Pressmeddelande -

Handikappförbunden kritiska till regeringens MR-politik

Handikappförbunden är missnöjda med regeringens svar till FN gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I april ska Sverige förhöras.

Alla länder som har antagit konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vart tredje år redovisa hur konventionen efterlevs i det egna landet. I början av april 2014 hålls FNs förhör med Sverige. Dessförinnan har regeringen fått svara på ett antal frågor som övervakningskommittén har ställt.
- Regeringens bristande respekt för internationella överenskommelser är ovärdigt ett land som Sverige. Regeringen har inte ens besvarat flera av kommitténs frågor, kommenterar Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Handikappförbunden anser att ett rikt land som Sverige borde kunna göra mycket mer för att motverka den strukturella diskriminering som många människor med funktionsnedsättning upplever.

- Innan konventionen började gälla i Sverige fanns en proposition med titeln Från patient till medborgare, som signalerade en tydlig politisk vilja. Den nationella strategi som nu är regeringens verktyg för att leva upp till konventionen är begränsad till ett antal mindre punktinsatser och har aldrig behandlats i riksdagen. Dessutom har levnadsvillkoren försämrats på många områden sedan konventionen trädde i kraft, säger Ingrid Burman.

Hon exemplifierar med att många människor förlorar sin personliga assistans vid omprövning och att assistansberättigades behov ifrågasätts i ökad utsträckning. En förstärkt diskrimineringslag har trots decennier av utredningar inte realiserats.

Handikappförbunden anser att brist på konventionskonform tolkning och brist på tillgång till effektiva rättsmedel genomsyrar flertalet rättighetsområden i konventionen.

- Enskilda individer måste kunna anmäla upplevd diskriminering men också få stöd att driva diskrimineringsärenden. Den möjligheten är begränsad idag, säger Ingrid Burman.

Några svenska diskrimineringsbyråer har i nuläget anmälningsstopp på grund av bristande resurser.

Fotnot. Under våren ska FN:s övervakningskommitté lämna sina rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att bättre uppfylla konventionen.

För kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070-343 95 87


Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

 

Presskontakt

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62