Gå direkt till innehåll
GIH-studenters betyg av sin utbildning: Bra betyg till lärare och utbildning

Pressmeddelande -

GIH-studenters betyg av sin utbildning: Bra betyg till lärare och utbildning

Resultatet av den enkät som före detta studenter på GIH svarat på ger toppbetyg till lärarna vad gäller bland annat deras interaktion med studenterna.
– De flesta som avslutat sina studier här är nöjda med sin utbildning och så många som 95 procent kan rekommendera GIH. Det är främst kunskaper i huvudämnet idrott och hälsa som studenterna är nöjda med, men det finns också områden vi behöver utveckla inom framför allt bedömning, dokumentation och betygsättning, säger Bengt Larsson, lektor på GIH.

GIH har tillsammans med 28 lärosäten i Sverige genomfört en studie med frågor som utgår från före detta studenters uppfattningar om utbildningen, dess betydelse och nuvarande anställning. Syftet med undersökningen är att mäta kvaliteten på utbildningarna två till tre år efter examen, för att få information om hur kunskaperna fungerat i praktiken.

Samtliga tillfrågade från GIH är nöjda med de ämnen som ingick i utbildningen och så många som 95 procent anser att de i sin yrkesroll kan planera och genomföra undervisning. Knappt hälften känner sig tillräckligt trygga att göra bedömningar av elevernas arbeten och 92 procent känner sig säkra med att vara en pedagogisk ledare för individen och gruppen. Tre fjärdedelar anser sig kunna integrera ny kunskap i undervisningen och 91 procent känner sig bekväma att använda vetenskaplig metodik. En fjärdedel uppger att de kan förebygga och hantera konflikter och alumnerna vill också förbättra GIH:s utbildning vad gäller lärande i flerspråkig miljö, prov och betygsättning samt dokumentation och bedömning.

– Alla i denna grupp har fått anställningar, vilket visar att de som tar examen från GIH är eftertraktade på arbetsmarknaden. Glädjande är också att 88 procent upplever att interaktionen med lärarna var viktig för studierna. Två tredjedelar upplevde att det ställdes höga krav på dem som student och denna siffra kan jämföras det genomsnittliga svaret från alla lärosäten som är knappt hälften, säger Bengt Larsson.

Lärarutbildningskonventet, LUK, samlar företrädare för Sveriges lärosäten och det är tredje gången denna undersökning genomförs. Enkäten har skickats till drygt 20 000 personer och av dessa har närmare 11 000 personer besvarat den. De som svarade på enkäten är studenter som avslutat sina studier år 2010 och 2011.

För mer information kontakta:
Bengt Larsson, lektor på GIH och ansvarig för studien, tel: 08-120 538 25
Louise Ekström, kommunikationsansvarig på GIH, tel: 08-120 537 11 eller 070-202 85 86


Ämnen

Taggar


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH,Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta
idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År
2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

 

Relaterat material