Nyhet -

Landsbygdsutveckling och allemansrätt ("alle mans vett") går hand i hand!

Återigen är allemansrätten i sin nuvarande
form hotad!  

Vi inom Hästföretagarna, branschorganisationen för företagare inom hästnäringen, är oroade över förslaget om en förändring i den nuvarande allemansrätten! När det gäller verksamhet på annans mark tror vi inte att en lagstiftning skulle minska de konflikter som uppstår, företrädesvis tätortsnära där hästtätheten är som störst, utan tycker att det finns andra sätt att lösa de uppkomna problemen.

Redan idag finns det regler som talar om hur man skall uppföra sig på annans mark. Vi tror att brist
på information och förståelse samt okunskap
många gånger är boven i dramat när det gäller problem med ridning/körning på annans mark. Vi är medvetna om att kommunikationen mellan markägare och nyttjare ofta varit dålig, och att det många gånger ligger till grund för de problem som uppstått. Kulturkrockar är heller inte ovanligt, och detta inte är konstigt när antalet hästar ökat från ca 70 000 till 360 000 på trettio år, och flertalet hästägare inte har en jordbrukarbakgrund. Vi tror att en tidig dialog mellan berörda parter är den absolut bästa vägen att lösa dessa konflikter i stället för ny lagstiftning! Då kan man i samråd komma överens om var, när och hur man kan rida och vilken ersättning som eventuellt krävs. Inte störa – inte förstöra är en klok sammanfattning, och till den skulle vi också vilja lägga bruka
- inte missbruka
men också unna - inte missunna!

Vi anser att allemansrätten också är en ”allemansskyldighet”, där det gäller för oss hästföretagare/hästverksamma - och våra kunder! - att visa hänsyn och att veta vad som gäller, men för detta behövs det hela tiden information.

Vi rekommenderar alla våra medlemmar att – innan man startar sin verksamhet – ta kontakt med berörda
markägare, komma överens om vad som gäller och bekräfta detta med ett skrivet avtal. Betalningen bör– som idag – helt vara en sak mellan markägare och brukare. Vissa markägare är enbart glada att vägar och stigar hålls öppna av hästar, andra tar betalt i allt från en julkorg med välsmakande innehåll och grusning av utsatta vägar till fasta upplåtelseavgifter mm.

Landsbygdsutvecklingen kommer också att påverkas av en förändring av allemansrätten. Turismen i Sverige ökar (den har enligt Tillväxtverket bidragit med 27 000 heltidssysselsättningar sedan 2002), riksdag och regering talar sig varma för utvecklingen av landsbygdsturism i Sverige, och en av de viktigaste anledningarna för utländska turister att komma hit är just vår storslagna, glesbefolkade natur. Att lagstifta mot kommersiell verksamhet på annans mark tror vi effektivt skulle bromsa denna utveckling och göra att färre entreprenörer skulle våga satsa på häst-och turismverksamhet på landsbygden. Glöm inte att hästföretagarna/-ägarna, förutom att de är konsumenter av lantbrukets produkter till sina djur, också är marknadsförare av landsbygden! Hästen är en stark dragningskraft när det gäller att få människor att vistas på landet – den är idag den viktigaste bryggan mellan stad och land - och leder också till
att fler personer kan livnära sig i de gröna näringarna och bo kvar på landsbygden samt att servicen kan upprätthållas.

I stället för att arbeta vidare med eventuell lagstiftning tycker vi att man borde inrätta en informations- och förlikningsnämnd bestående av berörda intressenter där man kunde få information, och dit man
även kunde vända sig med konflikter kring allemansrätten och få en tredjepartssyn på en uppkommen situation. Tänkbara i en sådan nämnd skulle kunna vara företrädare för markägare, nyttjare, branschorganisationer, lagkunniga, friluftsorganisationer m.fl. Denna nämnd skulle också - för dem som
så önskar - kunna tillhandahålla de förslag på avtal och betalning för markanvändning som redan finns framtagna. Låt oss använda dem!

Hästföretagarna vill därför uppmana allahästföretagare/hästverksamma att ta kontakt med berörda markägare och i samråd reglera villkoren för samt skriva avtal när det gäller verksamhet på annans mark. Har man en dialog med markägaren behövs ingen ny lagstiftning när det gäller allemansrätten!

Olle Forsell, styrelseledamot,
hästturismföretagare 0140 – 911 33      

Margareta Bendroth, pressansvarig 0706 - 44 28 76

www.hastforetagarna.se

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • allemansrätt
  • hästföretagande