Nyhet -

Nyhetsbrev oktober 2017

Innehåll

Regeringens funktionshindersdelegation den 18 september
Styrelsen 12 september
Lasses blogg
LSS ska utvecklas - inte avvecklas
#PSFunk
Remissyttranden
Skrivelser
Funktionsrätt Sverige i media

Regeringens funktionshindersdelegation den 18 september

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Medverkande: Regeringskansliet: Socialdepartementet: bland andra Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Christina Velander och Lars X Nilsson. Utbildningsdepartementet: bland andra Statsråd Gustav Fridolin, Daniel Sjölin och Statssekreterare Helene Öberg. Finansdepartementet: Statssekreterare Ardalan Shekarabi.

Från Funktionsrätt Sverige medverkade: Lars Ohly, Anki Sandberg, Jan-Olof Forssén, Inger Ros, Thomas Jansson, Bengt-Erik Johansson, Lars Berge-Kleber och Mia Ahlgren.

Även Lika Unika och NUFT medverkade vid mötet.

Skolfrågor

Från Funktionsrätt Sveriges sida tog vi specifikt upp och skickade även med skriftligen följande frågor om hur regeringen avser att:

 • höja kunskapen om strukturell diskriminering och funktionalitet inom förskola och skola?
 • säkerställa att alla elever garanteras en fungerande skolgång i praktiken?
 • arbeta med konventionens mål om en inkluderande skola som innebär att alla segregerande speciallösningar på sikt kan tas bort?
 • gå vidare med konventionens begrepp universell utformning inom skolpolitiken?

Utbildningsminister Gustav Fridolin berättade bland annat om regeringens fortsatta arbete inom utbildningsområdet. Bland annat informerades om satsningar på elevhälsa och pedagogik, såsom det påbörjade arbetet med en lagstadgad åtgärdsgaranti för de tidiga åren i förskola och skola samt arbetet för ökad tillgång på specialpedagoger.

Organisationerna uppmärksammade bland annat  behovet av ökad specialpedagogisk kunskap samt funktionshinderskunskap hos lärare generellt, för att kunna hantera den mångfald som finns bland elever. Andra frågor som lyftes var avsaknaden av ett funktionshindersperspektiv i Skolkommissionens betänkande, att allt fler barn inte går till skolan, svårigheter för elever med synnedsättning att få tillgång till tillgängliga läromedel i tid, möjligheten till arbete efter gymnasiesärskola samt friskolors möjlighet att inte ta emot vissa barn med funktionsnedsättning. Något som innebär att elever med funktionsnedsättning i praktiken inte har tillgång till det fria skolvalet.

Förvaltningspolitik

Funktionsrätt Sverige tog specifikt upp följande frågor, som även skickades med skriftligen:

 • Hur ska regeringen åtgärda rekommendationerna från FN som rör:1) kritiken mot ”frivillig” uppföljning i kommuner och avsaknad av indikatorer? 2) systematiska krav på tillgänglighet i kontrakt som rör upphandling? 3) systematiskt insamlande och analys av statistik?
 • Hur ska funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet med att ta fram nationella indikatorer och statistik i genomförandet av Agenda 2030?
 • Hur ska regeringen säkerställa att det finns krav på att offentliga medel används för verksamhet och miljöer som inkluderar alla medborgare?

Civilminister Ardalan Shekarabi berättade om regeringens förvaltningspolitik och utvecklingen på området de senaste tio åren och om det samlade grepp som tagits av nuvarande regering i dessa frågor. Bland annat framhölls behovet av samordning och styrning inom ett flertal områden så som inom upphandling och digitalisering. Vidare pekade ministern på behovet av att bygga ut och utveckla samhällsservicen till medborgare samt behovet av statlig närvaro av myndigheter i landet. Information gavs också om tillitsreformen vilken syftar till att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Organisationerna ställde bland annat frågor om tillitsreformen och offentlig upphandling. Flera andra frågor lyftes också bland annat avsaknaden av ett funktionsrättsperspektiv i det nationella Agenda 2030-arbetet, kommuner och landstings roll i genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, statliga arbetsgivares roll, brister i möjligheten till delaktighet i demokratin på lokal nivå samt digital tillgänglighet. Även upplevda problem med tolktjänst och färdtjänst lyftes av organisationerna.

Funktionsrätt Sveriges styrelsemöte den 12 september

På styrelsen beslutade bland annat om följande frågor:

Ansvarfördelning - prioriterade områden

Funktionsrätt Sverige har fem prioriterade intressepolitiska områden. Våra styrelsemedlemmar ansvarar för varsitt område, bland annat för omvärldsbevakning och representation av Funktionsrätt Sverige gentemot politiker, andra organisationer och myndigheter och politiker. På styrelsemötet beslutades om ansvarfördelningen under kongressperioden 2017-19.

