Pressmeddelande -

Konferens - Det asylsökande barnet i Europa

Smygpremiär för Världskulturmuseet i Göteborg: Konferens - Det asylsökande barnet i Europa Barn - antingen de kommer ensamma eller med sina familjer - utgör en stor andel av de människor som söker asyl i Europa. I vilken utsträckning uppmärksammas dessa barn i internationella konventioner, i EU-lagstiftning och i enskilda stater? Det är en av de centrala frågor som den 24-25 september diskuteras på Världskulturmuseet vid forskarkonferensen The Asylum Seeking Child in Europe. Konferensens syfte är dels att inventera den kunskap som finns inom olika forskningsdiscipliner, dels att diskutera vilken kunskap som saknas. Det är i detta syfte som konferensens cirka femtio deltagare kommer att höra tjugo presentationer av personer från sju olika länder. Presentatörerna - med bakgrund i så vitt skilda forskningsdiscipliner som bland annat juridik, medicin, psykologi, antropolog och sociologi - är forskare eller personer som på annat sätt har stor erfarenhet av frågor som rör det asylsökande barnet. Konferensen som är organiserad kring fyra paneler. Det gemensamma för dessa paneler är att de ställer det asylsökande barnet i centrum. Den första panelen Internationell rätt och europeisk flyktingpolitik, inleds av Carl Söderbergh som är generalsekreterare vid Amnesty Internationals svenska sektion. Mot sin bakgrund som jurist kommer han att prata om internationell rätt och barn som asylsökare. Bland deltagarna i den andra panelen Det asylsökande barnet i den juridiska processen, kan nämnas Nadine Finch. Hon är praktiserande advokat och forskar om ensamkommande barns asylskäl i Storbritannien. I den tredje panelen Traumatiserande och skyddande faktorer under och efter asylsökningsprocessen, kommer bland andra Loes H.M. van Willigen, läkare och forskare från Nederländerna, att presentera sin forskning om betydelsen av att tidigt sätta in resurser för ensamkommande barn. I konferensens fjärde panel Exklusion eller integration? är en av presentatörerna David Ingleby, professor i interkulturell psykologi, Nederländerna. Han kommer att diskutera hur man med olika kreativa aktiviteter kan möta unga asylsökande. Konferensen avslutas med ett mer globalt perspektiv då Christoph Bierwirth från FN:s flyktingkommissariat i Genève inledningsvis diskuterar barnkonventionens inverkan på frågor som rör det asylsökande barnet. Därefter följer en gemensam debatt kring hur vi kan gå vidare med arbetet med frågorna kring de asylsökande barnen. Formellt sett invigs inte Världskulturmuseet på Södra vägen 54 i Göteborg förrän den 29 december. Från museets sidan är man dock glada att redan nu kunna bereda plats för konferensen The Asylum Seeking Child in Europe. Ämnet passar mycket bra in i museets uppgift att skapa engagemang kring samhället och världen genom att diskutera angelägna, aktuella frågor i ett globalt perspektiv. För mer information om konferensen The Asylum Seeking Child in Europe, till exempel ett mer utförligt program, se hemsidan: http://www.cergu.gu.se/Asylum.htm Frågor kan även riktas till Birgitta Jännebring, tel 031-773 42 86, e-mail birgitta.jannebring@pol.gu.se Konferensen organiseras med hjälp av Jean Monnet European Centre of Excellence at Göteborg University och Centre for European Research at Göteborg University (CERGU). I organisationskommittén ingår Ulla Björnberg, professor i sociologi (ordförande), Hans E. Andersson, fil dr i statsvetenskap, Henry Ascher, docent i barnmedicin, Marita Eastmond, docent i antropologi samt Lotta Mellander, professor i internationell medicin.

Ämnen

  • Utbildning