Pressmeddelande -

Många nedlagda gravstenar i Göteborg

Under hösten har ett stort antal gravstenar lagts ned i Göteborg eftersom de bedömts vara en säkerhetsrisk för både besökare på kyrkogårdarna och för personalen. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat – kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.

 – Vid våra senast utförda kontroller fann vi att många gravvårdar var så lösa att de utgjorde akuta säkerhetsrisker, säger Katarina Evenseth, begravningschef på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. Därför har vi under hösten tvingats lägga ned närmare 200 gravstenar.

 – Vi har precis gått ut med ett brev till samtliga gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner som finns i våra register där vi informerar om att vi lagt ned gravstenen och uppmanar gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna. Vid samtliga nu nedlagda gravstenar har vi satt upp en skylt som visar att det är förvaltningen som lagt ned stenen.

 Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Enligt dessa anvisningar ska en gravsten bland annat klara 35 kilo dragkraft utan att välta. Stenar som är 30–150 cmhöga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

– Vi uppmanar nu gravrättsinnehavarna att antingen ta hjälp av ett stenhuggeri eller själv åtgärda bristerna enligt gällande bestämmelser: ”Monteringskrav för gravvårdar”, säger Katarina Evenseth. Dessa bestämmelser har bifogats det brev som nu gått ut. Bestämmelserna kan också laddas ned via vår hemsida.

– Gravrättsinnehavaren har i normala fall ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.  Nedlagda grav­stenar kan accepteras om det görs enligt god gravkultur.  Det kan vara en lösning för gravrätter som snart upphör och om gravrättsinnehavaren inte vill kosta på en omdubbning enbart för några år.

 FAKTA:

Gravanordningen ägs av gravrättsinnehavaren. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker:
 

30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det.

Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.
 

31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

 

BAKGRUND:

I Centrala Gravvårdskommittén ingår Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF), samt Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer (FSK) och Gravvårdsfirmornas riksorganisation (GRO). Centrala Gravvårdskommittén tog redan 1997 fram regler för att garantera att nya stenar monteras på ett säkert sätt. Liknande anvisningar för hur äldre gravstenars säkerhet ska kontrolleras har saknats. Varje förvaltning har själva fått göra en riskbedömning över hur säker en gravsten är.  Anvisningarna har tagits fram med ledning av professor Kurt Johansson vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

FRÅGOR:

Önskas ytterligare information, kontakta begravningschef  Katarina Evenseth, tel. 0706–81 88 67.

Mer information finns också på www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf

Ämnen

  • Kyrkosamfund

Kategorier

  • göteborg
  • svenska kyrkan
  • svenska kyrkan i göteborg
  • säkerhetsrisk
  • kyrkogårdar

Regioner

  • Göteborg

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Kontakter

Katarina Evenseth

begravningschef, Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Begravningsfrågor inom Göteborgs kyrkogårdar 031-731 82 95