Klimatförändringar kring Östersjön diskuteras vid internationell konferens i Göteborg

Tid 22 Maj 2006 00:00 – 23 Maj 2006 00:00

Klimatförändringar kring Östersjön diskuteras vid internationell konferens i Göteborg Göteborg, Helsingfors, 19 maj – Ledande forskare, politiker, journalister och andra intressenter från länderna kring Östersjön medverkar den 22-23 maj vid den första internationella konferensen kring ”the Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin” i Göteborg. Konferensen anordnas av Göteborgs universitet, BALTEX och HELCOM och syftar till att ge en analys av pågående och möjliga framtida klimatförändringar kring Östersjöområdet. Klimatet kring Östersjön har förändrats under det senaste seklet och aktuell forskning visar att området troligtvis kommer att fortsätta att bli varmare. Medeltemperaturen kring Östersjön har ökat med 0,7 grader under de senaste hundra åren – att jämföra med den globala ökningen på 0,5 grader – något som bland annat fått konsekvenser i form av en kortare issäsong. Det finns inga klara kopplingar mellan den regionala temperaturökningen och den ökade halten växthusgaser, men det är troligt att åtminstone en del av temperaturökningen beror på den stadigt ökande koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. – Fortsatta undersökningar är nödvändiga för att klargöra orsakerna bakom den ökande temperaturen, säger Anders Omstedt, professor i geosfärsdynamik vid Göteborgs universitet. Den temperaturförändring som tidigare uppmätts har förknippats med motsvarande förändringar i landekosystemen, som till exempel att våren kommer tidigare, att vissa djurarter flyttat norrut samt en ökad vegetation. Dessa trender tros hålla i sig även i framtiden. Klimatscenarion för slutet av detta århundrade visar att temperaturen fortsätter att öka. Nederbörden i området kring Östersjön förväntas öka under vintern, medan sommaren kan komma att bli torrare i de sydliga delarna. Samtidigt förväntas salthalten i Östersjön bli lägre, vilket i sin tur kan få stora konsekvenser för djurlivet i havet. Den förväntade förändringen i nederbörden (och således i flodtillrinning) kan även öka problemet med övergödning. Bakom resultaten står forskare inom det nyligen etablerade BACC-projektet (BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea basin), ett samarbetsprojekt med aktiva forskare från länderna runt Östersjön. Projektet integrerar vetskap om historiska, nuvarande och förväntade framtida klimatförändringar. Det unika med BACC är kombinationen av bevis på klimatförändringar och relaterade effekter på ekosystem på land, i sjöar och i haven, vilket innefattar Östersjön och dess avrinningsområde. Projektet är den första systematiska vetenskapliga satsningen på att analysera klimatförändringar i Europa. Mer än 80 forskare från tolv länder har på frivillig basis deltagit i projektet. Därmed är resultaten inte påverkade av politiska eller andra särskilda intressen. BACC-projektet är ett samarbete mellan BALTEX och HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission) som ett exempel på dialogen mellan det vetenskapliga samhället och politiker inom miljöområdet. BALTEX (Baltic Sea Experiment) är ett världsomspännande experiment inom GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment) och WCRP (World Climate Research Program). Konferensen inleds med vetenskapliga diskussioner och föreläsningar kring resultaten, som leds av de huvudförfattare som bidragit till de första kapitlen i den bok som BACC-projektet ska leda till. Den andra dagen är fokus på mötet mellan forskare, politiker och journalister, och avslutas med en paneldebatt. Media är hjärtligt välkomma att delta under konferensen. Paneldebatten äger rum tisdagen den 23 maj kl 11.00 i Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg Pressmeddelandet finns även att läsa här: http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/?contentId=145508 För mer information BACC http://www.gkss.de/bacc BALTEX http://www.gkss.de/baltex HELCOM, http://www.helcom.fi För TV-journalister: TV-inslag finns tillgängligt på BACCS webbplats Kontaktpersoner Prof. Dr. Hans von Storch Chair of BACC Institute for Coastal Research GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Germany Tel: +49 171 212 2046 E-post: storch@gkss.de Prof. Anders Omstedt Institutionen för geovetenskaper Göteborgs universitet Tel : 031-773 2881 E-post: anders.omstedt@gvc.gu.se Dr. Markku Rummukainen Rossby Center SMHI, Norrköping Tel : 011-495 8605 E-post: markku.rummukainen@smhi.se Pressinformatörer Camilla Carlsson, informatör, Fakultetskansliet för naturvetenskap, Göteborgs universitet Tel 031-773 28 64 Mobil: 0701-46 39 61 E-post: camilla.carlsson@science.gu.se Dr. Torsten Fischer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH Tel: +49 (0) 41 52 / 87 – 1677 E-post: Torsten.Fischer@gkss.de Nikolay Vlasov, Information Secretary, HELCOM Tel: +358 (0)207 412 635 E-post: nikolay.vlasov@helcom.fi

Relaterat innehåll