Pressmeddelande -

God konkurrens på svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste två decennierna och är alltjämt stadd i förändring. Förändrat regelverk och omvälvande teknisk utveckling har skapat nya förutsättningar. Hur har det då påverkat bankmarknaden? I en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborg universitet studerar ek dr Pål Sjöberg konkurrensförhållandena på den omdanade svenska bankmarknaden. Den visar bland annat att kommersiella banker är mer konkurrensutsatta än sparbanker. Avhandlingen "Essays on Performance and Growth in Swedish Banking" består av tre delstudier. Den första, som bygger på data för ett 90-tal svenska banker från perioden 1996-2002, undersöker den genomsnittliga konkurrensgraden. Den koncentrerade marknadsstrukturen till trots visar studien att konkurrensen är god. I studien framgår också att de kommersiella bankerna är mer konkurrensutsatta än sparbankerna, vilket den andra delstudien tar fasta på. Störst marginaler på koncentrerade marknader I den andra delstudien undersöks konkurrensen på lokala bankmarknader där sparbankerna ofta har en dominerande roll. I studien skattas så kallade inträdeströsklar, den minsta marknadsstorlek som fordras för att inhysa ett givet antal banker på en marknad. Resultaten visar att inträdeströsklarna per bank alltid ökar med stigande antal aktörer. Vinstmarginalerna är störst i de mest koncentrerade marknaderna, men krymper också mest då nyetablering sker i dessa marknader. Samband mellan storlek och tillväxt I avhandlingens tredje delstudie undersöks sambandet mellan bankers storlek (balansomslutning) och tillväxt i Sverige. Studien baseras på data för 79 svenska banker från perioden 1995-2002. Gibrats lag, som säger att ett företags tillväxt är proportionell mot dess storlek, testas empiriskt. Resultaten visar att Gibrats lag inte kan förkastas. - Gibrats lag erbjuder en förklaring till att koncentrationen på marknaden är hög, trots att större banker generellt sett inte växer fortare än små. Jag hade hypotesen att den nya tekniken skulle ha gynnat de större bankerna, men det kunde jag inte belägga i studien, säger Pål Sjöberg, avhandlingens författare . Avhandlingen presenterades den 14 december 2007. Författare: Ekonomie doktor Pål Sjöberg Titel: ”Essays on Performance and Growth in Swedish Banking” Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet För ytterligare information, kontakta Pål Sjöberg Tel: 031-786 1356, 0739-86 72 33 Mail: pal.sjoberg@handels.gu.se En högupplöst bild på Pål Sjöberg finns att ladda ner på: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=14634 AV: Åsa Kultje 031-786 1443, 0709-22 66 85

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Göteborg