Nyhet -

Sommar och värmebölja

Pooler, studsmattor etc

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är vi ansvariga för lekredskap som exempelvis studsmattor, badbassänger, pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, d.v.s. marken mellan husen. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Det är därför inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark.

Uppställning på egen hyrd mark (tomt/uteplats)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, d.v.s. tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta. Du måste därför säkerställa att inga barn eller andra obehöriga obevakat får tillträde.

Tänk också på:
* Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
* Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.
* Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning, badande etc.

Särskilda regler kring pooler

Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfreds¬ställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd. För övriga pooler gäller följande;
• Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring ska placeras i anslutning till poolen.
• Om det finns en grind i staketet bör den fö rses med säkerhetsbeslag eller annan lämp¬lig anordning som hindrar barn från att öppna grinden.
• En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas skall täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn klättrar på den.

Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • miljö
  • boendefrågor

Regioner

  • Stockholm