Pressmeddelande -

Kommuniké från Hakon Invests årsstämma

Hakon Invest AB (publ) höll sin årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Solna onsdagen den 10 maj. Cirka 200 aktieägare deltog vid årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Lars Otterbeck. Vid årsstämman valdes Thomas Strindeborn till ny styrelseledamot i Hakon Invest efter Stig Lundström, som avböjt omval. Samtidigt omvaldes styrelseledamöterna Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Jan-Olle Folkesson, Olle Nyberg och Jan Olofsson. Som styrelsens ordförande omvaldes Lars Otterbeck. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Anders Fredriksson som vice ordförande. Thomas Strindeborn (född 1961) är ICA-handlare i Maxi ICA Stormarknad i Partille, Göteborg, och har varit handlare inom ICA sedan 1986. Han har genomgått ett flertal kurser inom ICA-skolan. Thomas Strindeborn valdes till ordförande i ICA-handlarnas Förbund vid Förbundsstämman den 9 maj 2006. Information om övriga styrelseledamöterna finns på www.hakoninvest.se/bolagsordning. Styrelsens arvode fastställdes till 1800 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till vice ordförande, 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt ytterligare högst 250 000 kronor att fördelas för utskottsarbete. Stämman godkände styrelsens förslag på ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt förslaget om incitamentsprogram för 2006 riktat till bolagsledningen samt vissa nyckelmedarbetare. I linje med förslaget beslutades även om erforderliga överlåtelser av egna aktier. Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor med Erik Åström som huvudansvarig revisor. Mandatperioden löper på fyra år. Stämman fastställde förslaget om utdelning till 4,50 kronor per stamaktie (8,20). Avstämningsdag beräknas bli måndagen den 15 maj. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman vidare om ändringar i bolagets bolagsordning som en anpassning till den nya aktiebolagslagen, som trädde I kraft den 1 januari 2006, liksom svensk kod för bolagsstyrning. Hakon Invest (publ) För mer information, vänligen kontakta: Chefsjurist Fredrik Hägglund tel 08-55 33 99 08 IR-chef Pernilla Linger tel 08-55 33 99 55 http://hugin.info/135965/R/1050362/173740.pdf Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans