Pressmeddelande -

En stark landsbygd kräver ett starkt elnät

Reformen kring en elhandlarcentrisk modell straffar slutkunden och tillväxten på landsbygden.

Energibranschen är under stor och snabb förändring, där omställningen till fossilfritt inte bara är en prioriterad internationell angelägenhet utan även en nationell och regional vision. Som elnätsföretag har vi en betydande roll där våra kunder är beroende av stabila, flexibla och smarta elnät. På senare år har vi också sett att leveranssäkra och stabila elnät på landsbygden utgör stora möjligheter för tillväxt när elintensiva industrier, centrallager och serverhallar letar möjliga platser för nya etableringar.

Bergs Tingslags Elektiska AB och Härjeåns Nät AB har varit engagerade i regionens elektrifiering i mer än 100 år. I takt med den snabba samhällsutvecklingen inom digitalisering, ökad elektrifiering och omställning till fossilfri energiproduktion, ställs allt högre krav på de lokala elnätsbolagens kompetens. Dessvärre verkar det som om den kompetensen är på väg att slarvas bort. Efter årsskiftet planerar regeringen att driva igenom en reform som kraftigt kommer att försämra de lokala elnätsbolagens förutsättningar till att bidra till lokal och regional tillväxt. Reformen, ”Den elhandlarcentriska modellen” kommer om den genomförs att bli den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen 1996.

Idén om en elhandlarcentrisk modell föddes för tio år sedan i syfte att förenkla för Sveriges elkunder och slippa två fakturor – en från sin elhandlare och en från sitt elnätsföretag. Syftet känns tio år senare irrelevant med tanke på digitaliseringens framgångar som skapat möjligheter att betala fakturor med ett klick.

Låt oss istället fokusera på konsekvenserna som reformen kan medföra. Servicen till kunderna exempelvis. Idag kan alla elkonsumenter vända sig direkt till elnätsföretaget för alla frågor som har med elnätet att göra. Om reformen blir verklighet kommer elhandelsbolagen sköta all fakturering och kontakt med kunderna – inklusive kundservicen. Elnätsbolagen blir således en slags underleverantör till elhandlarna. Detta menar vi är feltänkt.

I Sverige finns idag cirka 120 elhandelsbolag med kunder över hela landet. Vissa har sin bakgrund i kommunal verksamhet, medan andra är rikstäckande. Alla dessa elhandelsbolag kommer i framtiden, i och med den nya reformen, att behöva svara på detaljerade elnätsfrågor varhelst i Sverige deras kunder befinner sig. För att hantera detta måste de på kort tid bygga upp ny och fördjupad kunskap om samtliga lokala elnät i Sverige.

Dessvärre ser vi en betydande risk för att det blir kunderna som i slutändan får betala för den här förändringen på elmarknaden. Såväl i form av höjda kostnader som följd av högre kompetenskrav hos elhandlarna som i frustration över segdragna ärenden. Därtill kan det innebära att mindre lokalt baserade elhandelsbolag kan tvingas lägga ned verksamheten på grund av tyngden från de nya krav som kommer med reformen. Allt medan större rikstäckande elhandelsbolag riskerar att sluka deras kunder. Med reformen går vi mot en framtid där frågor som rör Bergs Tingslags och Härjeåns elnät kan komma att hanteras av en elhandlare med kontor 70 mil bort och som dessutom ansvarar för en massa lokala elnät från Ystad till Haparanda. Med ett undanträngt elnätsbolag blir det därtill svårt för lokala och regionala politiker, att med elnäten som grund, försöka locka till sig nya företagsetableringar. För med vem ska våra beslutsfattare samarbeta – en elhandlare som befinner sig långt borta, med ett svagt engagemang i den lokala tillväxten?

Argumenten som vänder sig mot den elhandlarcentriska modellen är överväldigande många. Att bygga en reform på att minska en faktura kommer att kosta mer än det ger. Vi tror att invånarna sätter större värde i gedigen kompetens om traktens elnät och engagemang i regionens långsiktiga utveckling. Vi uppmanar därför våra politiker på lokal-, regional- och riksnivå att ta ställning för elkunderna och verka för att Den elhandlarcentriska modellen skrotas. I ett samhälle i snabb förändring behöver elförsörjningen behålla sin lokala förankring - inte minst på landsbygden.

Niklas Köhler, vd, Härjeåns Nät AB

Jörgen Mattsson, vd, Bergs Tingslags Elektriska AB

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • härjeåns nät
  • elnät

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Härjedalens Miljöbränsle AB, Fyrfasen Energi AB.

Kontakter

Emma Dahl

Presskontakt Marknadskommunikatör