Pressmeddelande -

Nya kemikalier hotar det marina djurlivet

Halterna av klassiska miljögifter som DDT och PCB har minskat kraftigt i vattenmiljön. Men dioxinhalterna går inte ned – och ”nya” kemikalier sprids i hög takt till våra vatten, med okända följder för djurlivet. Professor Björn Brunström, Ekotoxikologiska avdelningen vid Uppsala universitet, och professor Åke Larsson, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, har på regeringens och Naturvårdsverkets uppdrag sammanfattat kunskaperna om hur miljögifter påverkar fiskar, fåglar och däggdjur i vår marina miljö och i våra sjöar. Resultaten redovisas vid ett seminarium i Göteborg den 13 maj, då flera ämnen tas upp: • Stark ökning av halten fluorerade ämnen i svenska uttrar • Halterna av kadmium i Östersjöfisken är lika höga som i början av 1980-talet • ”Nya” kemikalier som hexabromcyklododekan (HBCD) och PFOS ökar i sillgrissla • Sälarna i Östersjön har blivit friskare - men förekomsten av tarmsår oroar • Föroreningar i Viskan påverkar fiskens hälsa och fortplantning • Fiskar i vattnen kring Stockholm är allvarligt påverkade av miljögifter Utöver en presentation av kunskapsläget om miljögifters förekomst och effekter redovisas ett antal områden där det finns behov av ökade insatser i form av forskning, miljöövervakning eller andra åtgärder. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av miljögifter och dess effekter, som forskare, doktorander, studenter, miljömyndigheter och miljöorganisationer. Rapporten finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Seminariet hålls tisdag 13 maj kl 10.00 –13.00, i Stora Föreläsningssalen, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet (Carl Skottbergs gata 22B, vid Botaniska trädgården) Kontakt: Åke Larsson, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet 031-786 3824 ake.larsson@dpes.gu.se AV: Krister Svahn 031-786 49 12

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg