Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-juni 2011: Stabil lönsamhet

Andra kvartalet 2011
· Försäljningsintäkterna ökade med 14 procent till 180,4 MSEK (158,5)
· Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (15,3)
· Resultat före skatt uppgick till 11,9 MSEK (15,7)
· Resultat efter skatt uppgick till 8,4 MSEK (10,2)
· Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,09)
· Organisk tillväxt om 6 procent (18)
· Förvärv av OPA, ortopedisk och ryggkirurgisk verksamhet i Århus, Danmark, efter periodens utgång

Första halvåret 2011
· Försäljningsintäkterna ökade med 20 procent till 359,3 MSEK (299,1)
· Rörelseresultatet uppgick till 23,4 MSEK (20,0)
· Resultat före skatt uppgick till 21,7 MSEK (21,3)
· Resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (12,5)
· Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,08)
· Organisk tillväxt om 12 procent (15)

VD-kommentar
Försäljningsintäkterna ökade med 14 procent under det andra kvartalet, vilket innebär att tillväxten var något lägre än föregående år. Detta beror främst på en fortsatt ogynnsam patientmix i flera kliniker. Efterfrågan är generellt stark, men genomsnittsintäkten per patient är lägre än föregående år. Detta påverkar såväl omsättning som rörelseresultat negativt. Vi har även lagt ner betydande resurser på förberedande åtgärder för förändringar i infrastruktur i syfte att öka kapaciteten i några av klinikerna.

Rygg- och ortopediklinikerna fortsätter att visa goda resultat, dock behövs expansion av infrastrukturen för att öka kapaciteten. Dentalklinikerna visar en blandad bild, två går starkt men den tredje har tappat volymer sista halvåret. Orsakerna är framförallt det kärva marknadsläget för komplexa implantatbehandlingar men även personalbrist. Arytmikliniken i Stockholm fortsätter att visa goda resultat.

Inom Bariatrics-området har de svenska klinikerna god patienttillströmning men prisnivån har fallit i den takt andelen offentligt betalda patienter har ökat på bekostnad av privatbetalande. Omfattande arbete för att sänka resursåtgång och även öka produktiviteten pågår. Glädjande är att de nystartade klinikerna visar god kostnadskontroll med något lägre kostnadspåverkan än planerat.

Marknadsläget, framförallt i Sverige och Finland, ser ut att stärkas ytterligare genom implementeringen av fritt vårdval. Detta bekräftades inte minst under den gångna politikerveckan i Almedalen, Visby.

Efter periodens utgång, den 13 juli, förvärvade vi OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S i Århus, Danmark. OPA är en specialistklinik med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi och kompletterar mycket väl våra befintliga kliniker inom dessa områden. Lönsamheten har påverkats av nedgången på den danska marknaden, men kliniken är med sin mycket goda kapacitet och höga kvalitet väl rustad för att fortsätta vara ett viktigt center på Jylland och även stärka denna position ytterligare framöver.

Göteborg den 19 juli 2011
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

För frågor hänvisas till:
Per Båtelson, VD, telefon: 0705-95 57 00
Tobias Linebäck, CFO, telefon: 0708-55 37 19
Anna Ahlberg, Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 38 35

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • global health partner
  • kvalitet genom specialisering
  • sjukvårdskoncern
  • specialistkliniker
  • delårsrapport januari-juni 2011

Regioner

  • Göteborg

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2011 klockan 08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kontakter

Tobias Linebäck

Presskontakt CFO och Head of Investor Relations 031-712 53 05