Nyhet -

Tydliggör lagstiftarens intentioner med LSS!

Uttalande från Handikappförbundens årsmöte 19 maj 2010

Försäkringskassans ändrade tolkning av grundläggande behov och regeringsrättens prejudicerande dom, begränsar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans. Detta sker i strid mot den FN-konvention som Sverige ratificerat och går stick i stäv med intentionerna i LSS. Förändringarna har skett utan att några politiska beslut har fattats av regering eller riksdag.

Försäkringskassan publicerade hösten 2007 i ett internt informationsmeddelande (IM 2007:161) en ny rättslig tolkning av hur de grundläggande behoven för personlig assistans skulle bedömas. Bedömningen av vilken hjälp som behövs för av- och påklädning, hygien och måltider, snävades in. Följden har blivit att många personer i behov av personlig assistans fått sin assistans nedskuren eller helt indragen.

I Regeringsrättens dom från juni 2009, mål nr 5321-07, fastslås i en prejudicerande dom en ny, snävare tolkning av begreppet ”grundläggande behov”. Regeringsrätten anser att begreppet grundläggande behov enbart ska gälla ”sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges”. Detta innebär i praktiken att försäkringskassans handläggare ska bedöma vad som är privat, känsligt och när det finns ett särskilt intresse för den assistansberättigade att själv få bestämma. På detta sätt fråntas individen rätten att fatta beslut om det som är mest privat.

Delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor var ledord vid tillkomsten av LSS, Lagen om stöd och service till personer med funktionshinder. I LSS 7 § definieras rätten till goda levnadsvillkor: Begreppet ”goda levnadsvillkor” innebär att en persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. Detta för att syftet med lagen ska kunna förverkligas; man ska kunna leva som andra.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige hösten 2008. I artikel 3 i denna konvention fastslås principerna om icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, varje människas lika möjligheter och principen om individuellt självbestämmande innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende.

Ett stort antal flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har fått en högre livskvalitet sedan rätten till personlig assistans infördes i Sverige år 1994. Assistansen har bidragit till ökade möjligheter att delta i samhällslivet hos grupper som historiskt sett varit starkt avskurna från samhällslivet. Trots en kraftig kostnadsutveckling sedan starten framkommer i utredningen av assistansersättningens samhällsekonomiska effekter (Socialstyrelsen 2008 131 27), att personlig assistans ändå är en kostnadseffektiv åtgärd som borde utökas till fler. Förutom att ge personer med funktionsnedsättning ett värdigt liv och större möjligheter till delaktighet, skapar även LSS arbetstillfällen för unga, invandrare och andra personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den har även bidragit till att personer med funktionsnedsättning kunnat inträda på den öppna arbetsmarknaden.

Försäkringskassans och Regeringsrättens nya tolkningar av de grundläggande behoven i LSS, går stick i stäv lagens intentioner och mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa förändringar är gjorda utan att något politiskt beslut har fattats i lagstiftande församlingar. Denna utveckling skapar en rättsosäkerhet och försätter tusentals människor i en osäker situation för de grundläggande villkoren att klara av vardagen.

Handikappförbunden välkomnar en diskussion om den personliga assistansen, dess betydelse för människor med funktionsnedsättning, för arbetsmarknaden och för samhällsekonomin. Förändrade tolkningar som görs utan föregående politiska beslut är däremot helt främmande för en rättstat. Handikappförbunden riktar därför en skarp uppmaning till riksdag och regering att skyndsamt tydliggöra lagstiftarens intentioner för personlig assistans.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • universell utformning
  • arbete och försörjning
  • funktionsnedsättning

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll