Tack vare ny teknik och den senaste forskningen kan delar av demensutredningar nu göras av patienter och anhöriga via app.
Tack vare ny teknik och den senaste forskningen kan delar av demensutredningar nu göras av patienter och anhöriga via app.

Pressmeddelande -

Ny svensk teknik möjliggör tidigare och säkrare diagnoser för patienter med Alzheimers och andra kognitiva sjukdomar

En ny teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/ kognitiva sjukdomar har utvecklats av start-up bolaget Geras Solutions. Nu har en första pilotstudie också genomförts i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Tekniken är tänkt att avlasta minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. Forskningsstudien, som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på högre träffsäkerhet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade utredningarna

”Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nya digitala metoden går nu som ett pilotprojekt inom Aleris och planeras inom kort också testas av bl.a. Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Nu släpps också en specialanpassad patientversion, Minnesmottagningen.se. Det blir en världsunik möjlighet för personer som känner oro för sina minnesproblem, att få en initial digital bedömning av sina kognitiva funktioner.

En minnesutredning görs idag med olika former av neuropsykologiska tester på papper och penna. Det genomförs tiotusentals minnesutredningar runt om i Sverige. Flertalet sker inom primärvården med både bristande resurser och lägre grad av specialistkompetens. I takt med en åldrande befolkning och nya läkemedelskandidater förväntas också efterfrågan på minnesutredningar öka markant.

”Vi förväntar oss ett allt större antal kognitivt sviktande personer med anledning av demografin. Validerade digitala redskap som kan bidra till att fler får en säkrare diagnos och inte minst i tid. Det spar både onödigt lidande och ekonomi. I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är också ett stort framsteg”, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum

Svenska start-up bolaget Geras Solutions har nu utvecklat en app-baserad plattform för bättre och snabbare diagnostik. Patienter kan nu med stöd av anhöriga genomföra delar av en minnesutredning med hjälp av läsplatta eller smartphone. Tekniken analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att ställa rätt diagnos.

”Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora”, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions 

En forskningsstudie från Karolinska Universitetssjukhuset som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på motsvarande- eller högre sensitivitet och specificitet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade testerna med papper-och-penna. Utöver de poängskalor som används som stöd inom diagnostiken fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien med 95% konfidensintervall kunnat särskilja individer med ”subjektiv kognitiv svikt”, ”mild kognitiv svikt” och de individer som sedan fått en demensdiagnos.

Aleris genomför sedan i augusti ett pilotprojekt med tekniken från Geras Solutions. Nu planeras inom kort uppstart av piloter inom bl.a. Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Syftet är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten utifrån att digitalt kunna hantera patientinformation, sjukdomshistorik, screening och kognitiva tester samt att samla in anhörigas syn på symtomutveckling. Värdet av att kunna göra detta hemifrån eller på mottagning utvärderas även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att direkta tidsbesparingar och bättre underlag ska kunna frigöra resurser och ge bättre vård.

I mars släpps även konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det kommer bli världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner. Det är tänkt att vara ett enkelt sätt att i lugn och ro i hemmiljö, lära sig mer om hjärnhälsa. Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen kan de också göra de nya digitala kognitiva testerna. Efter att alla delar av bedömningen genomförts går Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren ett utlåtande från specialist om ev. behov av fortsatt utredning hos vårdcentral för blodprov och röntgen. Under 2021 är ambitionen för Minnesmottagningen.se också att bli vårdgivare. Då kommer tjänsten kunna erbjudas till lägre kostnad för användaren och stöd kommer även finnas för eventuell vidare remiss inom sjukvården.   

"Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö istället.”, säger dr. Johan Sundelöf, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

I appen Minnesmottagningen.se finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta utgår ifrån delar av professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

-

Kontakt:
Rickard Forsman, VD
rickard.forsman@gerassolutions.com
073-7075918

Geras Solutions AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm

-

Kort om..

..Alzheimer, demens och situationen i vården
Demenssjukdomar, så som exempelvis Alzheimer, är en av vår tids största folksjukdomar. Enbart i Sverige drabbas ca 20-25 000 personer årligen. Utöver det lidande som orsakar drabbade och anhöriga medför det enorma kostnader för samhället, drygt 60 miljarder konor årligen. Det är mer än kostnaden för cancer, stroke och hjärtkärlsjukdomar ihop, enligt beräkningar från Socialstyrelsen.

Trots omfattningen diagnostiseras enbart drygt hälften (~60%) av alla som drabbas av en demenssjukdom. Anledningarna är många, men bristande kunskap och resurser i kombination med det stigma som finns kring dessa sjukdomar är en del av förklaringen. Många vill helt enkelt inte uppsöka vårdcentral eller sjukhus eftersom de inte vill veta orsaken till sina minnesproblem, och kanske på sikt bli av med körkortet. Patologiska studier har också visat att ca 1/3 av Alzheimers diagnoserna dessutom är felaktiga.

..Geras Solutions och Minnesmottagningen.se
Bolaget är baserat i Stockholm och grundades 2015 baserat på idéer sprungna ur drottning Silvias stiftelse, Silviahemmet. Utgångspunkten var att dra nytta av ny teknik för att modernisera vården inom kognitiva sjukdomar och demens. Geras Solutions samarbetar med Kognitiva Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sedan 2016 för att bedriva forskning inom tidig diagnostik. I januari 2021 presenteras resultaten i samband med introduktionen av Minnesmottagningen.se.
Geras Solutions team består i dag av sex personer. Bolaget leds sedan i maj 2020 av Rickard Forsman som har bakgrund inom läkemedelsindustrin och har tidigare arbetat med merparten av landets sjukvårdsregioner som managementkonsult. Kliniskt ansvarig är Johan Sundelöf, överläkare och specialist inom geriatrik och palliativ medicin. Geras Solutions finansieras med stöd av Vinnova och genom ett antal affärsänglar. Ordförande är Bo Mattsson som har en lång karriär inom entreprenörskap och tillväxtbolag, bland annat som grundare av Cint. I Geras Solutions advisory board sitter bland andra också Per Båtelson, delägare och entreprenör inom hälsa med tidigare uppdrag som b.la. VD för vårdbolaget Capio, styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset, Apoteket AB mm.

.. publikationen i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease
Studien har letts av dr. Victor Bloniecki Kallio, Göran Hagman, dr. Marie Rydén och professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet. 106 patienter med remiss till Kognitiva Mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har deltagit i studien. Patienterna som medverkat fick själva genomföra Geras Solutions kognitiva test på läsplatta utan handledning av vårdpersonal. Poänger och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som patienterna fick efter att de genomgått en fullständig utredning inkluderat biomarkörer (blod och lumbalpunktion), röntgen (CT / PET) samt neuropsykologiska tester. Testets precision (sensitivitet och specificitet) utvärderas och jämfördes även mot patienterna resultat från andra kognitiva tester (MoCa och MMSE / MMT).

Relaterade länkar

Ämnen

  • Nya publikationer

Taggar

  • geras solutions - för vården och kliniker

Regioner

  • Västra Götaland

Vi verkar för att förbättra livet för de miljontals människor som direkt- eller indirekt påverkas av demens och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers.

Vi gör detta genom att tillhandahålla en enkel väg för en initial bedömning och stöd för vidare utredning, men också råd kring hjärnhälsa och hur man minskar risk för försämrad kognition.

Vi stärker vården med bättre verktyg för högre kvalité, mer jämlik vård och genom att se till att vårdens resurser används på ett mer optimalt sätt. På sikt vill vi begränsa den börda som kognitiva sjukdomar medför för patienter, anhöriga, vården och samhället i stort.

Presskontakt

Rickard Forsman

Rickard Forsman

Presskontakt CEO 0737075918

Relaterat material