Pressmeddelande -

Allmänläkarens roll bör moderniseras för bättre primärvård


Alltfler patienter söker till sjukvården för kroniska och psykosocialt komplicerade tillstånd. För primärvården är den stora utmaningen att få olika yrkeskategorier att samarbeta, till exempel i team, för att hjälpa dessa patienter. Det innebär att den traditionella allmänläkarrollen är otillräcklig och behöver förändras, och för att det ska vara möjligt krävs ett nytt tankesätt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Många allmänläkare vill ha en avgränsning och precisering av det allmänmedicinska uppdraget, men för övrigt förekommer lite diskussion om nya och alternativa strategier och arbetsmetoderna i primärvården är mycket traditionella, säger allmänläkare Anders Hansson, som i sin avhandling har undersökt hur allmänläkarna ser på sin roll och på samarbete med andra yrkeskategorier.

Anders Hansson har genomfört intervjuer med allmänläkare och många kände sig osäkra i sin yrkesroll eftersom de behövde balansera mellan olika perspektiv och roller. Mellan att vara en humanistisk doktor och en medicinsk expert, mellan att bota och vårda, mellan att ha långa och korta besök och mellan att vara en läkare som representerar samhällets krav på intyg och låga sjukskrivningstal eller på att i första hand vara ”patientens läkare”. I avhandlingen undersöks vidare distriktsläkarnas syn på att arbeta i team över yrkesgränserna. Trots att de intervjuade hade en positiv inställning till att arbeta i team så kände de sig kluvna inför den nya rollen som en i teamet. I teamet delades på ansvaret och allmänläkaren kunde förlora sin roll som den allvetande doktorn.

Distriktsköterskor mer positiva till samarbete än allmänläkare

Anders Hansson har även jämfört allmänläkares och distriktssköterskors attityder till samarbete.

– Distriktssköterskorna var mer positiva till samarbete mellan läkare och sköterskor än vad läkarna var. Eftersom nästan alla distriktssköterskor är kvinnor så är en hypotes att kvinnor är mer positiva till samarbete än män.

Hypotesen stärks ytterligare av en annan del av undersökningen där läkarstuderandes attityder till samarbete utforskas. Det visade sig att kvinnliga studenterna var mer positiva till samarbete än de manliga. Dessutom visade undersökningen att de studenter som gick sista året var mer negativa till samarbete än de som gick första året. En hypotes till varför det är så är att studenten mot slutet av sina studier hunnit utveckla en starkare yrkesidentitet.

Yrkesidentiteten påverkar attityden till jobbet mer än sjukvårdsbehoven

Anders Hansson tror att orsaken till att läkarna har svårt att förena de humanistiska och medicinska rollerna, har svårt för teamarbetare, att distriktssköterskornas är mer intresserade av samarbete och att läkarstudenternas attityder till samarbete beror på att attityden till arbetet präglas av yrkesidentiteten istället för av de behov som finns i dagens sjukvård.

– Eftersom läkarnas självständighet och makt bygger på deras expertkunskap på det biomedicinska området kan de ha svårt att anpassa sina metoder för att hantera vardagssjukdomarna, när sociala och psykiska faktorer kommer in i bilden. Att betona den medicinska expertrollen, som ett försvar för yrkesgruppens självständighet, kan bli till en tvångströja som gör det svårare att hitta nya strategier och att samarbeta med andra yrkesgrupper, säger Anders Hansson.

Han drar slutsatsen att det ligger i allmänläkarens uppdrag att förena de medicinska och humanistiska perspektiven. För att kunna introducera teamarbete bland allmänläkare måste därför hänsyn tas till deras uppfattning om den egna yrkesrollen och fördelarna måste redovisas: som att ansvaret fördelas på fler personer som ger varandra stöd, att allmänläkaren får ny kunskap och nya perspektiv på problemen från andra yrkesgrupper, att teamet kan hitta gemensamma strategier för behandling och vård, att kontinuiteten ökar när den inte bara hänger på en person och att kvaliteten och patientsäkerheten blir bättre.

– För att åstadkomma en förändring och kunna möta framtidens krav i den moderna sjukvården behöver läkarstudenter få träning i att samarbeta med andra yrkesgrupper redan under grundutbildningen och en positiv attityd till detta bör genomsyra hela sjukvårdsorganisationen, säger Anders Hansson.

För mer information kontakta:

Distriksläkare Anders Hansson, telefon: 0733–608 891, e-post: anders.hansson@vgregion.se

Handledare:

Professor Bengt Mattsson, telefon: 0707–466 052, e-post: bengt.mattson@allmed.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin

Avhandlingens titel: Nya utmaningar, gamla strategier – om distriktsläkarens yrkesroll och attityder till samarbete

Avhandlingen försvaras fredagen den 28 november klockan 13.00, sal 2118, hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg

Opponent: docent Katarina Hamberg, Umeå universitet, Umeå

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/18667

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg