Gå direkt till innehåll
Svenska folket överträffar återvinningsmålen

Pressmeddelande -

Svenska folket överträffar återvinningsmålen

Sverige är ett av de bästa länderna i Europa när det kommer till återvinning och under 2020 slog vi rekord i mängden insamlade förpackningar från svenska hushåll. Nu presenterar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ny statistik som visar att regeringens kraftigt skärpta mål för Sveriges totala förpackningsåtervinning överträffas. Men statistiken visar också att vi behöver bli bättre på att återvinna framför allt plast- och pappersförpackningar. Här behöver både konsumenter och producenter ta ett större ansvar.

Under 2020 införde EU skärpta direktiv och nya mätpunkter för återvinning för att enklare och tydligare kunna följa upp arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. I Sverige valde regeringen att sätta ribban högre än EU och införde ännu tuffare mål. Nu visar färsk statistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen) att regeringens kraftigt skärpta återvinningsmål för 2020 överträffas.

- Det är väldigt glädjande att vi på totalen lever upp till de nya tuffare målen även om vi måste fortsätta att förbättra oss inom vissa områden. De nya mätpunkterna från EU förbättrar möjligheten att kunna beräkna de faktiska miljömässiga vinsterna med materialåtervinning, vilket vi är mycket positiva till. Det är viktigt att statistiken är tydlig och transparent. Som återvinnare vill man ju veta vad som händer med de förpackningar som man källsorterar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Enligt regeringens nya mål ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken för 2020 som FTI presenterar visar att återvinningen totalt sett uppgick till 72 procent. Men trots detta har vi en bit kvar för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar. En av de största utmaningarna med förpackningsåtervinning är att få konsumenter att sortera ut mer, idag hamnar till exempel över hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och får därmed inte chansen att bli återvunna. Producenterna har också ett stort ansvar för att säkerställa att de förpackningar som sätts på marknaden går att återvinna. Här jobbar FTI nära producenterna för att stödja dem i deras arbete mot mer återvinningsbara förpackningar.

Sverige kan och ska bli ännu bättre. Varje förpackning gör skillnad - en återvunnen plastförpackning halverar klimatpåverkan i jämförelse med om den skulle gå till förbränning. Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala bidrar på ett fantastiskt sätt tillproducenternas återvinning och med deras initiativ ”Plastsprånget” ska 55 % av de anslutna kundernas plastförpackningar återvinnas senast 2025. Det händer massor inom det här området och intresset och kunskapen hos både producenter och konsumenter ökar konstant, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Andelen insamlade förpackningar som återvinns till nytt material i Sverige


Återvinningsstatistik 2020* Regeringens mål för 2020
GLAS 94% 90%
PAPPER 77% 85%
PLAST 28% 50%
METALL (STÅL) 87% 70%
METALL (ALUMINIUM) 56% 50%
Totalt förpackningsavfall 72% 65%

*Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till återvunnen råvara vilken ersätter jungfrulig råvara (enligt EU:s nya definition, 94/62/EC, av materialåtervinning)

Om de nya EU-direktiven
För verksamhetsåret 2020 redovisas för första gången återvinningsgraden för förpackningar enligt EU:s nya definition av mätpunkter. Tidigare år har begreppet materialutnyttjandegrad även inkluderat de utsorterade förpackningar som gått till energiutvinning, men från och med 2020 har en ny mätpunkt för återvinningsgrad definierats och där är det bara material som blir till ny råvara som inkluderas. För att nå de nya högre målen behöver fler förpackningar bli återvinningsbara och fler av dessa förpackningar samlas in från hushållen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veronica Foberg Gustafsson, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, veronica.foberg.gustafsson@ftiab.se, 070-212 16 44

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Relaterat innehåll

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden