska välja skola, säger Gunvor Engström, ordförande i Friskolornas riksförbund.

Kvalitetsfrågan är central för Friskolornas riksförbund och vi har alltid varit positiva till en kraftfull tillsyn av skolverksamheten – oavsett huvudman. Och för att så långt det är möjligt undvika att elever råkar ut för allvarliga kvalitetsbrister är det viktigt att man redan innan man väljer skola har god kunskap om vilken kvalitet skolorna har.

– Det saknas idag nationellt jämförbar information om kvaliteten i landets skolor. Tillgång till information om vilka resultat skolorna uppnår skulle ge elever och föräldrar större chans att välja en bra skola, och välja bort dåliga skolor. Vi har jobbat länge för ett politiskt initiativ i denna fråga och är väldigt glada att man ska ta tag i det nu, säger Gunvor Engström.

Utredningen ska besvara fyra frågor:

  • Finns det skäl att föreslå ytterligare sanktionsmöjligheter för Skolinspektionen då inspektionen riktat allvarlig kritik mot huvudmannen för kvalitetsbrister och det finns belägg för att ekonomiskt uttag väsentligen har bidragit till bristerna?
  • Finns det behov av att Skolinspektionen ska kunna kräva ny prövning då ett bolag får ett väsentligt inflytande över en fristående skola?
  • Kan Skolverket och Skolinspektionen publicera information om alla skolor på ett mer lättillgängligt sätt så att elever, föräldrar och andra intressenter kan utläsa och jämföra olika skolors kvalitet?
  • Hur ser rättsläget avseende avknoppning av kommunal verksamhet på skolområdet ut och är det nödvändigt att tydliggöra och förenkla regleringen?

Direktiven håller tydligt fram att en given utgångspunkt för översynen är att varje skola, oavsett huvudman, även fortsättningsvis ska verka under lika villkor.

Kvalitetsbriser ska alltid åtgärdas

Friskolornas riksförbund menar att det är självklart att kvalitetsbrister som Skolinspektionen påtalar ska åtgärdas oavsett vilka ekonomiska överväganden huvudmannen gör – oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Om kommittén i sitt arbete finner att det finns behov av att ytterligare tydliggöra detta genom förändringar i Skolinspektionens sanktionsmöjligheter medverkar förbundet gärna till att hitta en bra form för detta.  

När det gäller frågan om tillståndsprövning är det Friskolornas riksförbunds uppfattning att skolhuvudmän borde omfattas av en nationell auktorisation – en prövning av huvudmannens förutsättningar för att bedriva skolverksamhet. Auktorisationen ska vara frikopplad från – men en förutsättning för – etablerandet av en skola. Etableringen av en skola skulle sedan i första hand ske efter samråd med den aktuella kommunen.

– Givetvis skulle ett system med auktorisation innebära att man kan följa upp hur inflytandet över verksamheten påverkas vid ägarförändringar och när det finns anledning göra en ny prövning, säger Gunvor Engström.

  

För mer information

Carl-Gustaf Stawström, kanslichef Friskolornas riksförbund

08-762 77 01

Magnus Johansson, informatör Friskolornas riksförbund

08-762 78 04

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund
Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige