Pressmeddelande -

Bästa möjliga behandlingsinsatser på kortast möjliga tid

Erfarenheter visar att vägen mellan kunskapsproduktion och kunskapsanvändning är lång. Detta är ett allvarligt problem då för klienter och brukare som behöver bästa möjliga behandlingsinsatser och för samhället som satsar stora resurser på forskning som inte kommer till nytta. IMS har därför tagit initiativet till denna bok om hur förändringsarbete kan bedrivas mer effektivt. Bokens kapitel har skrivits av femton författare, alla med praktisk eller vetenskaplig erfarenhet av implementeringsarbete inom socialtjänst, skola och omsorg. Redaktörer har varit Maria Roselius och Knut Sundell från IMS. Den nya boken Att förändra socialt arbete - forskare och praktiker om implementering handlar om implemen¬tering, det vill säga hur man gör när man vill införa nya metoder eller ny kunskap i en ordinarie verksamhet. Boken beskriver hur en idealisk implemente¬ring går till och i vilken ordning stegen bör tas. En rad exempel på genomförda implementeringar av nya me¬toder från svensk socialtjänst, skola och omsorg belyser resonemanget. Boken sammanfattar också forskning inom området.

Att förändra socialt arbete vänder sig till yrkesverksamma inom offentlig förvaltning samt till studenter på utbildningar inom det sociala fältet.

Boken ingår i IMS skriftserie. En serie med samlade erfarenheter från internationell och nationell forskning. Andra titlar i serien är bland annat:
-Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt
-Internationellet adopterade I Sverige – vad säger forskningen?
-Evidensbaserad praktik i socialt arbete

Fakta om boken
Titel: Att förändra socialt arbete - forskare och praktiker om implementering Författare: IMS. Red. Maria Roselius och Knut Sundell
ISBN: 978-91-7205-612-1
2008
192 sid
Pris 220 kronor exkl moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS)
IMS är ett fristående institut inom ramen för Socialstyrelsen. IMS bildades 2004 som en fortsättning av det tidigare Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS). Uppdraget är att främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer. Målet för IMS verksamhet är att sociala insatser för individer som är i behov av samhällets stöd ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om insatsernas kvalitet, effektivitet och resultat.

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • implementering
  • socialt arbete
  • ims

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06