Pressmeddelande -

Förtydligande! Riksdagens tidigare beslut innebar att lagen skulle ges en annan tillämpning

Förtydligande av i dag tidigare utsänt pressmeddelande!

En promemoria med anledning av återinförandet av begreppet Normalt förekommande arbete, har varit ute på en snabb remissrunda.

Handikappförbunden uppskattar möjligheten att, som den part som närmast företräder de medborgare som förslagen berör, få komma med synpunkter på regeringens initiativ.

Remissvaret lämnades på tisdagen den 6 mars.

Handikappförbunden delar, och vill med kraft understryka, riksdagens mening om att den nuvarande tillämpningen av rätten till sjukpenning är för snäv.

Handikappförbunden underkänner Socialdepartementets promemoria och rekommenderar regeringen att inte ta promemorian i beaktande. Den arbetsgrupp inom departementet som utarbetat förslaget, resonerar kring att en återgång till det tidigare begreppet ”normalt förekommande arbete” inte skulle innebära någon större skillnad mot det nu använda begreppet ”reguljära arbetsmarknaden”. Socialförsäkringsministern och företrädare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har uttryckt samma åsikt.

Handikappförbunden har starka invändningar mot den argumentationen, och menar att begreppsskillnaden har betydelse för tillämpningen. I remissvaret argumenterar vi kring detta.

Selektiv historiebeskrivning
Arbetsgruppen gör en selektiv historiebeskrivning av sjukförsäkringens utveckling. Likaså av de förändringar som gjorts vid olika tidpunkter. I sin beskrivning bortser gruppen från den kunskap som tagits fram inom relevant forskning under senare år. Exempelvis vet vi idag mycket mer om orsakerna till de ökade sjukskrivningstalen på 90-talet än vad Anna Hedborgs Socialförsäkringsutredning kunde belägga år 2006. Vid sidan om den aktuella forskningens resultat, skulle Handikappförbundens erfarenheter och kunskap kunnat hämtas in för att bättre säkerställa det sakliga innehållet.

Även i det logiska resonemanget har promemorian brister. Det argumenteras för att en begreppsförändring inte skulle innebära någon förändring i praktisk tillämpning, annat än marginellt. Ändå varnar arbetsgruppen för att ”osäkerheten om de ekonomiska konsekvenserna är stor, särskilt på lite längre sikt.”

Men framförallt har arbetsgruppen misslyckats i själva uppdraget, det vill säga att redogöra för hur riksdagens tillkännagivande om hur sjukförsäkringen ska tillämpas mindre restriktivt, ska verkställas.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Regering

Taggar

  • arbete och försörjning
  • funktionsnedsättning

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Presskontakt

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat material

Relaterade nyheter