 • Inkluderande samhällsstyrning - Ines Uusmann och Pelle Kölhed
 • Jämlik hälsa och vård efter behov - Marie Stéen och Anders Gustafson
 • Arbete och tryggad försörjning - Jan-Olof Forsén och Lars Ohly
 • Barn, familj och fungerande utbildning - Maritha Sedvallson och Bengt-Erik Johansson
 • Återupprätta LSS intentioner - Lars Ohly, Maria Lundqvist-Brömster och Pelle Kölhed

Diskussion om valarbete 2018

Vår kongress har beslutat om ett påverkansmål för varje intressepolitiskt område inför valet 2018. En plan för valarbetet är under utveckling.

Påverkansmål:

Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska gå att åberopa i domstol om man får sina rättigheter kränkta.

Förstärk patienträttigheterna i Patientlagen. Den enskilde patientens rättighet till delaktighet och inflytande över den egna vården/behandlingen behöver stärkas.

Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta.Den nya plattformen om Rätten till försörjning sätter fokus på de som livslångt lever på mycket låga försörjningsnivåer.

Rätten till utbildning och en fungerande skolgång för elever med funktionsnedsättning ska säkerställas i praktiken. Den enskilde elevens möjligheter att hävda sin funktionsrätt till fungerande skola ska förstärkas.

Återupprätta LSS intentioner. De domstolsutslag som kommit att bli prejudicerande för rättstillämpningen av LSS olika insatser ska lyftas fram. Riksdagen ska avkrävas lagändringar som ”återställer” LSS intentioner.

Övriga frågor som behandlades på styrelsemötet var bland annat representation i det fjärde Europa parlamentet för personer med funktionsnedsättning den 6 december, kommunikationspolicy, fortsatt arbete i LSS-gruppen, inbjudan till Socialutskottet att besöka Funktionsrätt Sverige med mera.

Lasses blogg

Här kommenterar vår ordförande Lars Ohly frågor som rör personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. Utgångspunkten är allas rätt att fungera i samhällslivets alla områden på lika villkor som andra. Vi kallar det funktionsrätt. Det kan handla om inflytande i samhället eller makt över sitt eget liv. Det kan beröra arbetsmarknad och rätten till försörjning, vård och hälsa, skola och utbildning. Eller det kan gälla rätten till stöd och service till den som behöver det för att kunna hävda sin funktionsrätt. Läs de första två inläggen i Lasses blogg.

LSS ska utvecklas - inte avvecklas

Funktionsrätt Sverige har med anledning av översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40) organiserat en arbetsgrupp med representanter från våra medlemsförbund, som parallellt med den statliga översynen kommer att granska och löpande bedriva rapportering av angelägna frågor som rör LSS. I ett utökat arbetsgruppsmöte har ett samarbete inletts med flera förbund inom funktionshindersrörelsen. Läs mer

#PSFunk den 3 oktober

På bilden: Emily Muthén, Riksföreningen Grunden, Bodil Appelquist, moderator, Olle Wästberg, diplomat, journalist och utredare, Amanda Lindberg, FSDB.

Den 3 oktober genomfördes #PSFunk-dagen med temat Valet 2018. Dagen bjöd de drygt 100 åhörarna på ett fullmatat program som även denna gång syftade till ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan public service-bolagen, representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika samt alla med kompetens eller intresse i frågor om tillgänglighet, likabehandling och demokrati.

Du som inte var på plats kan se programmet på vår YouTube-kanal. Sändningen kan ses med både text och teckenspråkstolkning.

Inledningstalare var Emily Munthén, Riksföreningen grunden, Amanda Lindberg, FSDB och Olle Wästberg, journalist, diplomat och debattör. Företrädare för UR:s, SVT:s och Sveriges Radios valprogram medverkade liksom bolagens vd:ar, Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige samt Maria Johansson, Lika Unika. En kort workshop genomfördes också som en förberedelse inför en fördjupande workshop-dag i januari.

Läs mer

Remissvar

Under juni till september har följande remissvar skickats in:

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU 2017:5

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49

Skrivelser

Juli

Comments on the Draft General Comment on article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Living independently and being included in the Community.

Reply to survey concerning article 13 of the convention on the rights of persons with disabilitiesHuman Rights Council resolution 31/6, Reference LW/FCP/Ky

Juni

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras    

Funktionsrätt Sverige i media juni till september

28 september Replik debattartikel i SvD: Svenska patienter har blivit rättslösa

22 september Debattartikel i Aftonbladet: Lärare och rektorer – lär er om alla elever

13 september Pressmeddelande: Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

13 september Debattartikel i Dagens Medicin: Patienter får ut medicin som saknar läkemedelsförsäkring

6 september Pressmeddelande: Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

24 augusti Pressmeddelande: Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

24 augusti Debattartikel i Dagens Medicin: ”Större grepp krävs om vården ska bli jämlik”

16 augusti Pressmeddelande: Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

10 juli Debattartikel i ETC: LSS-reformen är utsatt för krypskytte

5 juli Presskonferens: tillsammans med Föreningen JAG om nazisternas närvaro i Almedalen

4 juli Debatt i SVT opinion: Alla ska kunna känna sig trygga i Almedalen

17 juni Debattartikel i Dagens Medicin: Annika Strandhäll får ta med skämskudde till ministermötet

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  


Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • skola
 • familj
 • barn
 • arbete och försörjning
 • lss
 • universell utformning
 • mänskliga rättigheter

Presskontakt

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62