Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtgärder med anledning av händelserna på Bäckagård

Hemvårdsförvaltningen intensifierar nu arbetet med utredning och åtgärder med anledning av händelserna på Bäckagård. Förvaltningen har jobbat med detta sedan uppgifterna började komma för en månad sedan. Vi sätter in alla tillgängliga resurser för att så snabbt som möjligt få kontroll på situationen och kunna vidta de åtgärder som krävs, säger förvaltningschefen Lisbet Svensson.

 

Hemvårdsförvaltningens första prioritet är att lindra den oro och osäkerhet som kan finnas hos vårdtagare och anhöriga. Anhöriga på den aktuella avdelningen kommer att bjudas in till en träff för information och dialog. Chefer och personal på den aktuella avdelningen kommer att ha särskild uppsikt över vårdtagarnas situation.

Två vanliga frågor

Många frågar om detta kan hända på andra boenden. Hemvårdsförvaltningens uppfattning är att vårdkvaliteten generellt är god och att personalen gör ett bra arbete. Detta har också bekräftats i enkätundersökningar som genomförs vart tredje år. Oavsett detta kommer en kartläggning att göras av verksamheten på alla kommunens vårdboenden för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på rätt sätt.

En vanlig fråga är hur det som hänt på Bäckagård har kunnat ske utan signaler om det har nått ansvariga chefer. Förvaltningen kommer att snabbutreda hur system för kommunikation och kontroll fungerar och vilka förbättringar som behöver vidtas. Utredningen kommer även att belysa om det finns organisatoriska hinder för en effektiv kontroll.

Tidigare problem på Bäckagård

I diskussionen har framförts uppgifter att det sedan länge varit känt att det funnits problem på just Bäckagård. Den kunskap som förvaltningen har haft om detta har gällt samarbetssvårigheter mellan personal och mellan personal och chefer. Hemvårdsförvaltningen har hanterat sådana svårigheter vid flera tillfällen just på Bäckagård. Det har emellertid inte till förvaltningsledningen tidigare framkommit uppgifter om den här typen av allvarliga brister i vården. När sådana uppgifter kom fram så tog ansvariga chefer tag i frågan och det var det som ledde fram till de anmälningar enligt Lex Sarah som nu är aktuella.

Att det i arbetsgrupper periodvis förekom samarbetssvårigheter är inte ovanligt och hanteras i organisationen då de uppstår. En inventering kommer nu att göras av vilka svårigheter som hanterats och åtgärder som vidtagits på Bäckagård de senaste fem åren. Likaså kommer dokumenterade klagomål och avvikelser att gås igenom.

Förvaltningsledningen vill framhålla att de nu aktuella händelserna har inträffat på en och samma avdelning. Andra avdelningar på Bäckagård har inte berörts av kritiken.

Vad händer med personalen

Personalgruppen på Bäckagård håller på att splittras vilket innebär att ett antal personer kommer att förflyttas till andra arbetsplatser. En utredning pågår om att vidta arbetsrättsliga åtgärder mot enskilda i personalgruppen. Förvaltningen kommer att ha kontakt med de fackliga organisationerna för information och dialog om personalens situation. Likaså tar arbetsgivaren ansvar för att personal som mår dåligt också kan få professionellt stöd.

Kraftfullt förebygga fler liknande händelser

Hemvårdsförvaltningens ledning beklagar djupt det som har hänt och de konsekvenser som det fått för vårdtagare och deras anhöriga. Personalen på förvaltningen är idag dämpade och skakade över att detta har inträffat i Halmstad. Förvaltningens ambition är att genom olika utredningar och åtgärder kraftfullt agera för att liknande händelser inte skall inträffa igen och att bygga vidare på det engagemang och den kompetens som kännetecknar den stora majoriteten av de anställda.

För information kontakta Margareta Ivehammar: 035-192931 , margareta.ivehammar@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.