Pressmeddelande -

Genovis genomför nyemission

Bakgrund
Genovis har nu uppnått bolagets främsta operativa mål för 2008, vilka är att inleda försäljning, lansera fyra produkter samt att etablera försäljningskanaler i USA, Europa och Asien. Kunder på samtliga marknader har genererat intäkter till Genovis och under 2009 är målsättningen att fortsätta med affärsutveckling av samtliga produktgrupper. Genovis är ett utvecklingsintensivt bolag och forskningsprojekten inom medicinteknisk användning av nanopartiklar har utvecklats väl. För att fullfölja planen för bolagets affärsutveckling samt för att vidareutveckla immateriella värden inom medicinsk imaging och delivery krävs ytterligare kapitaltillskott. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 17 december 2008. Bolagets verksamhet finansieras fram tills att emissionslikviden blir tillgänglig av bryggfinansiering i form av banklån.

Huvudägarna har för avsikt att teckna sina andelar i den förestående nyemissionen.

Beslut om nyemission i januari
Styrelsens har, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs 3 kronor/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 451 497,6 genom utgivandet av 3 628 744 aktier. Bolaget tillförs cirka 10,8 miljoner kronor före emissionskostnader.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företräde för befintliga aktieägare.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 2 177 246 kronor genom utgivande av nya aktier på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 5 443 116 aktier vid fullteckning.
För bemyndigandet är skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.

De fullständiga förslagen till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, Postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 3 december 2008 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 30
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMTTM teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North, OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel