Gå direkt till innehåll
Migration in the Anthropocene | Vegan Flava | 17/9–24/10

Pressmeddelande -

Migration in the Anthropocene | Vegan Flava | 17/9–24/10

Antropocene kan översättas med "människans tidsålder" efter grekiskans antropos som betyder människa och cen som betyder ny. Antropocen är en föreslagen geologisk epok där människan är orsaken till permanent planetär förändring. Den skulle då ersätta Holocen som vi har levt i sedan senaste istiden tog slut för ca 11 700 år sedan.

Vi människor förflyttar och ändrar om vår jords beståndsdelar som ingen annan varelse. Med våra uppfinningar förändrar vi den naturliga världen till en artificiell värld kontrollerad av människan. Vi förvandlar jordens biomassa till människomassa.

Utställningens titel, "Migration In the Anthropocene", anspelar på att ekosystemen är på flykt från människans vision för världen. Den syftar till de förflyttningar som sker när jorden värms upp, vilket också förändrar vår identitet. Titeln syftar till att ge alla planetära beståndsdelar ett egenvärde.

Vi människor kräver ofta en motivering till varför något ska få finnas, vad vi ska ha en växt eller ett djur till, hur de ska tjäna oss. Ett existensberättigande som slår tillbaka på vårt eget välbefinnande. Så vad är svaret, om världens samtliga växter, djur, sjöar, hav, berg, glaciärer, luft och atmosfär frågade oss - Vad är ni till för?


Utställningen anknyter till Agenda 2030 de 17 hållbarhetsmålen som antogs av FN 2015. I synnerhet mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

VERNISSAGE TORSDAG DEN 17 SEPTEMBER

OM VEGAN FLAVA.
Vegan Flava är gatukonstnär och kallar sin konst för visuell aktivism och direktaktionsmåleri. Han är baserad i Stockholm och är internationellt känd för sin samhällsreflekterande konst med motiv som skelett, kranier, djur, rötter och träd. Konsten uppstår ofta i en interaktion med en plats och i dialog med omgivningen.

”Jag skalade av alla lager av identitet tills endast skelettet var kvar. I min konst blir skelett och kranium en symbol för något gemensamt, det är ett sätt för mig att måla oss alla på en gång. Precis som människokroppen har begränsningar för vad den klarar av så har även jorden det. Om årstidernas naturfenomen inte skulle existera så skulle jag drömma om att de fanns. Min konst är en hyllning till naturen, människans potential, djurlivet och de fyra årstiderna, men är även en obekväm kritik av vår kultur, det vill säga vårt sätt att leva.”

För pressbilder och vid intresse av att intervjua konstnären, vänligen kontakta deborah@galleriduerr.com.

För att läsa mer om Galleri Duerrs program klicka här

ENGLISH. The Anthropocene can be translated as the human age after the Greek anthropos, for “human,” and “cene,” meaning “new”. The Anthropocene is a proposed geological epoch in which human-kind is the primary cause of permanent planetary change. It would thereby replace the Holocene, which we have been living in since it began 11,700 years ago after the last major ice age.

We humans displace and change the constituents of our earth like no other being. With our inventions we transform the natural world into an artificial world controlled by mankind. We are transforming the earth's biomass into human mass.

The title of the exhibition, Migration in the Anthropocene, alludes to the fact that ecosystems are on the run from a human vision for the world. It refers to the movements that take place when the earth warms up, which also changes our identity. The title aims to give all planetary constituents an intrinsic value.

We humans often demand a motivation for why something should exist, what we should have a plant or an animal for, how they should serve us. A raison d'être that strikes back at our own well-being. So what is our answer, if all the plants, animals, lakes, seas, mountains, glaciers, air and atmosphere of the world should ask us - What is your reason for being?


The exhibition is linked to the 17 sustainability goals adopted by the UN in 2015. In particular goal 13, Climate Action.

ABOUT VEGAN FLAVA.
Vegan Flava is a street artist and refers to his art as visual activism and direct action painting. He is based in Stockholm and is internationally known for his socially reflective art with motifs such as skeletons, skulls, animals, roots and trees. His art is often created in an interaction with a particular place and in dialogue with the environment.

” I took away the layers of identity and came down to the bones. In my art the skeleton and the cranium become a symbol for something common, it's a way to paint us all at once. Just as the human body has limitations to what it can handle, so does the earth. If the natural phenomena of the seasons did not exist, I would dream that they existed. My art celebrates nature, human potential, wildlife and the four seasons, but is also an inconvenient critique of our culture, our way of life.”

Ämnen

Kategorier

Regioner


Galleri Duerr är medlem i Svenska Galleriförbundet sedan mars 2020.

Galleri Duerr är ett galleri som inriktar sig på tvärkulturella möten mellan olika konstformer, konstnärer och generationer - nationella och internationella, nya och etablerade.

Galleriet grundades 2006 av Deborah Duerr och har funnits i de nuvarande lokalerna vid Garnisonen sedan hösten 2018, vilket gör det till det första galleriet i Stockholm som har ett konstgalleri integrerad i en arbetsplats. Utöver galleriets utställningsrum på 400 kvm en våning ner visas även verk i det 4000 kvm stora kontorshotellet Embassy House.

Galleri Duerr Stockholm

Galleri Duerr är medlem i Svenska Galleriförbundet sedan mars 2020 och idag sitter Deborah i Galleriförbundets styrelse.
Galleri Duerr är ett galleri som inriktar sig på tvärkulturella möten mellan olika konstformer, konstnärer och generationer - nationella och internationella, nya och etablerade.

Galleriet grundades av Deborah Duerr och flyttar till nya lokaler på Hudiksvallsgatan 6 i Stockholm Gallery District med första utställningen den 7 april 2022.

Galleri Duerr, Hudiksvallsgatan 6, 113 30 Stockholm

Galleri Duerr
Hudiksvallsgatan 6, våning 2
113 30 Stockholm
Sweden