Pressmeddelande -

Återköp av aktier

Styrelsen för Hakon Invest har beslutat att bolaget, inom ramen för bemyndigande från årsstämman, ska återköpa upp till 230 000 stamaktier för att täcka 2006 års optionsprogram. På tisdagen beslutade styrelsen för Hakon Invest att utnyttja bemyndigandet från årsstämman 2006 att återköpa aktier för att täcka optionsprogrammet. Återköpen påbörjas efter den period då villkoren för optionsprogrammet fastställs och de berättigade kan teckna sig för att köpa optioner. Upp till 230 000 stamaktier ska återköpas över Nordiska Börsen till marknadspris, det vill säga mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Aktierna kommer att återköpas under perioden 1 mars fram till årsstämman 2007 som hålls den 26 april. Hakon Invest innehar inga egna aktier före det av styrelsen beslutade återköpet. Effekten av aktieåterköpen på Hakon Invests resultat och avkastning blir marginell. Antalet utestående aktier i Hakon Invest uppgår till 160 917 436 och de beslutade återköpen av egna aktier motsvarar 0,143 procent av det totala antalet aktier vid fullt utnyttjande. För mer information, vänligen kontakta: Chefsjurist Fredrik Hägglund tel 08-55 33 99 08 IR-chef Pernilla Linger tel 08-55 33 99 55 Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsens lista Large Cap, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. I portföljen ingår också Forma, Kjell & Company, Hemma och Cervera. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans