Pressmeddelande -

GENOVIS KOMPLETTERAR NIMT ™-TEKNIKEN GENOM FÖRVÄRV AV PATENT OCH ÖPPNAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE FÖR BOLAGETS PRODUKTER

Genovis som utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning har ingått avtal med Biolins dotterbolag Hansa Medical om förvärv av patent och licens för biotekniska industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner. Genovis kommer att marknadsföra rättigheterna tillsammans med bolagets nanopartiklar, NIMT(tm) FeOdots, i helt nya laboratorieprodukter avsedda för preklinisk forskning. De proteiner som ingår i avtalet skall framförallt användas som komponenter i produkter avsedda för antikroppsbaserad forskning och produktion av antikroppsfragment. Bolaget räknar med att kunna lansera de nya produkterna i samband med invigningen av sin webb-shop i september. - Vår målsättning är att marknadsföra vår nanopartikelteknologi och know-how under varumärket NIMT(tm) i applikationer där det finns ett uppenbart behov av ny teknik säger Sarah Fredriksson, VD på Genovis. Genom förvärvet får vi tillgång till flera mycket praktiska och attraktiva byggstenar till en serie produkter som är användbara verktyg i proteinforskning. Förvärv av patenträttigheterna är en del av Genovis strategi som kontinuerligt arbetar med att bevaka och utöka den befintliga patentportföljen. Köpeskillingen uppgår till 2 MSEK i kontant ersättning samt royalty på Genovis framtida försäljning av produkter. Genom förvärvet är Genovis verksamt inom fyra affärsområden för biotekniska verktyg och reagens; genöverföring, RNA-interferens, magnetisk märkning och sortering av celler samt proteinforskning. - Förvärvet i kombination med vår kompetens inom biokemi och molekylärbiologi innebär att vi på kort tid kan utöka och komplettera vårt kunderbjudande, främst mot våra kunder inom preklinisk forskning, säger Sarah Fredriksson, VD på Genovis. Där finns ett stort intresse för nya tekniker och reagens som kan underlätta antikroppsbaserad läkemedelsutveckling. Vår ambition är att lansera produktnyheterna internationellt när vi inviger vår webb-shop i september. De immateriella tillgångarna i Hansa Medicals portfölj bygger på en omfattande forskning kring bakteriella ytproteiner. Hansa Medical är ett helägt dotterbolag till Biolin AB, som är noterat på Stockholmsbörsen. Bo Håkansson är styrelseordförande i Biolin AB och styrelseledamot i Genovis AB. Han har därför förklarat sig jävig i ärendet och därför inte deltagit i beslut eller ärendets förberedelse. För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson Genovis AB, Tel: 046-101230 e-mail: Sarah.Fredriksson@genovis.com www.genovis.com Kort information om Genovis: Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning. Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på First North.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel