Pressmeddelande -

Göteborg fyller 400 år 2021 - i dag gick startskottet

År 2021 fyller Göteborg 400 år och nu har jubileumsarbetet gått in i en ny fas. En första symbolisk jubileumsaktivitet genomfördes i dag vid Stora Hamnkanalen.

Under Göteborgs kulturkalas visar en utställning på Tyska Bron hur Stora Hamnkanalen med sin kulturhistoria kan återskapas och bli en mer levande stadsmiljö. Det är ett av de 23 konkreta jubileumsprojekt som nu utreds och där slutrapporterna ska presenteras i november.

- Vi vill göra ett avtryck för framtiden och bjuder in alla att bidra i detta arbete i en fortsatt öppen dialog, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande. Göteborg har valt att använda 400-årsjubileet som ett stadsutvecklingsprojekt där vattnet med kanalerna, älven och hamnen är centrala.

Jonas Ransgård, kommunstyrelsens vice ordförande, knyter an till stadens historia och konstaterar:

- Öppenheten mot omvärlden är det som låter människor och stad växa. Havet och hamnen är både Göteborgs historia och framtid. Vi vill bli en förebild för hållbar tillväxt och det som nu görs stärker den visionen.

Göteborg & Co har uppdraget att leda jubileumsarbetet.

-Nu går vi från ord till handling och visar konkret vad Göteborg kan åstadkomma genom bred samverkan, säger Camilla Nyman, tf vd i Göteborg & Co.

Mer information:
Therese Brusberg, projektledare för Göteborg 2021, Göteborg & Co, 0707-85 51 20.
Anders Johansson, press- och mediaavdelningen Göteborg & Co, 0706-01 16 63.
goteborg2021.com

 

Göteborg 2021 - så här genomförs arbetet

• 2021 fyller Göteborg 400 år.

• Göteborg & Co fick uppdraget att utreda hur firandet kan genomföras. I  mars 2011 lanserades en modell för hur man skulle arbeta fram ett förslag till jubileumsplan.

• Dialog- och idéarbetet genomfördes i tre delar:

1. I  sju perspektivgrupper med olika inriktning och med bred samhällsrepresentation: det offentliga livet, näringslivet, akademien, organisations- och föreningslivet och enskilda ”eldsjälar”. Det utmynnade i sju olika rapporter.
De e sju olika perspektivgrupperna samlades under följande rubriker:
Gröna staden.
Kulturstaden.
Kunskapsstaden.
Unga staden.
Upplevelsestaden.
Växande staden.
Öppna staden.

2. Genom öppen dialog där allmänheten inbjöds att komma med idéer, totalt drygt 1 600 som publicerades på goteborg2021.com och samlades i en bok.

3. Genom att inventera stora pågående och planerade projekt i staden; t ex Älvstaden, Västlänken och planerna på ny inomhusarena, så att de kan få en jubileumsdimension.

• Arbetetet utmynnade i ett förslag till jubileumsplan som presenterades i maj 2012. Där beskrivs hur arbetet ska drivas före och under jubileumsåret så att det ger effekt också efter 2021.

• I september 2012 fastställde kommunfullmäktige i Göteborg vision, mål och teman för det fortsatta jubileumsarbetet och gav Göteborg & Co ett fortsatt samordningsuppdrag med arbetsplanen Göteborg 2021 som utgångspunkt.

• Visionen: År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla känner mening och delaktighet.

• Målen (i sammandrag):
Att jubileet ska göra ett internationellt avtryck.
Att bli en modig förebild för hållbar tillväxt.
Att vidareutveckla staden och den omgivande regionen i bred lokal, regional, nationell och internationell samverkan.
Att engagera hela staden .
Att sammantaget stärka bilden av Göteborg.

• Tre teman:
Nära vatten - att komma nära vattnet genom havet, skärgården, hamnen och älven.
Bygga broar - att bygga broar mellan människor och minska avstånd.
Öppna rum -att utveckla  en öppen och tillåtande stad genom mångfald och kreativa mötesplatser.

• En utvecklad jubileumsplan har nu tagits fram i samverkan med det nybildade 2021-samrådet i Göteborgs Stad (ansvariga inom Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna representerade av Stadsdelsförvaltningen Angered, Älvstranden Utveckling AB och Göteborg & Co som leder och samordnar arbetet).

• Göteborg & Co ansvarar för inriktningen och processen i jubileumsarbetet.
Bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad samt akademin och näringslivet utvecklar innehållet.

• 45 tänkbara jubileumsprojekt finns i jubileumsplanen.
23 av dessa utvecklas nu i förstudier som ska vara klara i höst och blir underlag för politiska beslut.

• Hur blir man ett jubileumsprojekt?
Ett jubileumsprojekt är antingen ett av de förslag som finns i arbetsplanen eller ett redan planerat projekt som kan få extra lyskraft genom jubileumsarbetet. Det kan också vara något helt nytt som definieras i det kontinuerliga arbetet på vägen mot 2021.

• Under 2013 visas några konkreta exempel upp - Stora Hamnkanalen, Angereds stadspark och Julstaden Göteborg - för att synliggöra jubileumsarbetet.

• Vägledande i planering och genomförande av projekt kopplade till jubileet ska vara:
Öppen dialog.
Tänk unikt - för att göra ett internationellt avtryck.
Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i handling.
Börja nu.

• Jubileumsarbetet kommer att samla staden kring ett fokusområde varje år fram till 2021. För 2014 är fokusområdet Vatten och skärgård.

• Jubileet ska uppmärksammas och vara levande under, före och efter 2021 enligt principen att åstadkomma mer än ett jubileum.

• Göteborg 2021 handlar om hur vi tillsammans kan göra Göteborg till en ännu bättre plats för alla som bor och verkar här, och alla som kommer hit. Hela vägen fram till jubileumsåret - och långt därefter.

• Vårt 400-årsjubileum ska inte uppfattas som en fest, utan som ett riktmärke för framtiden. Vi bjuder in och låter alla vara med och forma stadens framtid.

• Huvudtanken: att Göteborg år 2021 är internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt, en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla känner mening och delaktighet. 

Göteborg 2021 - ett av två stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

I Göteborg drivs i dag två stora stadsutvecklingsprojekt:
• Älvstaden.
• Göteborg 2021.

Andra större projekt pågår också eller planeras, bland annat dessa:
• Västsvenska paketet - utbyggnad av infrastruktur i och runt Göteborg med t ex den bro som ska ersätta Göta älvbron, Marieholmsbron och Västlänken.
• Planer på en ny inomhusarena som ersättning för Scandinavium.

Älvstaden  - i ett sammandrag:
Handlar om att knyta samman staden över älven med en blandning av bostäder (30 000 nya i centrala lägen), arbetsplatser (40 000 nya i centrala lägen) och mötesplatser i en modern innerstadsmiljö.
Arbetet är redan igång.
Drivs enligt förutsättningen att Göteborg grundades av tyskar, engelsmän och skottar och alltid varit öppen för världen.
Ska utveckla en grön stad centralt på ömse sidor älven -från Masthuggskajen via bland annat Kvillestaden och Centralenområdet till Gullbergsvass ¬där det är lätt att leva hållbart och där det ska vara lätt att nå vattnet.
Kraftsamlar inför 400-årsjubileet år 2021 för att i en första etapp färdigställda River City 2021, ett område som omfattar delar av Frihamnen och Ringön inklusive en ersättning för den nuvarande Göta älvbron.
En del i River City 2021: en jubileumspark anläggs i Frihamnen.

Göteborg 2021 i ett sammandrag:
Handlar om hur Göteborgs 400-årsjubileum ska göra ett internationellt avtryck - men också om att utveckla staden varje år fram till jubileet.
En jubileumsplan har utarbetats där man samlat idéer och förslag, dels från de sju perspektivgrupper som arbetat, dels från allmänheten. Totalt har flera tusen människor varit engagerade.
45 konkreta projekt har definierats.
I 23 av dessa projekt är redan förstudier igång. Förstudierna ska presenteras som beslutsunderlag  i höst.
Arbetet drivs kring tre teman: Nära vatten, Bygga broar och Öppna rum.

De här 23 förstudierna genomförs nu:

Tema Nära Vatten:
Stora Hamnkanalen - möjligheten att återskapa en mötesplats och ett kanalstråk i en kulturhistorisk miljö mitt i Göteborg.
Bada mitt i stan -möjligheter till centrala bad, exempelvis vid Frihamnen och Skeppsbron.
Tillgänglig skärgård - möjlighet till ökad tillgänglighet till både norra och södra skärgården.
Vattnet som hållbar resurs - möjlighet att göra Göteborg till ett internationellt nav för framtidens forskning kring vattenförsörjning.
Vattenkonst/vattenlek -möjlighet att föra in vattnet i stadsbilden genom till exempel vatteninstallationer i Göteborgs stadsdelar.
Havets historier - möjligheten att öka kunskapen om monument och attraktioner som Poseidon, Ostindiefararen Sjömanstornet samt fyrar och fiskelägen.
Havets frukter - möjlighet att locka fler fisk- och skaldjursentusiaster till matstaden Göteborg med hjälp av stjärnkockar och forskare.
Fler kanaler som vattenvägar - möjligheten att använda stadens kanaler som en del ibland annat kollektivtrafiken och för etablering av verksamheter.
Världens bästa stad när det regnar - möjligheten att göra regn till en tillgång och attraktion genom till exempel gröna tak och konstverk som aktiveras av regnvatten.

Tema Bygga broar:
Blå och gröna stråk -möjligheter att binda ihop stadens gång- och cykelstråk från till exempel Bergsjön till havet och från Mölndal till Hisingen via gröna och blå korridorer.
Kunskap Göteborg -möjligheten att stimulera ny forskning som leder till ökad kunskap och förståelse om Göteborg.
Utmärkta hus  - möjligheten att berätta historien om staden genom till exempel torg, gator och förslag på vandringsstråk.
Linbana -möjligheten att med en linbana exempelvis förbinda Hisingen med fastlandet och göra resan till en upplevelse.
Välkommen till Göteborg -möjligheten att både med ett välkommande skyltprogram och med språkkunniga värdar i stadens alla delar möta både göteborgare och besökare.
Göteborgspriset -möjligheten att utveckla och synliggöra Göteborgspriset för hållbar utveckling.
Fira alla kulturers högtider -möjligheten för Göteborg att följa den mångkulturella almanackan och ta del av fler högtider året runt.

Tema Öppna rum:
Labb för framtidens samhälle -möjligheten att utveckla en testarena där forskare och praktiker möts för att ta sig an stora samhällsutmaningar som jobb, boende och skola.
Rum för ungt inflytande - möjligheten att bland annat med digital teknik skapa en arena för unga människors engagemang.
Tillåtande oaser -möjligheten att ge kreatörer förutsättningar för skapande i ateljéer och arbetslokaler sida vid sida med existerande verksamheter.
Jubileumspark i Frihamnen - möjligheten att den 4 juni 2021, dagen då Göteborg firar 400 år, inviga en jubileumspark i Frihamnen präglad av biologisk mångfald.
De gröna oasernas Göteborg -möjligheten att med fler parker, kvartersväxthus och odling runt om i staden förbättra stadslandskapet och sänka koldioxidnivåerna.
Entreprenörscentrum -möjligheten att samla  projekt från olika innovationsmiljöer och tidigt uppmuntra entreprenörskap i skolan.
Fler träd i staden - möjligheten att plantera jubileumsträd runt om i Göteborg varje år som en nedräkning inför jubileet och därigenom göra staden både mer attraktiv och klimatsmart.

Varje år fram till 2021 kommer speciellt fokus att sättas på ett område. Fokusområdet 2014 är Vatten och skärgård.

Göteborgs 40o-årsjubileum är ett stadsutvecklingsprojekt där också dessa inslag kommer eller kan komma att ingå:
Volvo Ocean Race - havskappsseglingen runt hela världen som kommer till Göteborg både 2015 (målgång) och 2018. Detta  arrangemang kommer att användas som en kommunikationsplattform för stadens utveckling vid Frihamnen, på samma sätt som VOR fungerade 2002  för Eriksberg och 2006 för Lindholmen.
VM i friidrott 2021. Göteborg förbereder en ansökan för att eventuellt söka detta stora mästerskap som i så fall också blir en möjlighet att lokalt, nationellt och internationellt kommunicera hur staden utvecklas.

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • göteborg 400 år
  • kultur
  • göteborgs kulturkalas

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com

Kontakter

Stefan Gadd

Presskontakt Press & Corporate Communications manager Press & Corporate Communication +46 (0)31 368 40 30

Eva Lehmann

Presskontakt Press Officer Press & Medierelationer +46 (0)31 368 40 32

Sofie Mantzaris (föräldraledig)

Presskontakt Press officer Press & Medierelationer +46 (0)727 050616

Pauline Pontois

Presskontakt PR och relationer Göteborg 400 års-jubileum 2021 / Näringslivsgruppen +46 (0)31 368 40 61

Charlott Holmåker

Presskontakt Presskommunikatör Press & Medierelationer +46 (0)31 368 40 31