Pressmeddelande -

Ny svensk teknik möjliggör tidigare och säkrare diagnoser för patienter med Alzheimer och andra demenssjukdomar

En ny digital teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demenssjukdomar har utvecklats av det svenska start-up bolaget Geras Solutions. Nu har en första klinks studie också genomförts med starka resultat i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Tekniken är tänkt att på sikt komplettera och kanske även ersätta delar av läkarledda minnesutredningar. Den nya digitala metoden implementeras som ett pilotprojekt inom vårdbolaget Aleris och kommer nu också testas av b.la. Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland.

Nu släpps också en specialanpassad version direkt till privatpersoner, Minnesmottagningen.se. Det blir en världsunik möjlighet för personer som känner oro för sina minnesproblem att få en initial digital bedömning av hjärnans olika funktioner.

Diagnostik av Alzheimer och demenssjukdomar är globalt sett en mångmiljardmarknad. Geras Solutions har ett flertal välkända ägare bakom sig, b.la. entreprenörerna Claes Dinkelspiel, Bo Mattsson och Per Båtelson.

En minnesutredning görs idag med olika former av neuropsykologiska tester på papper och penna. Det genomförs tiotusentals minnesutredningar runt om i Sverige. Flertalet sker inom primärvården med både bristande resurser och lägre grad av specialistkompetens. I takt med en åldrande befolkning och nya läkemedelskandidater förväntas också efterfrågan på minnesutredningar öka markant.

”Det finns stora utmaningar inom vården och demensområdet. Behoven är enorma och vi tror att vi kommit till en punkt där marknaden är mogen att på allvar börja ta till sig nya digitala lösningar. Det är dessutom mycket tillfredställande att kunna bidra med något behjärtansvärt som samtidigt kan skapa stora värden från besparingar i samhället.”, berättar Per Båtelson, delägare och entreprenör inom hälsa med tidigare uppdrag som b.la. VD för vårdbolaget Capio, styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset, Apoteket AB mm

Marknaden enbart för minnesutredningar uppskattas till 70 miljarder kronor globalt. I Sverige uppskattas marknaden till 200 miljoner.

”Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen.se kommer vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva ta sig till sjukhuset.”, säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden

Svenska start-up bolaget Geras Solutions har nu utvecklat en digital plattform för bättre och snabbare diagnostik. Patienter kan med stöd av anhöriga genomföra stora delar av en minnesutredning med hjälp av läsplatta eller smartphone. Artificiell intelligens analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att sätta rätt diagnos.

Geras Solutions startade 2015 i Stockholm som ett projekt inom Swedish Care International, ett dotterbolag till Stiftelsen Silviahemmet. Tanken är att dra nytta av modern teknik för att stärka både diagnostik och prevention av demenssjukdomar.

”Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora”, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se 

En forskningsstudie från Karolinska Universitetssjukhuset som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på motsvarande- eller högre sensitivitet och specificitet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade testerna med papper-och-penna. Utöver de poängskalor som används som stöd för diagnostiken fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien med 95% konfidensintervall kunnat särskilja individer med ”subjektiv kognitiv svikt”, ”mild kognitiv svikt” och de individer som sedan fått en demensdiagnos.

”Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdföretaget Aleris genomför sedan i augusti ett pilotprojekt med tekniken från Geras Solutions. Nu påbörjas även piloter inom bl.a. Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Syftet är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten. Värdet av att kunna göra delar av utredningen hemifrån utvärderas även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att direkta tidsbesparingar och bättre underlag ska kunna frigöra resurser och ge bättre vård.

Nu släpps också konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det kommer bli världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig direkt för att få en digital bedömning av minne och hjärnans andra funktioner. Det är tänkt att vara ett enkelt sätt att i lugn och ro i hemmiljö, lära sig mer om hjärnhälsa. Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen kan de också göra de nya digitala testerna. Efter att alla delar av minnesutredningen genomförts går Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren ett utlåtande från specialist om ev. behov av fortsatt utredning hos vårdcentral för blodprov och röntgen. 

Under 2021 kommer Minnesmottagningen.se också att erbjuda stöd som vårdgivare. Då kommer tjänsten kunna tillhandahållas till lägre kostnad för användarna och stöd kommer även finnas för eventuell vidare remiss inom sjukvården.

”Appen är ett tillgängligt och viktigt stöd för alla de som är oroliga över sina minnesproblem”, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum.

I appen finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta utgår ifrån delar av professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

-

Kontakt:
Rickard Forsman, VD
rickard.forsman@gerassolutions.com
073-7075918

Geras Solutions AB / Minnesmottagningen.se
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm

-

Kort om..

..Alzheimers, demens och situationen i vården
Demenssjukdomar, så som exempelvis Alzheimer, är en av vår tids största folksjukdomar. Enbart i Sverige drabbas ca 20-25 000 personer årligen. Utöver det lidande som orsakar drabbade och anhöriga medför det enorma kostnader för samhället, drygt 60 miljarder konor årligen. Det är mer än kostnaden för cancer, stroke och hjärtkärlsjukdomar ihop, enligt beräkningar från Socialstyrelsen.

Trots omfattningen diagnostiseras enbart drygt hälften (~60%) av alla som drabbas av en demenssjukdom. Anledningarna är många, men bristande kunskap och resurser i kombination med det stigma som finns kring dessa sjukdomar är en del av förklaringen. Många vill helt enkelt inte uppsöka vårdcentral eller sjukhus eftersom de inte vill veta orsaken till sina minnesproblem, och kanske på sikt bli av med körkortet. Patologiska studier har också visat att ca 1/3 av Alzheimers diagnoserna dessutom är felaktiga.

..Geras Solutions och Minnesmottagningen.se
Bolaget är baserat i Stockholm och grundades 2015 baserat på idéer sprungna ur drottning Silvias stiftelse, Silviahemmet. Utgångspunkten var att dra nytta av ny teknik för att modernisera vården inom kognitiva sjukdomar och demens. Geras Solutions samarbetar med Kognitiva Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sedan 2016 för att bedriva forskning inom tidig diagnostik. I januari 2021 presenteras resultaten i samband med introduktionen av Minnesmottagningen.se.
Geras Solutions team består i dag av sex personer. Bolaget leds sedan i maj 2020 av Rickard Forsman som har bakgrund inom läkemedelsindustrin och har tidigare arbetat med merparten av landets sjukvårdsregioner som managementkonsult. Kliniskt ansvarig är Johan Sundelöf, överläkare och specialist inom geriatrik och palliativ medicin. Geras Solutions finansieras med stöd av Vinnova och genom ett antal affärsänglar. Ordförande är Bo Mattsson som har en lång karriär inom entreprenörskap och tillväxtbolag, bland annat som grundare av Cint. I Geras Solutions advisory board sitter bland andra också Per Båtelson, delägare och entreprenör inom hälsa med tidigare uppdrag som b.la. VD för vårdbolaget Capio, styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset, Apoteket AB mm.

.. publikationen i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease
Studien har letts av dr. Victor Bloniecki Kallio, Göran Hagman, dr. Marie Rydén och professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet. 106 patienter med remiss till Kognitiva Mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har deltagit i studien. Patienterna som medverkat fick själva genomföra Geras Solutions kognitiva test på läsplatta utan handledning av vårdpersonal. Poänger och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som patienterna fick efter att de genomgått en fullständig utredning inkluderat biomarkörer (blod och lumbalpunktion), röntgen (CT / PET) samt neuropsykologiska tester. Testets precision (sensitivitet och specificitet) utvärderas och jämfördes även mot patienterna resultat från andra kognitiva tester (MoCa och MMSE / MMT).

Geras test precision för:

AUC SCORE (95% CI)

Sensitivitet

Specificitet

Mild kognitiv svikt

0,74 (0,62 – 0,85)

0,88

0,55

Demens

0,96 (0,92-1)

1

0,9

Alla

0,80 (0,70 – 0,90)

0,91

0,55
Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • geras solutions / minnesmottagningen.se - för teknik och näringsliv

Vi verkar för att förbättra livet för de miljontals människor som direkt- eller indirekt påverkas av demens och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers.

Vi gör detta genom att tillhandahålla en enkel väg för en initial bedömning och stöd för vidare utredning, men också råd kring hjärnhälsa och hur man minskar risk för försämrad kognition.

Vi stärker vården med bättre verktyg för högre kvalité, mer jämlik vård och genom att se till att vårdens resurser används på ett mer optimalt sätt. På sikt vill vi begränsa den börda som kognitiva sjukdomar medför för patienter, anhöriga, vården och samhället i stort.

Kontakter

Rickard Forsman

Presskontakt CEO 0737075918